หน้าที่ความรับผิดชอบในราชการบริหารส่วนภูมิภาค


หน้าที่ความรับผิดชอบในราชการบริหารส่วนภูมิภาค 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนภูมิภาค


แผนภูมิโครงสร้างกรมประมง ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2563 (ปรับปรุง พ.ศ. 2565)

ความเป็นมา การบริหารราชการส่วนภูมิภาค

                     พ.ศ.2495 ได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2495 โดยการบริหารราชการส่วนภูมิภาค (Provincial Administration) เป็นการบริหารราชการแผ่นดินตามหลักการแบ่งอำนาจ (Deconcentration) ราชการบริหารส่วนกลางจะมอบอำนาจหน้าที่ในกิจการบางอย่างไปให้แก่ราชการบริหารส่วนภูมิภาคไปปฏิบัติจัดทำ มีอำนาจตัดสินใจในขอบเขตที่จำกัดบางอย่างตามที่ราชการบริหารส่วนกลางจะได้มอบไว้ให้หน่วยงานที่ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาค เป็นกลไกสำคัญทางการเมืองในการแปลงนโยบายการเมืองสู่การปฏิบัติ ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 มาตรา 51 ได้บัญญัติให้การจัดระเบียบบริหารราชการส่วนภูมิภาคมีสองรูปแบบคือ จังหวัด และอำเภอ

หน้าที่ความรับผิดชอบในราชการบริหารส่วนภูมิภาค กฏกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมประมงฯ 2563 
(1) สํานักงานประมงจังหวัด   
(2) สํานักงานประมงอําเภอ ตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด

ที่มา: กฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2557  หน้า 38 และหน้า 39

       ข้อ 23  สํานักงานประมงจังหวัด มีอํานาจหน้าที่ในพื้นที่ที่รับผิดชอบดังต่อไปนี้
                  (1) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และประเมินเทคโนโลยีด้านการประมงทุกสาขา เพื่อสนับสนุน ให้เกิดธุรกิจและอาชีพการประมงที่เหมาะสม
                        และกํากับดูแลให้การประกอบธุรกิจและการประกอบอาชีพ การประมงเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อตกลง และมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
                  (2) ดําเนินการเกี่ยวกับการควบคุมและกํากับดูแลการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําและการทําการประมง ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการประมง
                        และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งให้ความรู้และถ่ายทอด เทคโนโลยีอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ และให้บริการทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง
                  (3) จัดทําแผนพัฒนาด้านการประมงและฐานข้อมูลด้านการประมง รวมทั้งประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่งานด้านการประมง
                  (4) ให้คําปรึกษา แนะนํา และสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการดําเนินการพัฒนา ด้านการประมง  
                  (5) ให้บริการวิชาการด้านการประมงแก่ผู้ประกอบการ ชาวประมง เกษตรกร และประชาชน รวมทั้งส่งเสริมกระบวนการผลิต
                        ให้ถูกสุขลักษณะตามมาตรฐาน
                  (6) เร่งรัดและจัดเก็บเงินอากรและค่าธรรมเนียมการประมง
                  (7) กํากับ ดูแล ให้คําปรึกษา และสนับสนุนการปฏิบัติงานของสํานักงานประมงอําเภอ
                  (8) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ มอบหมาย

       ข้อ 24 สํานักงานประมงอําเภอ มีอํานาจหน้าที่ในพื้นที่ที่รับผิดชอบดังต่อไปนี้
                 (1) ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดธุรกิจและอาชีพการประมงที่เหมาะสม และกํากับดูแล ให้การประกอบธุรกิจและการประกอบ
                       อาชีพการประมงเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อตกลง และ มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
                 (2) ดําเนินการเกี่ยวกับการควบคุมและกํากับดูแลการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําและการทําการประมง ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย
                       การประมงและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการให้ความรู้และถ่ายทอด เทคโนโลยีการประมงอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ
                       และให้บริการทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง
                 (3) จัดทําแผนพัฒนาด้านการประมงและฐานข้อมูลด้านการประมง รวมทั้งประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่งานด้านการประมง
                 (4) ให้คําปรึกษา แนะนํา และสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการดําเนินการพัฒนา ด้านการประมง 
                 (5) ให้บริการวิชาการด้านการประมงแก่ผู้ประกอบการ ชาวประมง เกษตรกรและประชาชน รวมทั้งส่งเสริมกระบวนการผลิต
                       ให้ถูกสุขลักษณะตามมาตรฐาน
                 (6) เร่งรัดและจัดเก็บเงินอากรและค่าธรรมเนียมการประมง
                 (7) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ มอบหมาย

แบ่งออกเป็น 13 อำเภอ ดังนี้

1. อำเภอเมืองสระบุรี           2. อำเภอแก่งคอย            3. อำเภอหนองโดน          4. อำเภอหนองแค
5. อำเภอพระพุทธบาท        6. อำเภอวิหารแดง           7. อำเภอเสาไห้                8. อำเภอหนองแซง        
9. อำเภอมวกเหล็ก            10. อำเภอบ้านหมอ         11. อำเภอวังม่วง               12. อำเภอดอนพุด         
13. อำเภอเฉลิมพระเกียรติ

แผนที่จังหวัดสระบุรี | แผนที่ตัวเมืองสระบุรี

ภูมิศาสตร์
สภาพ ภูมิศาสตร์ของจังหวัดสระบุรี นับว่าเป็นทำเลแห่งการเพาะปลูก ได้รับความอุดมสมบูรณ์จากแม่น้ำสายหลัก
คือแม่น้ำป่าสัก และสภาพโดยทั่วไปเป็นที่ราบลุ่ม

ภูมิอากาศ
สภาพโดยทั่วไป มีภูมิอากาศแบบร้อนชื้น อยู่ภายใต้อิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ
และยังได้รับอิทธิพลจากพายุดีเปรสชันและพายุไต้ฝุ่นอีกด้วย โดยเฉพาะในช่วงเดือนสิงหาคมถึงเดือนกันยายนมีอุณหภูมิ
เฉลี่ย 28.3 องศาเซลเซียส มีปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยปีละประมาณ 1147.6 มิลลิเมตร มีฤดูต่าง ๆ 3 ฤดูคือ

 1. ฤดูร้อน ระหว่างเดือนมีนาคม-พฤษภาคม อากาศร้อนและแห้งแล้ง
 2. ฤดูฝน ระหว่างเดือนมิถุนายน-ตุลาคม อากาศจะชุ่มชื้นในเดือนกันยายน
 3. ฤดูหนาว ระหว่างเดือนพฤศจิกายน-กุมภาพันธ์ อากาศจะหนาวเย็นสลับกับอากาศร้อน

 

การดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานในระดับภูมิภาค (จังหวัดสระบุรี)

 

 

แผนผังการบริหารจัดการงาน สำนักงานประมงจังหวัดสระบุรี

               

 

   สำนักงานประมงจังหวัดสระบุรี  มีโครงสร้างหน่วยงานแบ่งเป็น  3  ฝ่าย  ประกอบด้วย 

 ลักษณะงาน Job Description (ก.พ.) 2563   /   ลักษณะงาน Job Description (ก.พ.) สำนักงานประมงจังหวัด

 1. กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์
 2. กลุ่มพัฒนาและสร้างเสริมอาชีพการประมง
 3. กลุ่มบริหารจัดการด้านประมง

   และ ระดับอำเภอ  ประกอบด้วยประมงอำเภอ  5  อำเภอ คือ

 1. ประมงอำเภอหนองแค
 2. ประมงอำเภอบ้านหมอ
 3. ประมงอำเภอพระพุทธบาท
 4. ประมงอำเภอหนองโดน
 5. ประมงอำเภอแก่งคอย

คำสั่งกรมประมง ที่ 825/2563 ลงวันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2563 เรื่อง การกำหนดโครงสร้างการแบ่งงานภายในและหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงานตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2563 

หน้าที่ความรับผิดชอบภายในสำนักงานประมงจังหวัดสระบุรี

กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ กลุ่มพัฒนาและส่งเสริม
อาชีพการประมง
กลุ่มบริหารจัดการ
ด้านการประมง
สำนักงานประมงอำเภอ
 

- จัดทำแผน/งาน/โครงการ ด้านการประมงและโครงการพิเศษต่างๆ


 

- ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ทดสอบและประเมินเทคโนโลยีการประมงภายในเขตจังหวัด


 

- ดำเนินการควบคุม กำกับ ดูแลด้านการประมง ภายในเขตจังหวัดให้เป็นไปตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

 

- ดำเนินการคสบคุม กำกับ ดูแลด้านการประมงภายในเขตอำเภอที่รับผิดชอบให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการประมงและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

 

- งานงบประมาณ งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ งานบุคคล งานติดต่ามผลและงานธุรการทั่วไป

 
- กำหนดแนวทางการถ่ายทอดเทคโนโลยี การประมง ดำเนินการตรวจสอบ ติดตามและควบคุมกระบวนการผลิตสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิตให้เป็นไปตามกฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง - ให้คำปรึกษาและสนับสนุนด้านการบริหารการทรัพยากรประมง 
- ดำเนินการบริหารจัดการทรัพยากรประมงให้มีความอุดมสมบูรณ์และมีการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน


 
- การประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข่าวสารข้อมูลกิจกรรมของกรมประมงและจังหวัด


 
- รวบรวมและจัดทำฐานข้อมูลทัเบียนผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ฟาร์มเพาะพันธุ์และอนุบาลสัตว์น้ำผลผลิตสัตว์น้ำ การออกหนังสือกำกับและการออก ใบอนุญาต ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 
- รวบรวมและจัดทำฐานข้อมูลทะเบียนด้านการประมง เครื่องมือทำการประมง แหล่งน้ำ สถิติการประมงทะเบียนต่างๆที่เกี่ยวกับการประมงและอื่นๆ
 
- ดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรประมงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการประมง และการให้บริการทางด้านวิชาการ


 
  - การให้บริการทางวิชาการ ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการประมงและการแก้ไขปัญหาทางการประมง - ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

 
- ตรวจสอบติดตาม และควบคุมการผลิตให้ถูกสุขลักษณะมาตรฐานที่กำหนด

 
  - ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมองหมาย


 
  - ดำเนินงานเกี่ยวกับการเงินและทะเบียนที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายว่าด้วยการประมงและกฎหมายอื่นๆ
      - รวบรวมและจัดทำฐานข้อมูลทะเบียนผู้เพาะเลี้ยงสัตว์เพาะพันธุ์สัตว์น้ำผู้ ประกอบการอาชีพการประมงเครื่องมือทำการประมง ประเภทสัตว์น้ำและทะเบียนต่างๆเกี่ยวกับการประมง การสำรวจสถิคิการประมง
 
      - ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย