ทำเนียบผู้บริหารกรมประมง


 • ดร.ฮิวแมคคอร์มิค  สมิท

  อดีตอธิบดีกรมประมง
  1926 - 1930
 • ดร.บุญ  อินทรัมพรรย์ 

  อดีตอธิบดีกรมประมง
  1944 - 1961
 • ดร.ปรีดา กรรณสูต

  อดีตอธิบดีกรมประมง
  10/08/1961 - 1971
 • นายสันต์  บัณฑุกูล

  อดีตอธิบดีกรมประมง
  1971 - 1975
 • นายทวนไทย  บำราศอรินทร์พ่าย

  อดีตอธิบดีกรมประมง
  1975 - 1976
 • ดร.เชิดชาย  อมาตยกุล

  อดีตอธิบดีกรมประมง
  01/10/1976 - 30/09/1978
 • ดร.วนิช  วารีกุล 

  อดีตอธิบดีกรมประมง
  01/10/1983 - 18/04/1989
 • ดร.ปลอดประสพ สุรัสวดี

  อดีตอธิบดีกรมประมง
  19/04/1989 - 08/06/1997
 • นายธำมรงค์  ประกอบบุญ

  อดีตอธิบดีกรมประมง
  09/06/1997 - 27/10/2002
 • ดร.สิทธิ บุณยรัตผลิน 

  อดีตอธิบดีกรมประมง
  28/10/2002 - 26/10/2005
 • ดร.จรัลธาดา กรรณสูต

  อดีตอธิบดีกรมประมง
  27/10/2005 - 30/09/2007
 • นางสาวสมหญิง เปี่ยมสมบูรณ์

  อดีตอธิบดีกรมประมง
  01/11/2007 - 30/09/2011
 • นายวิมล จันทรโรทัย

  อดีตอธิบดีกรมประมง
  01/10/2011 - 30/09/2013
 • นายนิวัติ สุธีมีชัยกุล

  อดีตอธิบดีกรมประมง
  01/10/2013 - 30/09/2014
 • นายจุมพล  สงวนสิน

  อดีตอธิบดีกรมประมง
  01/10/2014 - 30/09/2015
 • ดร.วิมล จันทรโรทัย

  อดีตอธิบดีกรมประมง
  01/10/2015 - 20/04/2016
 • นายอดิศร  พร้อมเทพ

  อดีตอธิบดีกรมประมง
  06/01/2017 - 09/03/2019
 • นายมีศักดิ์  ภักดีคง

  อดีตอธิบดีกรมประมง
  10/01/2019 - 09/30/2021