ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับคัดเลือก กรมประมง ระบบ e-GP


   (2022-08-14) ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  2    (2022-08-13) ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๒ รายการ กิจกรรมการจัดการทรัพยากรประมง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  2    (2022-08-11) ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  2    (2022-08-11) ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  3    (2022-08-11) ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  2    (2022-08-11) ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2022-08-11) ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2022-08-11) จ้างจัดจ้างเหมาบริการล้างทำความสะอาดและฆ่าเชื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๙ รายการ รวม ๔๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  4    (2022-08-11) ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง (แก๊สโซฮอล์ 95) จำนวน 800 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  2    (2022-08-11) ซื้อซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 11 รายการ และครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  2    (2022-08-11) จ้างสต๊าฟจระเข้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  2    (2022-08-11) ซื้อวัสดุก่อสร้าง เสาปูน ขนาด ๔ x ๔ นิ้ว ยาว ๑๐๐ เมตร จำนวน ๘๕๐ ต้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  2    (2022-08-11) ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์ ๓ รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2022-08-11) ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน ๑ รายการ โครงการการพัฒนาระบบการเพิ่มผลผลิตกุ้งก้ามกรามขนาดใหญ่ (พรีเมี่ยม) เพื่อการเพิ่มมูลค่ |  4    (2022-08-10) จ้างเปลี่ยนยางรถยนต์ ราชการ 2 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2022-08-10) ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  3    (2022-08-10) ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  8    (2022-08-10) ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ ชุด ๓๕ รายการ ของงานธุรการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  2    (2022-08-10) จ้างสตัฟฟ์ปลา (Stuff technique) จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2022-08-10) จ้างเหมาบริการซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  2    (2022-08-10) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 28 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2022-08-10) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ รายการ โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2022-08-10) ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  3    (2022-08-10) จ้างสอบเทียบเครื่องมือวิทยาศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2022-08-10) ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  5    (2022-08-09) ซื้อจัดซื้อมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2022-08-09) ซื้อวัสดุคู่มือฝึกอบรมแก่เกษตรกรโครงการศูนย์ภูฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  3    (2022-08-09) ซื้อจัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๑ รายการ สำหรับโครงการเพิ่มผลผลิตกุ้งก้ามกรามในแหล่งน้ำธรรมชาติ จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะ |  5    (2022-08-09) ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  3    (2022-08-09) จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษากล้องจุลทรรศน์ รุ่น CX31 ยี่ห้อ Olympus (04-004-00281-00) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  4

 สงวนลิขสิทธิ์ กรมประมง กระทรวงเกษตรเเละสหกรณ์  2016-2022

กรมประมง เกษตรกลาง ถนนพหลโยธิน เเขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900