ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับคัดเลือก กรมประมง ระบบ e-GP


   (2020-08-05) ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  3    (2020-08-05) จ้างซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2020-08-05) จ้างจัดจ้างเหมาทำป้ายไวนิล โครงการเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  2    (2020-08-05) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2020-08-05) จ้างล้างและซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  2    (2020-08-05) ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2020-08-04) จ้างทำป้ายไวนิล จำนวน 2 รายการ เงิน 6,545 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  2    (2020-08-04) จ้างทำป้ายไวนิล จำนวน 2 รายการ เงิน 7,080 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  2    (2020-08-04) ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  3    (2020-08-04) ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  3    (2020-08-04) ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๓ (ระหว่างวันที่ ๙ - ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  4    (2020-08-04) ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  4    (2020-08-04) ซื้อน้ำ HPLC Grade โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  3    (2020-08-04) ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  3    (2020-08-04) ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  4    (2020-08-03) จ้างเหมาบริการจัดทำป้ายอะคริลิคประจำศูนย์ฯ ขนาด 60x100 ซม. จำนวน 7 ป้าย ใน 1 งวดงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  2    (2020-08-03) ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  5    (2020-08-03) ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  4    (2020-08-03) ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  5    (2020-08-03) จ้างจ้างเหมาจัดทำอุปกรณ์ในการเพาะพันธุ์ปูม้า(แบบถัง) พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  4    (2020-08-03) ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  3    (2020-08-01) ซื้อวัสดุเตรียมรับเสด็จพระบรมวงศานุวงศ์ จำนวน 23 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  8    (2020-07-31) ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  8    (2020-07-31) เช่าเช่าบริการระบบ DR-Site บนระบบ Cloud Computing กรมประมง โดยวิธีคัดเลือก |  12    (2020-07-30) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  5    (2020-07-30) จ้างเหมาเรือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  8    (2020-07-30) จ้างเหมาบริการซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน นก ๑๗๖๐ ชุมพร หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๒-๐๐๖-๐๐๐๘๖-๙๙ โดยวิธีเฉพ |  9    (2020-07-30) จ้างสอบเทียบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  12    (2020-07-30) ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  10    (2020-07-29) จ้างเหมาบริการตรวจวิเคราะห์สารตกค้างชนิดใหม่ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  6

 สงวนลิขสิทธิ์ กรมประมง กระทรวงเกษตรเเละสหกรณ์  2016-2020

กรมประมง เกษตรกลาง ถนนพหลโยธิน เเขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900