พระราชกำหนดการประมง 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนภูมิภาค


 

พระราชกำหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

 

 

กฎกระทรวง การขออนุญาตและการอนุญาตให้ทำการประมงนอกน่านน้ำไทย พ.ศ.2562

กฎกระทรวง การขอจดทะเบียนและการรับจดทะเบียนท่าเทียบเรือประมง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561

กฎกระทรวง การขออนุญาตและการอนุญาตให้ทําการประมงพาณิชย์ พ.ศ. 2561

กฎกระทรวง กำหนดเขตทะเลชายฝั่ง พ.ศ. 2560

กฎกระทรวง การขออนุญาตและการอนุญาตให้ทำการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในที่จับสัตว์น้ำซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน พ.ศ. 2559

กฎกระทรวง การขอจดทะเบียนและการรับจดทะเบียนท่าเทียบเรือประมง พ.ศ. 2559 (Update 2562)

กฎกระทรวง การขออนุญาตและการอนุญาตให้ทำการประมงโดยไม่ใช้เรือประมง พ.ศ. 2559

กฎกระทรวง การขออนุญาตและการอนุญาตให้นำเข้า ส่งออก นำผ่าน เพาะเลี้ยง หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งสัตว์น้ำบางชนิด พ.ศ.2559

กฎกระทรวง การขออนุญาตและการอนุญาตให้ทำการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในที่จับสัตว์น้ำ พ.ศ. 2559

กฎกระทรวง กำหนดกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำให้เป็นกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม พ.ศ.2559

กฎกระทรวง กำหนดค่าอากรและค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประมง พ.ศ.2559

กฎกระทรวง กำหนดสัตว์น้ำที่ห้ามมีไว้ในครอบครอง พ.ศ. 2559

กฎกระทรวง ระบบความปลอดภัย สุขอนามัย และสวัสดิภาพในการทำงานของคนประจำเรือ พ.ศ. 2559

กฎกระทรวง การขอจดทะเบียนและการรับจดทะเบียนเรือขนถ่ายสัตว์น้ำหรือเรือเก็บรักษาสัตว์น้ำ พ.ศ.2559

กฎกระทรวง ว่าด้วย การขออนุญาตและการอนุญาตให้ทำการประมงพื้นบ้าน พ.ศ.2559

กฎกระทรวง ว่าด้วย การขอและการออกอาชญาบัตรเพื่อใช้เครื่องมือในพิกัดทำการประมง พ.ศ.2559

กฎกระทรวง ฉบับที่ 20 (พ.ศ. 2539) ออกตามความในพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. 2490

กฎกระทรวง ฉบับที่ 19 (พ.ศ. 2539) ออกตามความในพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. 2490

กฎกระทรวง ฉบับที่ 17 (พ.ศ. 2521) ออกตามความในพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. 2490 (Update 2558)

กฎกระทรวง ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2490) ว่าด้วยการอุทธรณ์ ออกตามความในพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. 2490

กฎกระทรวง ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2490) ว่าด้วยที่ว่าประมูล ออกตามความในพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. 2490 (Update 2558)

กฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2490) ว่าด้วยการขออาชญาบัตร ออกตามความในพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. 2490 (Update 2558)

กฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2490) ว่าด้วยการกำหนดอัตราเงินอากร ออกตามความในพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. 2490 (Update 2558)

กฎกระทรวง ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2490) ว่าด้วยชื่อเครื่องมือในพิกัด ออกตามความในพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. 2490 (Update 2558)

 

กฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2563

ระเบียบกรมประมง 

ระเบียบกรมประมง ว่าด้วยการขอหนังสือรับรองการได้มาตรฐานการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ การตรวจรับรองชนิด ลักษณะ คุณภาพหรือแหล่งกำเนิดของสัตว์น้ำใด การตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างดิน น้ำ สัตว์น้ำ หรือปัจจัยการผลิต พ.ศ. ๒๕๕๙

ระเบียบกรมประมง เรื่อง การขึ้นทะเบียนองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๘

ระเบียบกรมประมง ว่าด้วยการดำเนินการเกี่ยวกับสัตว์ป่าหรือซากของสัตว์ป่าซึ่งเป็นสัตว์น้ำที่ตกเป็นของแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๔๑

ระเบียบกรมประมง ว่าด้วยการทำเครื่องหมายประจำตัวสัตว์ป่า ซากของสัตว์ป่าซึ่งเป็นสัตว์น้ำ หรือผลิตภัณฑ์ที่ทำจากซากของสัตว์ป่าซึ่งเป็นสัตว์น้ำ พ.ศ. ๒๕๔๑

 

ระเบียบกรมประมงที่อาศัยอำนาจตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประมง พ.ศ.๒๕๕๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

          ระเบียบกรมประมง ว่าด้วยการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการเพื่อตรวจรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

          ระเบียบกรมประมง ว่าด้วยการชำระค่าธรรมเนียมในการออกใบอนุญาตผ่านระบบ Fisheries Single Window (FW) พ.ศ. ๒๕๖๑ 

          ระเบียบกรมประมง ว่าด้วยการชำระค่าธรรมเนียมในการออกใบอนุญาตผ่านระบบ Fisheries Single Window (FSW) พ.ศ. ๒๕๕๙ 

          ระเบียบกรมประมงว่าด้วยการลงทะเบียนเข้าใช้ระบบเชื่อมโยงคำขอกลางและระบบสนับสนุนใบอนุญาตและใบรับรองผ่านอินเตอร์เน็ตของกรมประมง พ.ศ. ๒๕๕๙

          ระเบียบกรมประมงว่าด้วยการลงทะเบียนเข้าใช้ระบบเชื่อมโยงคำขอกลางและระบบสนับสนุนใบอนุญาตและใบรับรองผ่านอินเตอร์เน็ตของกรมประมง พ.ศ. ๒๕๕๘


ระเบียบกรมประมงที่อาศัยอำนาจตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประมง พ.ศ.๒๕๕๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

มาตรา ๑๑

          ระเบียบกรมประมง ว่าด้วยการกำหนดแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการกับโรงงานที่ประกอบกิจการเกี่ยวกับสัตว์น้ำตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการประมง

มาตรา ๗๕

          ระเบียบกรมประมง ว่าด้วยการขอหนังสือรับรองการได้มาตรฐานการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำการตรวจรับรองชนิดลักษณะ คุณภาพหรือแหล่งกำเนิดของสัตว์นำ้ใด การตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างดิน น้ำ สัตว์น้ำ ปัจจัยการผลิต พ.ศ. ๒๕๕๙

มาตรา ๙๐

          ระเบียบกรมประมง ว่าด้วยการขอหนังสือรับรองสุขภาพสัตว์น้ำเพื่อการส่งสัตว์น้ำออกนอกราชอาณาจักร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๕  ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

          ระเบียบกรมประมง ว่าด้วยการขอหนังสือรับรองสุขภาพสัตว์น้ำเพื่อการส่งสัตว์น้ำออกนอกราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๖๔  (อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๙๐ (๖) แห่งพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบมาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม) ประกาศ ณ วันที่ ๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

มาตรา ๙๓

          ระเบียบกรมประมง เรื่อง กำหนดแบบ วิธีการยื่นคำขอรับใบรับรองการจับสัตว์น้ำหรือใบรับรองการผลิตผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำหรือการแปรรูปสัตว์น้ำ พ.ศ. ๒๕๖๒

          ระเบียบกรมประมง เรื่อง กำหนดแบบ วิธีการยื่นคำขอใบรับรองการจับสัตว์น้ำหรือใบรับรองการผลิตผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ หรือ การแปรรูปสัตว์น้ำ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ (ยกเลิก)

          ระเบียบกรมประมง เรื่อง กำหนดแบบ วิธีการยื่นคำขอใบรับรองการจับสัตว์น้ำหรือใบรับรองการผลิตผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ หรือ การแปรรูปสัตว์น้ำพ.ศ. ๒๕๕๘ (ยกเลิก)

มาตรา ๑๐๒

          ระเบียบกรมประมง เรื่อง การปฏิบัติการขอพนักงานเจ้าหน้าที่ในการค้น พ.ศ. ๒๕๕๙

มาตรา ๑๐๕

          ระเบียบกรมประมง ว่าด้วยการขายทอดตลาดสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำที่พนักงานเจ้าหน้าที่สั่งยึดไว้พ.ศ. ๒๕๖๑ (ปรับปรุงแอกสารแนบท้าย ๒๓ เมษายน ๒๕๖๑)


ระเบียบกรมประมงที่อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

มาตรา ๓๒

          ระเบียบกรมประมง ว่าด้วยการขอความเห็นชอบและการให้ความเห็นชอบให้นำเข้าสัตว์น้ำดัดแปลงพันธุกรรม พ.ศ. ๒๕๖๕  ประกาศ ณ วันที่ ๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕

          ระเบียบกรมประมง ว่าด้วยการออกใบรับรองการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดีสำหรับการผลิตสัตว์น้ำ (จี เอ พี) (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๖๕  ประกาศ ณ วันที่ ๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕

          ระเบียบกรมประมง ว่าด้วยการขอหนังสือรับรองและการออกหนังสือรับรองชนิดสัตว์น้ำมีชีวิตเพื่อส่งออกไปประเทศญี่ปุ่น พ.ศ. ๒๕๖๕ ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕

          ระเบียบกรมประมง ว่าด้วยการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการเพื่อตรวจรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์สัตว์น้้า (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๔ ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

          ระเบียบกรมประมงว่าด้วยการส่งตัวอย่างเพื่อตรวจวิเคราะห์ยังห้องปฏิบัติการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๔ ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

          ระเบียบกรมประมง ว่าด้วยการใช้จ่ายเงินอุดหนุนโครงการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนประมง (กิจกรรมพัฒนาอาชีพชุมชนประมง) พ.ศ. ๒๕๖๔  ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
          ระเบียบกรมประมง ว่าด้วยการออกเครื่องหมายรับรอง และการอนุญาตจำหน่ายสินค้าประมงเพื่อการบริโภคผ่านเว็บไซต์ Fisheries Shop (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๔ ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

          ระเบียบกรมประมง เรื่องการขออนุญาตทำการแก้ไขเปลี่ยนแปลงที่จับสัตว์น้ำที่เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินให้ผิดไปจากสภาพที่เป็นอยู่ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๓ ประกาศ ณ วันที่ ๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

          ระเบียบกรมประมง ว่าด้วยการออกเครื่องหมาย และการอนุญาตจำหน่ายสินค้าประมงเพื่อการบริโภคผ่านเว็บไซต์ Fisheries shop พ.ศ. ๒๕๖๓ ประกาศ ณ วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๓

          ระเบียบกรมประมง ว่าด้วยหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนฟาร์มเพาะพันธ์สัตว์น้ำอันมิได้มีถิ่นกำเนิดในประเทศไทยตามบัญชีแนบท้ายอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึงชนิดของสัตว์ป่าและพื้นป่าที่ใกล้จะสูญพันธุ์ (CITES) ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๓

          ระเบียบกรมประมง ว่าด้วยการขอและการออกใบรับรองมาตรฐานทำการประมงพื้นบ้านอย่างยั่งยืนและการแปรรูปสินค้าประมงพื้นบ้าน พ.ศ. ๒๕๖๓

          ระเบียบกรมประมง ว่าด้วยการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการเพื่อตรวจวิเคราะห์โรคสัตว์น้ำ พ.ศ. ๒๕๖๓

          ระเบียบกรมประมง ว่าด้้วยการขึ้นทะเบียนสถานประกอบการส่งออกสัตว์น้ำ พ.ศ.๒๕๖๓ 

          ระเบียบกรมประมง ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการตั้งชื่อพันธ์สัตว์น้ำและไม้น้ำ พ.ศ. ๒๕๖๓

          ระเบียบกรมประมง ว่าด้วยการขึ้นทะเบียนคอมพาร์ตเมนต์สัตว์น้ำเพื่อการส่งออกนอกราชอาณาจักรพ.ศ. ๒๕๖๒ 

          ระเบียบกรมประมง ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข การขอและการพิจารณาออกหนังสือรับรองเพื่อประกอบการขอรับใบอนุญาตใช้เรือประมง พ.ศ. ๒๕๖๒

          ระเบียบกรมประมง ว่าด้วยการขายทอดตลาดเรือประมง พ.ศ. ๒๕๖๒  

          ระเบียบกรมประมง ว่าด้วยการขายทอดตลาดสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้สั่งยึดไว้ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

          ระเบียบกรมประมง ว่าด้วยการจัดการของกลางที่เป็นเรือประมง เครื่องมือทำการประมง และสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำในคดีความผิดตามพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

          ระเบียบกรมประมง ว่าด้วยการขอหนังสือรับรองสุขภาพสัตว์น้ำเพื่อการส่งสัตวฺน้ำออกนอกราชอาณาจักร(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ (ยกเลิก)

          ระเบียบกรมประมง ว่าด้วยการขอและการออกใบอนุญาตให้จัดตั้งและดำเนินกิจการสวนสัตว์สาธารณะ พ.ศ. ๒๕๖๒

          ระเบียบกรมประมง เรื่อง การขออนุญาตทำการแก้ไขเปลี่ยนแปลงที่จับสัตว์น้ำที่เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินให้ผิดไปจากสภาพที่เป็นอยู่ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐

          ระเบียบกรมประมง เรื่อง การขออนุญาตทำการแก้ไขเปลี่ยนแปลงที่จับสัตว์น้ำที่เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินให้ผิดไปจากสภาพที่เป็นอยู่ พ.ศ. ๒๕๕๙

          ระเบียบกรมประมง เรื่อง การขออนุญาตติดตั้ง วาง หรือสร้างเขื่อน ฝาย ทำนบ รั้ว สิ่งปลูกสร้าง เครื่องมือที่เป็นตาข่าย หรือเครื่องมือทำการประมงอื่นใด หรือกระทำการใดในที่จับวัตว์น้ำอันเป็นการกั้นทางเดินของสัตว์น้ำ หรือเป็นอุปสรรคในการเจริญเติบโตของสัตว์น้ำ พ.ศ. ๒๕๕๙

          ระเบียบกรมประมง เรื่อง การขออนุญาตจับสัตว์น้ำในเขตพื้นที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ำ พ.ศ. ๒๕๕๙

          ระเบียบกรมประมง เรื่อง แนวทางปฏิบัติกรณีตรวจพบการฝ่าฝืนกฎหมาย ของเรือประมงด้วยระบบติดตามเรือประมง (Vessel Monitoring System: VMS) พ.ศ. ๒๕๕๘

          ระเบียบกรมประมงว่าด้วยการขึ้นทะเบียนสถานประกอบการส่งออกสัตว์น้ำ พ.ศ. ๒๕๕๗ (ยกเลิก)

          ระเบียบกรมประมงว่าด้วยการจัดทำหนังสือกำกับการจำหน่ายสัตว์น้ำ พ.ศ. ๒๕๕๓

          ระเบียบกรมประมงว่าด้วยการประกาศรับรองให้ออกหนังสือกำกับการจำหน่วยสัตว์น้ำ พ.ศ. ๒๕๕๓

          ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดเงื่อนไข ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ บุคคลหรือกลุ่มองค์กรเอกชนที่ได้รับการประกาศรับรอง ให้ออกหนังสือกำกับการจำหน่าย งดการออกหนังสือกำกับการจำหน่ายสัตว์น้ำ หรือหนังสือกำกับการจำหน่ายลูกพันธุ์สัตว์น้ำ พ.ศ. ๒๕๖๓

          ระเบียบกรมประมง เรื่อง การออกใบรับรองมาตรฐานการจัดการฟาร์มเพาะลี้ยงสัตว์น้ำสวยงาม พ.ศ. ๒๕๕๘

          ระเบียบกรมประมง ว่าด้วยการออกใบรับรองการปฎิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดี สำหรับการผลิตสัตว์น้ำ (จี เอ พี) (ฉบับที่ ๓)

          ระเบียบกรมประมง ว่าด้วยการออกใบรับรองการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดีสำหรับการผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ (จี เอ พี) ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๖

          ระเบียบกรมประมง ว่าด้วยการออกใบรับรองการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดีสำหรับการผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ (จี เอ พี) พ.ศ. ๒๕๕๓

          ระเบียบกรมประมง ว่าด้วยการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและผู้ประกอบการด้านการประมง พ.ศ. ๒๕๕๖

          ระเบียบกรมประมง ว่าด้วยการขอรับรองสุขอนามัยผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ พ.ศ. ๒๕๔๗

          ระเบียบกรมประมง ว่าด้วยการออกใบรับรองสุขลักษณะ (GMP) และใบรับรองระบบการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้อง ควบคุม (HACCP) ในสถานประกอบการผลิตภัณฑ์ประมง พ.ศ. ๒๕๔๗

ระเบียบกรมประมงที่อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๖๒

          ระเบียบกรมประมง ว่าด้วยการแจ้งและการรับแจ้ง การออกใบอนุญาตและใบรับรอง การกำหนดอายุใบอนุญาตหรือใบรับรองการต่ออายุใบอนุญาตหรือใบรับรอง การโอนใบอนุญาตหรือใบรับรอง การออกใบแทนใบอนุญาตหรือใบรับรอง สำหรับการครอบครองสัตว์ป่าสงวนซากสัตว์ป่าสงวน สัตว์ป่าคุ้มครอง ซากสัตว์ป่าคุ้มครอง ผลิตภัณฑ์จากซากสัตว์ป่าคุ้มครอง และการจำหน่าย จ่าย หรือโอนสัตว์ป่าสงวนและสัตว์ป่าคุ้มครอง พ.ศ. ๒๕๖๕  ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕

          ระเบียบกรมประมง ว่าด้วยการแจ้งการครอบครองสัตว์ป่าสงวนและซากสัตว์ป่าสงวน การออกใบอนุญาตครอบครอง สัตว์ป่าสงวนชั่วคราว และการออกใบรับรองการครอบครองซากสัตว์ป่าสงวน สำหรับสัตว์ป่าสงวนชนิดวาฬบรูด้า (Balaenoptera edeni) วาฬโอมูระ (Balaenoptera omurai) เต่ามะเฟือง(Dermochelys coriacea) และปลาฉลามวาฬ (Rhincodon typus) พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ระเบียบกรมประมง ว่าด้วยการแจ้งการช่วยเหลือสัตว์ป่าสงวน สัตว์ป่าคุ้มครอง สัตว์ป่าคุ้มครองที่เพาะพันธุ์ได้และสัตว์ป่าควบคุม ที่ถูกทอดทิ้ง บาดเจ็บ ป่วย หรืออ่อนแอ พ.ศ. ๒๕๖๓ระเบียบกรมประมง ว่าด้วยการแจ้งการช่วยเหลือสัตว์ป่าสงวน สัตว์ป่าคุ้มครอง สัตว์ป่าคุ้มครองที่เพาะพันธุ์ได้และสัตว์ป่าควบคุม ที่ถูกทอดทิ้ง บาดเจ็บ ป่วย หรืออ่อนแอ พ.ศ. ๒๕๖๓ ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๓

 

ประกาศกรมประมง

ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดให้ผู้ประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุมต้องจัดทำหนังสือกำกับการซื้อขายสัตว์น้ำ พ.ศ. ๒๕๕๙

มาตรา ๙๐(๕)

          ประกาศกรมประมง เรื่อง การจัดทำหลักฐานเพื่อการสืบค้นสำหรับผู้ผลิตผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำหรือแปรรูปสัตว์น้ำที่นำสัตว์น้ำเข้ามาเป็นวัตถุดิบส่งออกไปสหภาพยุโรป พ.ศ. ๒๕๖๒

          ประกาศกรมประมง เรื่อง การบันทึกการซื้อขายสัตว์น้ำในหนังสือกำกับการซื้อขายสัตว์น้ำ ของผู้ผลิตผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ หรือแปรรูปสัตว์น้ำ พ.ศ. ๒๕๖๑

          ประกาศกรมประมง เรื่อง การบันทึกการซื้อขายสัตว์น้ำในหนังสือกำกับการซื้อขายสัตว์น้ำของผู้ผลิตผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำหรือแปรรูปสัตว์น้ำ พ.ศ. ๒๕๖๑

          ประกาศกรมประมง เรื่อง การจัดทำหลักฐานเพื่อสืบค้นสำหรับผู้ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำหรือแปรรูปสัตว์น้ำที่นำสัตว์น้ำเข้ามาเป็นวัตถุดิบส่งออกไปสหภาพยุโรป พ.ศ. ๒๕๖๐ (ยกเลิก)

          ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดทำหลักฐานเพื่อการสืบค้นของผู้ผลิตผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำหรือแปรรูปสัตว์น้ำพ.ศ. ๒๕๕๘

มาตรา ๙๑ วรรคหนึ่ง

          ประกาศกรมประมง เรื่อง การจัดท้าหนังสือก้ากับการซื้อขายสัตว์น้้า ส้าหรับกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าควบคุมประเภท การเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๕ ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕

          ประกาศกรมประมง เรื่อง การจัดทำหนังสือกำกับการซื้อขายสัตว์น้ำ สำหรับกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ประเภทการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๔ ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

          ประกาศกรมประมง เรื่อง การจัดทำหนังสือกำกับการซื้อขายสัตว์น้ำ สำหรับกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ประเภทการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓

          ประกาศกรมประมง เรื่อง การจัดทำหนังสือกำกับการซื้อขายสัตว์น้ำ สำหรับกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ประเภทการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล พ.ศ. ๒๕๖๓ ประกาศ ณ วันที่ ๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓

          ประกาศกรมประมง เรื่อง ระงับการใช้ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดให้ผู้ประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ต้องจัดทำหนังสือกำกับการซื้อขายสัตว์น้ำ พ.ศ. ๒๕๕๙ และฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๙ ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๓ 

          ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดให้ผู้ประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุมต้องจัดทำหนังสือกำกับการซื้อขายสัตว์น้ำ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ (ระงับการใช้ประกาศ)

          ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดให้ผู้ประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุมต้องจัดทำหนังสือกำกับการซื้อขายสัตว์น้ำพ.ศ. ๒๕๕๙ (ระงับการใช้ประกาศ)

มาตรา ๙๒ วรรคสอง
          ประกาศกรมประมง เรื่อง การส่งออกสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำเพื่อการบริโภคไปนอกราชอาณาจักรยกเว้นส่งออกไปสหภาพยุโรป (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๓

          ประกาศกรมประมง เรื่อง งดการใช้ประกาศกรมประมง เรื่อง หลักเกณฑ์และข้อปฏิบัติในการส่งออกหรือนำผ่านสัตว์น้ำ หรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ พ.ศ. ๒๕๖๑ เพิ่มเติม  ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑

          ประกาศกรมประมง เรื่อง งดการใช้ประกาศกรมประมง เรื่อง หลักเกณฑ์และข้อปฏิบัติในการส่งออกหรือนำผ่านสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นการชั่วครา (ยกเลิก)  ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

          ประกาศกรมประมง เรื่อง หลักเกณฑ์และข้อปฏิบัติในการส่งออกหรือนำผ่านสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำพ.ศ. ๒๕๖๑  (งดการใช้ตามประกาศกรมประมง เรื่อง งดการใช้ประกาศกรมประมง เรื่อง หลักเกณฑ์และข้อปฏิบัติในการส่งออกหรือนำผ่านสัตว์น้ำ หรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ พ.ศ. ๒๕๖๑ เพิ่มเติม ลงวันที่ ๒๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑  ประกาศ ณ วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑
          ประกาศกรมประมง เรื่อง การส่งออกสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำเพื่อการบริโภคไปนอกราชอาณาจักรยกเว้นส่งออกไปสหภาพยุโรป พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ 

          ประกาศกรมประมง เรื่อง การส่งออกสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำเพื่อการบริโภคไปสหภาพยุโรปพ.ศ. ๒๕๖๐ ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐

มาตรา ๙๒ วรรคสี่

          ประกาศกรมประมง เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขออนุญาตและการอนุญาตนําเข้าสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

          ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขออนุญาตและการอนุญาตนำเข้ากรณีการนำเข้าปลาทูน่าแช่แข็งบรรจุตู้คอนเทนเนอร์ ที่มีการคัดแยกชนิดและปริมาณไม่ชัดเจนพ.ศ. ๒๕๖๓ ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

          ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขออนุญาตและการอนุญาตนำเข้ากรณีการนำเข้าปลาทูน่าแช่แข็งบรรจุตู้คอนเทนเนอร์ ที่มีการคัดแยกชนิดและปริมาณไม่ชัดเจนพ.ศ. ๒๕๖๒ 

          ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการขออนุญาตและการอนุญาตนำเข้าสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

          ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการขออนุญาตและการอนุญาตนำเข้าสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ พ.ศ. ๒๕๕๘ (ยกเลิก)