มาตราการ และการดำเนินการเพื่อป้องกันทุจริต


มาตราการ และการดำเนินการเพื่อป้องกันทุจริต 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนภูมิภาค


แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี

ไอคอนปลาทะเล | ภาพประกอบ, แฟชั่นวัยรุ่น การประเมินความเสี่ยงการทุจริประจำปี

                 รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงจากการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำจังหวัดสระบุรี

              หมายเหตุ  รายละเอียดหน้าที่ 2-19

                 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (กรมประมง)

 

ไอคอนปลาทะเล | ภาพประกอบ, แฟชั่นวัยรุ่น การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริต

                 แนวทางปฏิบัติการให้หรือการรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกตำแหน่งและทุกระดับในสังกัดจังหวัดสระบุรี

                 แนวทางการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบของกรมประมง

                 รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงจากการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำจังหวัดสระบุรี

              หมายเหตุ  รายละเอียดหน้าที่ 19-20

                 แผนผังการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบของกรมประมง

                 กระบวนการดำเนินการเรื่องร้องเรียนทุจริต และประพฤติมิชอบของกรมประมง

 

ไอคอนปลาทะเล | ภาพประกอบ, แฟชั่นวัยรุ่น การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

                HOPE for the best MOAC วัฒนธรรมองค์กร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

                นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี กรมประมง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

               

                กิจกรรมของหน่วยงานที่แสดงถึงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

                    

 

ไอคอนปลาทะเล | ภาพประกอบ, แฟชั่นวัยรุ่น แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี

                แผนบริหารความเสี่ยงป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จังหวัดสระบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

                ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าพนักงานของรัฐ พ.ศ. 2563

 

ไอคอนปลาทะเล | ภาพประกอบ, แฟชั่นวัยรุ่น รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี รอบ 6 เดือน

               

 

ไอคอนปลาทะเล | ภาพประกอบ, แฟชั่นวัยรุ่น รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

                รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการในการขับเคลื่อนมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในกรมประมง

               

ไอคอนปลาทะเล | ภาพประกอบ, แฟชั่นวัยรุ่น มาตรการส่งเสริม คุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

                  ่คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ สังกัดราชการบริหารส่วนภูมิภาคจังหวัดสระบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

                  คู่มือ การส่งเสริมคุณธรมจริยธรรมข้าราชการกรมประมง

                  แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลกรมประมง ปีงบประมาณ 2561 - 2564

                  ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการบริหารพัสดุ

                  ผลการวิเคราะห์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการดำเนินการของกรมประมง ปี พ.ศ. 2563

 

ไอคอนปลาทะเล | ภาพประกอบ, แฟชั่นวัยรุ่น การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริม คุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

                  รายงานผลการดำเนินงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564
                    รอบที่ 1  :  1 ตุลาคม  2563  -  31 มีนาคม 2564
                    รอบที่ 2  :  1 เมษายน 2564 -  30 กันยายน 2564