ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนกลาง


แนวทางการให้บริการประชาชนของสำนักงานประมงจังหวัดสระบุรี

        
         วีดิทัศน์ : งานบริการเป็นเลิศ                                                          วีดิทัศน์ : หน่วยงานกรมประมงดีเด่น 

เอกสาร:  แบบฟอร์มสมัครผลงานสร้างสรรค์งานบริการ สำนักงานประมงจังหวัดสระบุรีแบบฟอร์มสมัครผลงานหน่วยงานกรมประมงดีเด่น (Fisheries Organization Award 2022)

*** สื่อข้างต้น ผลิตขึ้นเพื่อเข้าร่วม การประกวด Best Practice กรมประมง เมื่อ ปี 2022
ซึ่งเป็นการนำรูปแบบการดำเนินงานของสำนักงานประมงจังหวัดสระบุรี ถ่ายทอดออกมาในรูปแบบ วีดิทัศน์ 
 

 

ผลการดำเนินการให้บริการประชาชน กรณีขอรับบริการด้านการประมง ในพื้นที่จังหวัดสระบุรี

การสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของ (ประมงอำเภอ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบอำเภอ และกลุ่มงานผู้ให้บริการประชาชน) 

             ตามที่ ประมงจังหวัดสระบุรี มอบนโยบายบุคลากรในหน่วยงาน โดยให้การบริการประชาชนเป็นสำคัญ ภายใต้การดำเนินงานตามนโยบายของกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานภาคีเครือข่าย ด้วยการให้บริการแบบเชิงรุก เป็นการวางแผนการในการให้บริการประชาชนล่วงหน้า อย่างละเอียด และรอบคอบ มีความรับผิดชอบ รวมถึงเป็นการแสดงออกถึงความต้องการ และปรารถนาที่จะช่วยเหลือประชาชน โดยไม่รีรอ
ให้ประชาชนร้องขอ โดยคำนึงถึงความต้องการของประชาชน และให้ประชาชนได้รับประโยชน์และความพึงพอใจสูงสุด สร้างเอกลักษณ์ให้กับองค์กร ทำให้เป็นที่จดจำ และเกิดความประทับใจในการบริการ อีกทั้งบุคลากรเกิดการเรียนรู้ มีการวางแผนการปฏิบัติงาน และมีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อการให้บริการประชาชนแบบเชิงรุก ได้อย่างสมบูรณ์ (สำนักงานประมงจังหวัดสระบุรี พร้อมร่วมใจ ให้บริการประชาชน (SB Proactive Service))

            เลือกวิธีวิธีการสำรวจ แบบสัมภาษณ์โดยตรงหลังได้รับบริการจาก (ประมงอำเภอ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบอำเภอ และกลุ่มงานผู้ให้บริการประชาชน) เป็นการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในภายรวมของสำนักงานฯ

            ผลการสำรวจ : ผู้ขอรับบริการประทับใจในการให้บริการของ (ประมงอำเภอ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบอำเภอ และกลุ่มงานผู้ให้บริการประชาชน) 

 

 

ข้อมูลการให้บริการเกษตรกรผู้ขึ้นทะเบียนกับทางราชการ (ด้านประมง) ในพื้นที่จังหวัดสระบุรี

                  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566          ไตรมาส 4 (กรกฎาคม 2566 - กันยายน 2566)

                                                                             ไตรมาส 3 (เมษายน 2566 - มิถุนายน 2566)

                                                                             ไตรมาส 2 (มกราคม 2566 - มีนาคม 2566)

                                                                             ไตรมาส 1 (ตุลาคม 2565 - ธันวาคม 2565)

                  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565            ไตรมาส 4 (กรกฎาคม 2565 - กันยายน 2565)

                                                                              ไตรมาส 3 (เมษายน 2565 - มิถุนายน 2565)

                                                                              ไตรมาส 2 (มกราคม 2565 - มีนาคม 2565)

                                                                               ไตรมาส 1 (ตุลาคม 2564 - ธันวาคม 2564)

                  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564          ไตรมาส 4 (กรกฎาคม 2564 - กันยายน 2564)

                                                                            ไตรมาส 3 (เมษายน 2564 - มิถุนายน 2564)

                                                                            ไตรมาส 2 (มกราคม 2564 - มีนาคม 2564)

                                                                            ไตรมาส 1 (ตุลาคม 2563 - ธันวาคม 2563)