ทำเนียบผู้บริหารกรมประมง


ดร.ฮิวแมคคอร์มิค  สมิท

อธิบดีกรมประมง ค.ศ. 1926 - 1930

ดร.บุญ  อินทรัมพรรย์ 

อธิบดีกรมประมง ค.ศ. 1944 - 1961

ดร.ปรีดา กรรณสูต

อธิบดีกรมประมง ค.ศ. 10/08/1961 - 1971

นายสันต์  บัณฑุกูล

อธิบดีกรมประมง ค.ศ. 1971 - 1975

นายทวนไทย  บำราศอรินทร์พ่าย

อธิบดีกรมประมง ค.ศ. 1975 - 1976

ดร.เชิดชาย  อมาตยกุล

อธิบดีกรมประมง ค.ศ. 01/10/1976 - 30/09/1978

ดร.วนิช  วารีกุล 

อธิบดีกรมประมง ค.ศ. 01/10/1983 - 18/04/1989

ดร.ปลอดประสพ สุรัสวดี

อธิบดีกรมประมง ค.ศ. 19/04/1989 - 08/06/1997

นายธำมรงค์  ประกอบบุญ

อธิบดีกรมประมง ค.ศ. 09/06/1997 - 27/10/2002

ดร.สิทธิ บุณยรัตผลิน 

อธิบดีกรมประมง ค.ศ. 28/10/2002 - 26/10/2005

ดร.จรัลธาดา กรรณสูต

อธิบดีกรมประมง ค.ศ. 27/10/2005 - 30/09/2007

นางสาวสมหญิง เปี่ยมสมบูรณ์

อธิบดีกรมประมง ค.ศ. 01/11/2007 - 30/09/2011

นายวิมล จันทรโรทัย

อธิบดีกรมประมง ค.ศ. 01/10/2011 - 30/09/2013

นายนิวัติ สุธีมีชัยกุล

อธิบดีกรมประมง ค.ศ. 01/10/2013 - 30/09/2014

นายจุมพล  สงวนสิน

อธิบดีกรมประมง ค.ศ. 01/10/2014 - 30/09/2015

ดร.วิมล จันทรโรทัย

อธิบดีกรมประมง ค.ศ. 01/10/2015 - 20/04/2016

นายอดิศร  พร้อมเทพ

อธิบดีกรมประมง ค.ศ. 06/01/2017 - 09/30/2019