ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับคัดเลือก กรมประมง ระบบ e-GP


   (2023-03-29) จ้างเหมาบริการซ่อมแซมรถยนต์ 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  4    (2023-03-29) ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2023-03-29) ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2023-03-28) ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  3    (2023-03-28) จ้าง้จ้างเหมาบริการ-ซ่อมรางส่งน้ำบ่ออนุบาลสัตว์น้ำ (บ่อดิน) จำนวน ๒ จุด รวม ๔๑ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2023-03-27) ซื้อจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  3    (2023-03-27) ซื้อแบตเตอรี่สำหรับเรือยนต์เล็ก ๑ และเรือยนต์เล็ก ๒ เรือสคิฟโบ๊ท (Skiff Boat) ของเรือสำรวจประมงมหิดล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  2    (2023-03-27) จ้างจัเทำบันทึกข้อมูลในระบบและจัดทำตารางและกราฟในเอกสารงานวิจัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2023-03-27) ซื้อซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 200 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2023-03-27) ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2023-03-27) จ้างเหมาซ่อมเครื่องชั่งทศนิยม ๔ ตำแหน่ง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  2    (2023-03-27) เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  2    (2023-03-24) จ้างเหมาซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน กฉ-๔๕๔๖ ชุมพร. หมายเลขครุภัณฑ์ ๖๐-๐๗๒-๑๑๐๒๐๐๑๐๐๑๑-๓๐๔๐๐๑-๐๐๑ SAP |  5    (2023-03-24) จ้างดูแลบำรุงรักษาลิฟต์ อาคารปลอดประสพ จำนวน 3 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  5    (2023-03-24) จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการและป้ายประชาสัมพันธ์โครงการขยายผลการส่งเสริมอาชีพเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและพัฒนาการแปรรูปเพื่อเพิ่มมู |  4    (2023-03-24) ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  5    (2023-03-24) ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  6    (2023-03-24) จ้างเหมาบริการตรวจวิเคราะห์สารตกค้างในปัจจัยการผลิต จำนวน 3 ตัวอย่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  3    (2023-03-23) จ้างเหมาบริการตรวจวิเคราะห์โลหะหนักและปริมาณจุลินทรีย์ในตัวอย่างสาหร่ายทะเล จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  5    (2023-03-23) ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  7    (2023-03-22) ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  6    (2023-03-22) ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  6    (2023-03-22) ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  4    (2023-03-22) ซื้อวัสดุฝึกอบรมโครงการขยายผลการส่งเสริมอาชีพเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและพัฒนาการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิตสินค้าประมง โดยวิธ |  5    (2023-03-22) จ้างซ่อมเปลี่ยนอุปกรณ์เครื่องจักรใหญ่ของเรือสำรวจประมงมหิดล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  3    (2023-03-21) ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๑ รายการ กิจกรรมเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำเศรษฐกิจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  7    (2023-03-21) ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  5    (2023-03-20) ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ โครงการผลิตปูทะเลจากธรรมชาติและจากการเพาะเลี้ยงเพื่อการบริโภคในครัวเรือนพร้อมรองรับตลาด |  6    (2023-03-20) ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  5    (2023-03-20) ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  6

 สงวนลิขสิทธิ์ กรมประมง กระทรวงเกษตรเเละสหกรณ์  2016-2023

กรมประมง เกษตรกลาง ถนนพหลโยธิน เเขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900