ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับคัดเลือก กรมประมง ระบบ e-GP


   (2019-07-22) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2019-07-22) จ้างทำตัวอย่างทดสอบแพลงก์ตอนพืชสกุลที่สร้างพิษในน้ำทะเล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2019-07-22) จ้างทำตรายาง จำนวน 26 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2019-07-22) จ้างเหมาบริการซ่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2019-07-22) ซื้ออาหารเม็ดสำเร็จรูปโปรตีนไม่น้อยกว่า 32% จำนวน 53 กระสอบ, พันธุ์กบ อายุ 30-45 วัน จำนวน 120 ตัว เป็นเงิน 29,510 บาท โ    (2019-07-22) จ้างสอบเทียบครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2019-07-19) ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2019-07-19) ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2019-07-19) จ้างพิมพ์เทปกาวกรมประมง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2019-07-19) ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2019-07-19) ซื้อวัสดุของโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมการยกระดับเกษตรทฤษฎีใหม่ ด้านการประมง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเ |  2    (2019-07-19) ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงฯ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  2    (2019-07-19) ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  4    (2019-07-18) จ้างเปลี่ยนยางรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน กฉ - 2788 สมุทรปราการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  6    (2019-07-18) จ้างจัดทำป้ายไวนิล ฤดูน้ำแดงจังหวัดอุทัยธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  5    (2019-07-18) จ้างค่าประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  2    (2019-07-18) ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  2    (2019-07-18) ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2019-07-18) ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๕ รายการ โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2019-07-18) จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าภายในศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดขอนแก่น (เขื่อนอุบลรัตน์) จำนวน ๑ งาน โดยวิธี |  1    (2019-07-18) จ้างซ่อมรถบรรทุกลำเลียงพันธุ์สัตว์น้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2019-07-18) ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2019-07-15) ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  5    (2019-07-15) จ้างขอจ้างเหมาบริการจัดทำป้ายวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  4    (2019-07-15) ซื้อวัสดุเครื่องจักรกล จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  4    (2019-07-15) ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๑ รายการ ของกลุ่มวิจัยสุขภาพสัตว์น้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  4    (2019-07-15) จ้างเหมารถยนต์โดยสารไม่ประจำทางปรับอากาศ 2 ชั้น พร้อมพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  2    (2019-07-15) จ้างจัดจ้างเหมาบริการจัดทำแผงตากปลากันแมลงวันพร้อมติดตั้ง จำนวน 10 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  11    (2019-07-15) จ้างเหมาจัดทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑๐,๐๐๐ ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  8    (2019-07-13) จ้างจัดทำอาหารกลางวัน และอาหารว่าง จำนวน 28 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  7

 สงวนลิขสิทธิ์ กรมประมง กระทรวงเกษตรเเละสหกรณ์  2016-2019

กรมประมง เกษตรกลาง ถนนพหลโยธิน เเขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900