คู่มือสำหรับประชาชน (ด้านประมง) 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนภูมิภาค


คู่มือสำหรับประชาชน (ด้านประมง)

ทะเบียนผู้ประกอบการด้านการประมง


การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ทบ.1)
การต่ออายุทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ทบ.1)
การขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการด้านการประมง (ทบ.2)
การต่ออายุทะเบียนผู้ประกอบการด้านการประมง (ทบ.2)

 

 

วัตถุอันตรายทางการประมง


การอนุญาตครอบครองวัตถุอันตรายทางการประมง
การอนุญาตผลิตวัตถุอันตรายทางการประมง
การขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายทางการประมง
การอนุญาตนำเข้าวัตถุอันตรายทางการประมง
การอนุญาตส่งออกวัตถุอันตรายทางการประมง
การออกใบแจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับวัตถุอันตรายทางการประมง

 

 

อาหารสัตว์น้ำ


การต่ออายุใบอนุญาตขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ (อาหารสัตว์น้ำ)
การแก้ไขรายการขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ (อาหารสัตว์น้ำ)
การออกใบอนุญาตขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ (อาหารสัตว์น้ำ)
การต่ออายุใบอนุญาตนำเข้าอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ (อาหารสัตว์น้ำ)
การออกใบอนุญาตผลิตอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ (อาหารสัตว์น้ำ)
การต่ออายุใบอนุญาตผลิตอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ (อาหารสัตว์น้ำ)
การออกใบสำคัญการขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ (อาหารสัตว์น้ำ)
การออกใบอนุญาตนำเข้าอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ (อาหารสัตว์น้ำ)
การออกหนังสือแจ้งการนำเข้าซึ่งอาหารสัตว์เข้ามาในราชอาณาจักร (นส.4) (อาหารสัตว์น้ำ)
การออกหนังสือรับรองการขายในประเทศ (อาหารสัตว์น้ำ) (Certificate of free sale)
การต่ออายุใบรับรองระบบ GMP/HACCP สำหรับโรงงานอาหารสัตว์น้ำ
การออกใบรับรองระบบ GMP/HACCP สำหรับโรงงานอาหารสัตว์น้ำ (ประเมินรายใหม่)
การออกใบรับรองการแปรรูปสัตว์น้ำ (Annex IV)

 

 

จำหน่ายลูกพันธ์สัตว์น้ำ


การประกาศรับรองให้ออกหนังสือกำกับการจำหน่ายลูกพันธุ์สัตว์น้ำ(สำหรับผู้ขอประเภทกลุ่มองค์กรเอกชน)
การประกาศรับรองให้ออกหนังสือกำกับการจำหน่ายลูกพันธุ์สัตว์น้ำ(สำหรับผู้ขอประเภทบุคคล)
การประกาศรับรองให้ออกหนังสือกำกับการจำหน่ายสัตว์น้ำ(สำหรับผู้ขอประเภทบุคคล)
การประกาศรับรองให้ออกหนังสือกำกับการจำหน่ายสัตว์น้ำ(สำหรับผู้ขอประเภทกลุ่มองค์กรเอกชน)
การออกหนังสือรับรองสุขภาพสัตว์น้ำเพื่อการส่งออก

 

 

รวบรวมสัตว์น้ำ


การขึ้นทะเบียนและต่ออายุทะเบียนสถานประกอบการรวบรวมสัตว์น้ำเพื่อการส่งออก (สอ.4)
การขึ้นทะเบียนและต่ออายุทะเบียนสถานประกอบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเพื่อการส่งออก (สอ.3)
การขึ้นทะเบียนฟาร์มเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลเพื่อการนำเข้ามาเพาะพันธุ์
การขอหนังสือรับรองเป็นผู้มีสิทธิออกหนังสือกำกับการจำหน่ายสัตว์น้ำสวยงามเพื่อการส่งออก
การออกหนังสือรับรองให้ส่งหอยและเปลือกหอยออกไปนอกราชอาณาจักร

 

 

 

อื่นๆ


การขึ้นทะเบียนสถานกักกันสัตว์น้ำ
การออกใบอนุญาตให้ผู้ประกอบกิจการแพปลา
การขึ้นทะเบียนที่พักซากสัตว์น้ำ
การออกใบรับรองซากเพื่อการส่งออก
การออกใบอนุญาตให้กระทำการเป็นผู้ขายทอดตลาดสินค้าสัตว์น้ำที่สะพานปลา
การออกใบอนุญาตให้นำเข้าส่งออกหรือให้นำผ่านตามมาตรา 23 หรือมาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าพ.ศ. 2562 (สป. 5)
การออกใบอนุญาตให้นำเข้าส่งออกหรือให้นำผ่านตามมาตรา 23 หรือมาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าพ.ศ. 2562 (สป. 5) (Fisheries Single Window) 
การออกใบอนุญาตให้นำเข้าส่งออกหรือให้นำผ่านซึ่งสัตว์ป่าชนิดพันธุ์ (Species) อื่นที่มิใช่สัตว์ป่าสงวนหรือสัตว์ป่าคุ้มครองและมิใช่สัตว์ป่าตามบัญชีท้ายอนุสัญญา CITES (สป. 6)
การออกใบอนุญาตให้นำเข้าส่งออกหรือให้นำผ่านซึ่งสัตว์ป่าชนิดพันธุ์ (Species) อื่นที่มิใช่สัตว์ป่าสงวนหรือสัตว์ป่าคุ้มครองและมิใช่สัตว์ป่าตามบัญชีท้ายอนุสัญญา CITES (สป. 6) (Fisheries Single Window)
การออกใบอนุญาตให้ทำการเพาะพันธุ์สัตว์ป่าคุ้มครองที่เป็นสัตว์น้ำ (สป.9)
การออกใบอนุญาตให้ค้าสัตว์ป่าคุ้มครองที่ได้มาจากการเพาะพันธุ์ (สป.11)
การออกใบอนุญาตให้ครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครองที่ได้มาจากการเพาะพันธุ์ (สป. 15)
การออกใบอนุญาตให้จัดตั้งและดำเนินกิจการสวนสัตว์สาธารณะ (สป. 21)