ประวัติสำนักงานประมงจังหวัดสระบุรี

ประวัติสำนักงานประมงจังหวัดสระบุรี 

 เผยเเพร่: 2017-01-06 |  อ่าน: 2,673 ครั้ง


ความเป็นมา การบริหารราชการส่วนภูมิภาค

                     พ.ศ.2495 ได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2495 โดยการบริหารราชการส่วนภูมิภาค (Provincial Administration) เป็นการบริหารราชการแผ่นดินตามหลักการแบ่งอำนาจ (Deconcentration) ราชการบริหารส่วนกลางจะมอบอำนาจหน้าที่ในกิจการบางอย่างไปให้แก่ราชการบริหารส่วนภูมิภาคไปปฏิบัติจัดทำ มีอำนาจตัดสินใจในขอบเขตที่จำกัดบางอย่างตามที่ราชการบริหารส่วนกลางจะได้มอบไว้ให้หน่วยงานที่ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาค เป็นกลไกสำคัญทางการเมืองในการแปลงนโยบายการเมืองสู่การปฏิบัติ ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 มาตรา 51 ได้บัญญัติให้การจัดระเบียบบริหารราชการส่วนภูมิภาคมีสองรูปแบบคือ จังหวัด และอำเภอ

เอกสารอ้างอิง: ประวัติความเป็นมาของกรมประมง, ธรรมเนียบผู้บริหารกรมประมง

 

ความเป็นมา สำนักงานประมงจังหวัดสระบุรี 


ที่มา:  ...ประวัติสำนักงานประมงจังหวัดสระบุรี และประมงจังหวัดคนแรก, ธันวาคม 2548, สำนักงานเลขานุการกรมประมง

รายนามผู้ดำรงตำแหน่งประมงจังหวัดสระบุรี

 

และในปี พ.ศ. 2562 จังหวัดสระบุรี ได้มีการจัดสร้างศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี 

ตั้งอยู่ที่ 123 หมู่ 6 ศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี ตำบลตะกุด อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี

 

สำนักงานประมงจังหวัดสระบุรี อยู่ชั้น 2 (ข้างฝั่งหอประชุมใหญ่) 
ณ ศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี ตำบลตะกุด อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี

เริ่มเปิดให้บริการในวันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.19 น.

โทรศัพท์ 036 340 742, 036 340 743 โทรสาร 036 340 742