การช่วยเหลือ เมื่อประสบภัยพิบัติ

 สำนักงานประมงจังหวัดสระบุรี


การช่วยเหลือ เมื่อประสบภัยพิบัติ (ข้อมูลสำหรับเจ้าหน้าที่กรณี) เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนด้านประมง จะได้รับการช่วยเหลืออย่างไร เมื่อประสบภัยพิบัติ

InforGraphic : แนวทางการปฏิบัติในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในช่วงฤดูต่างๆ  (ฤดูฝน)   (ฤดูแล้ง)   (ฤดูหนาว)                          คุณสมบัติของเกษตรกร
                                      - เกษตรกรขึ้นทะเบียนด้านประมงกับหน่วยงานของกรมประมง  "ก่อนเกิดภัยพิบัติ"
                          ขั้นตอนการให้ความช่วยเหลือ
                                      ขั้นที่ 1 จังหวัดประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือฯ
                                      ขั้นที่ 2 เกษตรกรยื่นความจำนง ขอรับการช่วยเหลือ (แบบ กษ 01) ซึ่งมีผู้ใหญ่บ้าน/กำนัน/อบต.หรือนายกเทศมนตรีประจำท้องที่ตรวจสอบรับรอง
                                      ขั้นที่ 3 ประมงอำเภอสำรวจและตรวจสอบความเสียหายของเกษตรกร และตรวจสอบกับทะเบียนเกษตรกรฯ
                                      ขั้นที่ 4 ประมงอำเภอจัดทำแบบประมวลรวบรวมการช่วยเหลือรายหมู่บ้าน (แบบ กษ 02) นำไปติดประกาศในสถานที่ราชการ เป็นเวลา ไม่น้อยกว่า 3 วัน
                                      ขั้นที่ 5 ประมงอำเภอ เสนอ ก.ช.ภ.อ. เพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงคลังฯ "โดยใช้เงินทดรองราชการในอำนาจอำเภอ"
                                      ขั้นที่ 6 หากวงเงินในอำนาจของอำเภอมีไม่เพียงพอ ให้นำเสนอ ก.ช.ภ.จ. เพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือโดยใช้เงินทอดรองราชการในอำนาจผู้ว่าราชการจังหวัด 20 ล้านบาท
                                      ขั้นที่ 7 หากวงเงินในอำนาจของจังหวัดไม่เพียงพอ สามารถขอใช้เงินทดรองราชการในอัตราการให้ความช่วยเหลือ นอำนาจของปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (50 ล้านบาท)

                          อัตราการให้ความช่วยเหลือ ดังนี้
                                      - กุ้งก้ามกราม กุ้งทะเล หรือหอยทะเล  (ไร่ละ 11,780 บาท  รายละไม่เกิน 5 ไร่)
                                      - ปลา หรือสัตว์น้ำอื่นนอกจากข้อ 1 ที่เลี้ยงในบ่อดิน นาข้าว หรือร่องสวน ***คิดเฉพาะพื้นที่เลี้ยง*** (ไร่ละ 4,682 บาท รายละไม่เกิน 5 ไร่)
                                      - สัตว์น้ำตามข้อ 1 และข้อ 2 ที่เลี้ยงในกระชัง บ่อซีเมนต์ หรือที่เลี้ยงในลักษณะอื่นที่คล้ายคลึงกัน (ตารางเมตรละ 368 บาท รายละไม่เกิน 80 ตารางเมตร)

                          แผนภาพแสดงหลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือด้านประมง
                                      การช่วยเหลือตามระเบียบกระทยวงการคลังฯการช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ
                                      การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติด้านประมง ตามระเบียบกระทวงการคลังฯ (ผลิดโดยกรมประมง)
                                      การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติ "ด้านประมง" ตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ 

 

กระบวนการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ   ภาพรวม  |  ระดับอำเภอ  |  ระดับจังหวัด 
ตัวอย่าง การประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย) ของสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระบุรี

คู่มือ การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติด้านการเกษตร (2565)
คู่มือ หลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ ด้านการเกษตร

หลักเกณฑ์วิธีปฎิบัติปลีกย่อยเกี่ยวกับการใช้จ้ายเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือด้านการเกษตรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2564

แบบฟอร์มด้านประมง กรณีเกิดภัยพิบัติ
         กษ 01 แบบยื่นความจำนงเพื่อขอรับการช่วยเหลือของเกษตรกรที่ประสบภัยพิบัติ ด้านการประมง
         กษ 02 แบบประมวลรวบรวมความเสียหายด้านประมง และการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัย  ระดับหมู่บ้าน   |   ระดับตำบล   |   ระดับอำเภอ
         กษ 03 แบบประมวลรวบรวมความเสียหายด้านประมง และการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัย  ระดับจังหวัด 
         กษ 04 เอกสารหนังสือสำคัญรับเงิน

แบบฟอร์มรายงานความเสียหาย
         แบบรายงานความเสียหายเบื้องต้นของเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย ปี 25    (ด้านประมง)
         บันทึก รายงานความเสียหายเบื้องต้นของเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย ปี 2564 (ด้านประมง)
         บันทึกข้อความ  รายงานสถานการณ์อุทกภัย ปี 25... (ด้านการประมง)

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  การช่วยเหลือ เมื่อประสบภัยพิบัติ   276   ประกาศผลการตัดสิน ประกวดวาดภาพระบายสีหัวข้อ "สัตว์น้ำมงคล" เนื่องในงานวันประมงน้...  194  ภารกิจประจำวันที่ 16 มิถุนายน 2565 สำนักงานประมงจังหวัดสระบุรี    164  หนอนแม่โจ้มีชื่อเรียกเป็นทางการว่า หนอนแมลงวันลาย (Black Soldier Fly: BSF) จาก "...  152  ภารกิจประจำวันที่ 22 กรกฎาคม 2565 สำนักงานประมงจังหวัดสระบุรี    145  ภารกิจประจำสัปดาห์ ระหว่างวันที่ 2 กรกฎาคม 2565 ถึง 8 กรกฎาคม 2565 สำนักงานประมง...  140  ภารกิจประจำวันที่ 26 กรกฎาคม 2565 สำนักงานประมงจังหวัดสระบุรี    130  ภารกิจประจำวันที่ 10 สิงหาคม 2565 สำนักงานประมงจังหวัดสระบุรี    130  ภารกิจประจำวันที่ 17 มิถุนายน 2565 สำนักงานประมงจังหวัดสระบุรี   129  ภารกิจประจำวัน 6 มิถุนายน 2565 สำนักงานประมงจังหวัดสระบุรี    129


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดสระบุรี

     สำนักงานประมงจังหวัดสระบุรี SARABURI FISHERIES PROVINCIAL OFFICE ที่ตั้ง : 123 หมู่ 6 ศาลากลางจังหวัดสระบุรี สำนักงานประมงจังหวัดสระบุรี (ชั้น 2)            ตำบลตะกุด อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี 18000           123 Moo 6, Saraburi Provincial Hall, Saraburi Fisheries Provincial Office (2nd floor)            Takud Sub-district, Mueang Saraburi District, Saraburi, 18000 การเดินทางสาธารณะ : รถสองแถวสาย 9 (10 บาทตลอดสาย)                                       โดยจุดจอดรถสองแถวเริ่มต้นที่ บขส.สระบุรี สิ้นสุดที่ ศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี  Social Network     : fpo.saraburi1@gmail.com : Facebook สำนักงานประมงจังหวัด สระบุรี  LINEID : fposaraburi QR Code Line    ผู้ดูแลเว็บไซต์ : นางสาวพรศิริ โพธาราม   เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล    fpo.saraburi1@gmail.com   0 3634 0742   0 3634 0742   แฟนเพจ