ประวัติสำนักงานประมงจังหวัดสระบุรี

ประวัติสำนักงานประมงจังหวัดสระบุรี 

 เผยเเพร่: 2017-01-06  |  อ่าน: 1,683 ครั้ง

 

ประวัติและสถานที่ตั้ง


ความเป็นมา การบริหารราชการส่วนภูมิภาค

                     พ.ศ.2495 ได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2495 โดยการบริหารราชการส่วนภูมิภาค (Provincial Administration) เป็นการบริหารราชการแผ่นดินตามหลักการแบ่งอำนาจ (Deconcentration) ราชการบริหารส่วนกลางจะมอบอำนาจหน้าที่ในกิจการบางอย่างไปให้แก่ราชการบริหารส่วนภูมิภาคไปปฏิบัติจัดทำ มีอำนาจตัดสินใจในขอบเขตที่จำกัดบางอย่างตามที่ราชการบริหารส่วนกลางจะได้มอบไว้ให้หน่วยงานที่ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาค เป็นกลไกสำคัญทางการเมืองในการแปลงนโยบายการเมืองสู่การปฏิบัติ ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 มาตรา 51 ได้บัญญัติให้การจัดระเบียบบริหารราชการส่วนภูมิภาคมีสองรูปแบบคือ จังหวัด และอำเภอ

 

 ความเป็นมา สำนักงานประมงจังหวัดสระบุรี 

เอกสารอ้างอิง: ประวัติความเป็นมาของกรมประมง, ธรรมเนียบผู้บริหารกรมประมง

 

และในปี พ.ศ. 2562 จังหวัดสระบุรี ได้มีการจัดสร้างศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี 
ตั้งอยู่ที่ 123 หมู่ 6 ศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี ตำบลตะกุด อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี

สำนักงานประมงจังหวัดสระบุรี อยู่ชั้น 2 (ข้างฝั่งหอประชุมใหญ่)
เริ่มเปิดให้บริการในวันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.19 น.
ณ ศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี ตำบลตะกุด อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี

โดยมีนางสาวรัตนา ใจเย็น ดำรงตำแหน่งประมงจังหวัดสระบุรี 
และเป็นประมงจังหวัดหญิงคนแรกของจังหวัดสระบุรี

โทรศัพท์ 036 340 742, 036 340 743 โทรสาร 036 340 742

 

รายนามผู้ดำรงตำแหน่งประมงจังหวัดสระบุรี

 

ที่

ชื่อ - นามสกุล

ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง

เริ่มต้น

สิ้้นสุด

1 นายชื่น โชติพันธุ์ พ.ศ. ๒๕๐๘ พ.ศ. ๒๕๐๘
2 นายสำราญ เสนาเทพ พ.ศ. ๒๕๐๘ พ.ศ. ๒๕๑๑
3 นายภิรมย์ บุณโยประการ พ.ศ. ๒๕๑๑ พ.ศ. ๒๕๑๕
4 นายสังข์ บุญญาภิวัฒน์ พ.ศ. ๒๕๑๕ พ.ศ. ๒๕๑๘
5 นายพูน ทุภะบุตร พ.ศ. ๒๕๑๘ พ.ศ. ๒๕๒๓ (กันยายน)
6 นายสุรจิตร เปรียญญารัตน์ พ.ศ. ๒๕๒๔ (มกราคม) พ.ศ. ๒๕๒๔ (พฤศจิกายน)
7 นายอุดม   แม้นมาลัย พ.ศ. ๒๕๒๔ (พฤศจิกายน) พ.ศ. ๒๕๒๕ (กุมภาพันธ์)
8 นายบุญช่วย   แววงาม พ.ศ. ๒๕๒๕ (เมษายน) พ.ศ. ๒๕๒๗ (พฤศจิกายน)
9 นายภิรมย์   บุณโยประการ พ.ศ. ๒๕๒๗ (ธันวาคม) พ.ศ. ๒๕๒๘ (กันยายน)
10 นายชนะ  จุลเวช พ.ศ. ๒๕๒๘ (พฤศจิกายน) พ.ศ. ๒๕๓๒ (พฤศจิกายน)
11 นายเมธา  พุ่มเพรา พ.ศ. ๒๕๓๒ (พฤศจิกายน) พ.ศ. ๒๕๓๖ (ธันวาคม)
12 นายชนะ   ดำรงรัตน์ พ.ศ. ๒๕๓๖ (ธันวาคม) พ.ศ. ๒๕๓๗ (มีนาคม)
13 ดร.อนันต์   สาระยา พ.ศ. ๒๕๓๗ (มีนาคม) พ.ศ. ๒๕๓๗ (พฤศจิกายน)
14 นายเมธา  พุ่มเพรา พ.ศ. ๒๕๓๗ (พฤศจิกายน) พ.ศ. ๒๕๓๘ (พฤศจิกายน)
15 นายอาบศักดิ์   อำภิน พ.ศ. ๒๕๓๘ (พฤศจิกายน) พ.ศ. ๒๕๔๓(๗  ธันวาคม)
16 นายประสาน   นนทิการศักดิ์ พ.ศ. ๒๕๔๔ (ตุลาคม) พ.ศ. ๒๕๔๙ (กันยายน)
17 นายรังสรรค์   ทรวงชมพันธุ์ พ.ศ. ๒๕๔๙ (๑  ธันวาคม) พ.ศ. ๒๕๕๐ (๗  ธันวาคม)
18 นายสุรพล   เกษเพชร พ.ศ. ๒๕๕๐ (๗  ธันวาคม) พ.ศ. ๒๕๕๑ (๓๐  กันยายน)
19 นายประมวล   มีแป้น พ.ศ. ๒๕๕๑ (๑๓ พฤศจิกายน) พ.ศ. ๒๕๕๓ (๓๐ กันยายน)
20 นายธีรทัศน์   ศิริแดง พ.ศ. ๒๕๕๓ (๒๓  ธันวาคม) พ.ศ. ๒๕๖๑ (๒๕ ธันวาคม)
21 นางสาวรัตนา  ใจเย็น พ.ศ. ๒๕๖๒ (๑  มีนาคม)  (ดำรงตำแหน่งปัจจุบัน)

 

ภาพผู้ดำรงตำแหน่งประมงจังหวัดสระบุรี