ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับคัดเลือก กรมประมง ระบบ e-GP


   (2020-01-20) วัสดุสำนักงานจำนวน 8 รายการ |  2    (2020-01-20) ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2020-01-20) ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2020-01-17) จ้างซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน 2กค-4366 กรุงเทพมหานคร (กพล.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2020-01-17) ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  3    (2020-01-17) ซื้อจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื่อเพลิง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2020-01-17) จ้างจ้างบำรุงรักษาระบบภูมิสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการประมงผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (Fisheries Map) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2020-01-17) จ้างพิมพ์แบบฟอร์มใบเสร็จรับเงินฌาปนกิจสงเคราะห์กรมประมง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2020-01-16) ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2020-01-16) จ้างเหมาบริการ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2020-01-16) จ้างซ่อมแซมตู้คอลโทลปั้มน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2020-01-16) ซื้อซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2020-01-16) ซื้อวัสดุก่อสร้าง 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2020-01-16) ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 197 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2020-01-16) ซื้อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2020-01-15) ซื้อวัสดุก่อสร้าง 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  2    (2020-01-15) ซื้อวัสดุก่อสร้าง 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  2    (2020-01-15) วัสดุไฟฟ้า จำนวน 27 รายการ |  1    (2020-01-15) วัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ |  3    (2020-01-15) จ้างเหมาตรวจเช็คซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียนกจ ๒๐๖๐ พะเยา จำนวน ๑งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2020-01-15) ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  2    (2020-01-14) ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น นำมันเบนซิน ๙๕ ใชเพื่อใช้กับเรือ ๓๒๗ โครงการยุวประมง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  3    (2020-01-14) จ้างเหมาจัดทำแผ่นป้ายอะคลิลิก และไวนิล โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ด้านประมง โดยวิธีเฉพาะเ |  2    (2020-01-14) จ้างพิมพ์วัสดุการเกษตร(กระดาษวัดขนาดสัตว์น้ำ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2020-01-14) ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2020-01-13) ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 23 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  3    (2020-01-10) ซื้อวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  3    (2020-01-10) จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงยานพาหนะ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  2    (2020-01-10) ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  11    (2020-01-10) ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  5

 สงวนลิขสิทธิ์ กรมประมง กระทรวงเกษตรเเละสหกรณ์  2016-2020

กรมประมง เกษตรกลาง ถนนพหลโยธิน เเขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900