ประวัติสำนักงานประมงจังหวัดสระบุรี


ประวัติสำนักงานประมงจังหวัดสระบุรี 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนภูมิภาค


ความเป็นมา การบริหารราชการส่วนภูมิภาค

                     พ.ศ.2495 ได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2495 โดยการบริหารราชการส่วนภูมิภาค (Provincial Administration) เป็นการบริหารราชการแผ่นดินตามหลักการแบ่งอำนาจ (Deconcentration) ราชการบริหารส่วนกลางจะมอบอำนาจหน้าที่ในกิจการบางอย่างไปให้แก่ราชการบริหารส่วนภูมิภาคไปปฏิบัติจัดทำ มีอำนาจตัดสินใจในขอบเขตที่จำกัดบางอย่างตามที่ราชการบริหารส่วนกลางจะได้มอบไว้ให้หน่วยงานที่ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาค เป็นกลไกสำคัญทางการเมืองในการแปลงนโยบายการเมืองสู่การปฏิบัติ ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 มาตรา 51 ได้บัญญัติให้การจัดระเบียบบริหารราชการส่วนภูมิภาคมีสองรูปแบบคือ จังหวัด และอำเภอ

เอกสารอ้างอิง: ประวัติความเป็นมาของกรมประมง, ธรรมเนียบผู้บริหารกรมประมง

 

ความเป็นมา สำนักงานประมงจังหวัดสระบุรี 


ที่มา:  ...ประวัติสำนักงานประมงจังหวัดสระบุรี และประมงจังหวัดคนแรก, ธันวาคม 2548, สำนักงานเลขานุการกรมประมง

รายนามผู้ดำรงตำแหน่งประมงจังหวัดสระบุรี

 

 

เมื่อ ปี พ.ศ. 2559 จังหวัดสระบุรี ได้มีการจัดสร้าง ศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี

ตั้งอยู่เลขที่ 123 หมู่ 6 ตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี มีเนื้อที่ประมาณ 53 ไร่ 49 ตารางวา เริ่มก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2559 วางศิลาฤกษ์ เมื่อวันอังคารที่ 6 กันยายน 2559 นายกฤษฎา บุญราช ปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้เป็นประธานพิธีฯ

และเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 6 กันยายน 2561 เวลา 13.30 น. นายธีรทัศน์ ศิริแดง ดำรงตำแหน่งเป็นประมงจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้าง และเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดสระบุรี เข้าร่วมพิธีบวงสรวงและอัญเชิญองค์ครุฑขึ้นประดิษฐานหน้าบันศาลากลางจังหวัดสระบุรีหลังใหม่ โดยมีนายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี(ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี คนใหม่) พร้อมคณะอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ร่วมเป็นประธานในพิธี ณ ศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี (บริเวณอ่างเก็บน้ำคลองเพรียว) ตำบลตะกรุด อำเภอเมืองฯ จังหวัดสระบุรี

      

และในปี พ.ศ. 2562 สำนักงานประมงจังหวัดสระบุรี เริ่มมีการเปิดให้บริการประชาชน

โดยสำนักงานประมงจังหวัดสระบุรี อยู่ชั้น 2 (ข้างฝั่งหอประชุมใหญ่) ณ ศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี ตำบลตะกุด อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.19 น. 

นางสาวรัตนา ใจเย็น ประมงจังหวัดสระบุรี (ประมงจังหวัดหญิง คนแรกของจังหวัดสระบุรี) ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารของสำนักงานประมงจังหวัดสระบุรีในเวลานั้น ได้จัดพิธีทำบุญสำนักงานฯ โดยได้รับเกียรติจากพระเดชพระคุณพระราชธีราภรณ์ เจ้าอาวาสวัดพระพุทธฉาย รองเจ้าคณะภาค 2  มาเป็นประธานในการประกอบพิธีทางศาสนา ณ สำนักงานประมงจังหวัดสระบุรี ก่อนเปิดให้บริการประชาชน เพื่อความเป็นสิริมงคล สร้างขวัญและกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ของสำนักงานประมงจังหวัดสระบุรี

โทรศัพท์ 036 340 742, 036 340 743 โทรสาร 036 340 742