ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนกลาง


ผลการดำเนินการให้บริการตามคู่มือประชาชน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

  ไตรมาส 4 (กรกฎาคม 2565 - กันยายน 2565)

   ไตรมาส 3 (เมษายน 2565 - มิถุนายน 2565)

   ไตรมาส 2 (มกราคม 2565 - มีนาคม 2565)

   ไตรมาส 1 (ตุลาคม 2564 - ธันวาคม 2564)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

 ไตรมาส 4 (กรกฎาคม 2564 - กันยายน 2564)

 ไตรมาส 3 (เมษายน 2564 - มิถุนายน 2564)

 ไตรมาส 2 (มกราคม 2564 - มีนาคม 2564)

 ไตรมาส 1 (ตุลาคม 2563 - ธันวาคม 2563)