พระศรีศาสดาประชานาถ พระพุทธปฏิมาประธาน ของกรมประมง


พระศรีศาสดาประชานาถ พระพุทธปฏิมาประธาน ของกรมประมง 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนภูมิภาค


พระศรีศาสดาประชานาถพระศรีศาสดาประชานาถ

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก โปรดประทานนามพระพุทธรูป ปางนาคปรก ที่กรมประมงจัดสร้างขึ้นเป็นพระพุทธปฏิมาประธาน เพื่อเป็นที่สักการบูชาแห่งพุทธบริษัท ว่า

"พระศรีศาสดาประชานาถ" อ่านว่า พระ-สี-สาด-สะ-ดา -ประ-ชา-นาด"

แปลว่า พระพุทธเจ้าทรงเป็นพระศาสดาผู้รุ่งเรืองด้วยพระสิริทรงเป็นที่พึ่งของประชาชน 

 

ที่มา กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมประมง