พระราชกำหนดการประมง 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนภูมิภาค


พระราชกำหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

  พระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 (PDF)
 
 พระราชกําหนดการประมง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560

 

 

กฎกระทรวง กำหนดค่าอากรและค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประมง พ.ศ. 2559

กฎกระทรวง การขออนุญาตและการอนุญาตให้ทำการประมงน้ำจืดในที่จับสัตว์น้ำที่เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน พ.ศ. 2559

กฎกระทรวง กำหนดกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำให้เป็นกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม พ.ศ. 2559

กฎกระทรวง การขออนุญาตและการอนุญาตให้ทำการประมงโดยไม่ใช้เรือประมง พ.ศ. 2559

กฎกระทรวง การขออนุญาตและการอนุญาตให้ทำการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในที่จับสัตว์น้ำซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน พ.ศ. 2559

กฎกระทรวง การขออนุญาตและการอนุญาตให้นำเข้า ส่งออก นำผ่าน เพาะเลี้ยง หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งสัตว์น้ำบางชนิด พ.ศ. 2559

กฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๙

 

 

 ประกาศกระทรวงเกษตร เรื่องกำหนดฤดูปลามีไข่และกำหนดชนิดและวิธีไข้ เครื่องมือทำการประมง (เล่ม ๗๖  ตอน ๕๑ ง  วันที่ประกาศ ๑๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๐๒)

 ประกาศกระทรวงเกษตร เรื่องกำหนดฤดูปลามีไข่ และกำหนดชนิดและวิธีใช้เครื่องมือทำการประมง (เล่ม ๗๐  ตอน ๕๖ ง วันที่ประกาศ ๐๑ กันยายน พ.ศ. ๒๔๙๖)

 ประกาศกระทรวงเกษตร เรื่อง กำหนดฤดูปลามีไข่และกำหนดชนิดและวิธีใช้เครื่องมือทำการประมง (เล่ม ๖๙  ตอน ๒๙ ง วันที่ประกาศ ๑๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๙๕)

 

 

ระเบียบกรมประมง 

ระเบียบกรมประมง ว่าด้วยการขอหนังสือรับรองการได้มาตรฐานการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ การตรวจรับรองชนิด ลักษณะ คุณภาพหรือแหล่งกำเนิดของสัตว์น้ำใด การตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างดิน น้ำ สัตว์น้ำ หรือปัจจัยการผลิต พ.ศ. ๒๕๕๙

ระเบียบกรมประมง เรื่อง การขึ้นทะเบียนองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๘

ระเบียบกรมประมง ว่าด้วยการดำเนินการเกี่ยวกับสัตว์ป่าหรือซากของสัตว์ป่าซึ่งเป็นสัตว์น้ำที่ตกเป็นของแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๔๑

ระเบียบกรมประมง ว่าด้วยการทำเครื่องหมายประจำตัวสัตว์ป่า ซากของสัตว์ป่าซึ่งเป็นสัตว์น้ำ หรือผลิตภัณฑ์ที่ทำจากซากของสัตว์ป่าซึ่งเป็นสัตว์น้ำ พ.ศ. ๒๕๔๑

 

 

ประกาศกรมประมง

ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดให้ผู้ประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุมต้องจัดทำหนังสือกำกับการซื้อขายสัตว์น้ำ พ.ศ. ๒๕๕๙

 ประกาศกรมประมง เรื่อง กําหนดให้ผู้ประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ต้องจัดทําหนังสือกํากับการซื้อขายสัตว์น้ำ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙

ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดให้ผู้ประกอบกิจการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม (กุ้งก้ามแดงหรือกุ้งเครย์ฟิช Procambarus clarkii หรือ Cherax spp.) ต้องปฏิบัติ พ.ศ. ๒๕๕๙

ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดให้ผู้ประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม (กุ้งก้ามแดงหรือกุ้งเครย์ฟิช Procambarus clarkii หรือ Cherax spp.) ต้องปฏิบัติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙

 

ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดเครื่องมือทำการประมงที่ต้องได้รับใบอนุญาตให้ใช้เครื่องมือทำการประมงน้ำจืด พ.ศ. ๒๕๕๘

ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดเครื่องมือทำการประมงที่ต้องได้รับใบอนุญาตให้ใช้เครื่องมือทำการประมงน้ำจืด พ.ศ. ๒๕๕๘ (ฉบับที่ 2)

ประกาศกรมประมง เรื่อง หลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๘

ประกาศกรม ประมง เรื่อง แบบและวิธีการแจ้งการครอบครอง แบบหนังสือกำกับการจำหน่าย การนำพยานเอกสารหรือหลักฐานมาพิสูจน์ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ การออกใบอนุญาตให้ครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครองชั่วคราว การออกใบรับรองการครอบครองซากของสัตว์ป่าคุ้มครองหรือผลิตภัณฑ์ที่ทำจากซาก ของสัตว์ป่าคุ้มครอง พ.ศ. ๒๕๕๘

ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดแบบคำขอต่ออายุใบอนุญาต คำขอรับโอนใบอนุญาต คำขอใบแทนใบอนุญาตตามกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอและการออกใบอนุญาตในการเพาะพันธุ์สัตว์ป่าสงวนหรือสัตว์ป่า คุ้มครองการครอบครองและการนำเคลื่อนที่เพื่อการค้าซึ่งสัตว์ป่าคุ้มครองและ ซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง และการค้าสัตว์ป่าคุ้มครอง ซากของสัตว์ป่าคุ้มครองและผลิตภัณฑ์ที่ทำจากซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง

ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดแบบบัญชีแสดงชนิดและจำนวนสัตว์ป่าที่เป็นสัตว์น้ำรวมทั้งหลักเกณฑ์การ แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับสัตว์ป่าที่เป็นสัตว์น้ำที่ผู้รับใบอนุญาตให้เพาะพันธุ์ สัตว์ป่า ต้องจัดทำและยื่นหรือแจ้งต่อ พนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๓๕

ประกาศกรม ประมง เรื่อง กำหนดรายละเอียดบัญชีรับ และจำหน่ายสัตว์ป่า ซากของสัตว์ป่า หรือผลิตภัณฑ์ที่ทำจากซากของสัตว์ป่ารวมทั้งกำหนดแบบบัญชี สถิติ ที่ผู้รับใบอนุญาตให้ค้าสัตว์ป่าที่ได้มาจากการเพาะพันธุ์ต้องจัดทำตามกฎ กระทรวง ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๓๕

ประกาศกรมประมง เรื่อง การออกหนังสือกำกับการจำหน่ายสัตว์ป่า ซากของสัตว์ป่าหรือผลิตภัณฑ์ที่ทำจากซากของสัตว์ป่า รวมทั้งการแจ้งและการอนุญาตให้นำสัตว์ป่าหรือซากของสัตว์ป่าเคลื่อนที่ผ่าน ด่านตรวจสัตว์ป่าตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๓๕