ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับคัดเลือก กรมประมง ระบบ e-GP


   (2021-04-09) จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  2    (2021-04-09) ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  4    (2021-04-09) เช่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง พร้อมกระดาษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  2    (2021-04-08) จ้างเหมาบริการซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  3    (2021-04-08) จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ภายในศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังการทำการประมง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  3    (2021-04-08) ซื้อซื้อพันธุ์ปลาเพื่อใช้ในโครงการภายใต้แผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง2ประจำปีงบประม |  2    (2021-04-07) ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  3    (2021-04-07) ซื้อซื้อวัสดุการเกษตร โครงการส่งเสริมการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  2    (2021-04-07) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  2    (2021-04-07) จ้างเหมาซ่อมแซมระบบไฟฟ้าอาคารห้องสมุด(ที่ทำการศูนย์ฯ(เดิม)) จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  2    (2021-04-07) ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (แมกเนติก 220VAC เบรกเกอร์ 20A เทปพันสายไฟ ฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  4    (2021-04-07) ซื้อซื้อวัสดุการเกษตร โครงการส่งเสริมการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  2    (2021-04-07) ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  3    (2021-04-07) ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  3    (2021-04-07) ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  2    (2021-04-05) ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  2    (2021-04-05) จ้างเหมาบริการตีเส้นแบ่งพื้นที่จอดรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  2    (2021-04-02) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  4    (2021-04-02) จ้างเหมาบริการจัดทำฐานข้อมูลเกษตรกรผ่านระบบสารสนเทศ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  2    (2021-04-02) จ้างซ่อมรถยนต์ราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  2    (2021-04-02) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  2    (2021-04-02) ซื้อค่าวัสดุสำนักงานตามโครงการการเพิ่มขีดในการแข่งขันการเกษตรระดับภูมิภาค กิจกรรมหลัก การเพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาศัก |  2    (2021-04-02) ซื้อวัสดุการเกษตร ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  3    (2021-04-02) วัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ |  4    (2021-04-01) ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  5    (2021-04-01) ซื้อการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กระดาษถ่ายเอกสาร A4) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  6    (2021-04-01) จ้างจ้างเหมาเรือยนต์หางยาว จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  5    (2021-04-01) จ้างเหมาบริการสอบเทียบตู้บ่มเชื้อ หม้อนึ่งฆ่าเชื้อ เครื่องชั่ง และตู้แช่เยือกแข็ง 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  2    (2021-04-01) ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  5    (2021-04-01) จ้างเหมาบริการซ่อมเครื่อง LC/MS/MS (ส่วน LC) 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  3

 สงวนลิขสิทธิ์ กรมประมง กระทรวงเกษตรเเละสหกรณ์  2016-2021

กรมประมง เกษตรกลาง ถนนพหลโยธิน เเขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900