ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับคัดเลือก กรมประมง ระบบ e-GP


   (2019-03-26) ซื้อวัสดุการเกษตร (ชุดวัสดุ อุปกรณ์ ใช้งาน เพาะเลี้ยงกุ้งก้ามกราม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2019-03-26) ซื้อวัสดุการเกษตร (พลาสติกคลุมโรงเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามกราม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2019-03-26) ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2019-03-26) ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2019-03-26) ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2019-03-25) สอบราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการสำนักงานประมงจังหวัดหนองคาย จำนวน 1 หลัง (ระดับ 5-6) |  1    (2019-03-25) ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2019-03-25) ซื้อโครงการทหารพันธุ์ดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2019-03-25) จ้างซ่อมรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2019-03-25) จ้างพิมพ์แผ่นพับ เรื่องโรคเอสเอชไอวี จำนวน 5,000 แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2019-03-25) ซื้อค่าประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2019-03-25) ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2019-03-25) ซื้อวัสดุการเกษตรจำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2019-03-25) ซื้อวัสดุการเกษตรและวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2019-03-25) จ้างตรวจวิเคราะห์สารตกค้างในปัจจัยการผลิตที่ใช้ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2019-03-23) จ้างเหมาบริการซ่อมแซมและบำรุงรักษามอเตอร์ ขนาด ๒๐ แรงม้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2019-03-22) จ้างเหมาขุดลอกบ่อดิน ถมดินแต่งคันรอบบ่อ และบดอัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  3    (2019-03-22) ซื้อเพื่อใช้ในการดำเนินการสร้างจุดสาธิต ตามโครงการทหารพันธุ์ดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  3    (2019-03-22) จ้างซ่อมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  2    (2019-03-22) จ้างเหมาซ่อมแซมทาสีหอดูนก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2019-03-22) ซื้อวัสดุก่อสร้างและวัสดุสำนักงาน จำนวน 26 รายการ /ห.จ.ก. เอ็น.แอล.ซัพพลาย แอนด์ อีควิปเท้นท์ (สำนักงานใหญ่) โดยวิธีเฉพา    (2019-03-22) ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวจำนวน .12. รายการเพื่อใช้ในการทำความสะอาดบ่อปลา ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดมุกด |  2    (2019-03-22) จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษายานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  2    (2019-03-21) จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  2    (2019-03-21) ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  3    (2019-03-21) ซื้อวัสดุการเกษตร 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  5    (2019-03-21) ซื้อถุงผ้าใบ จำนวน ๕ ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  2    (2019-03-21) ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  5    (2019-03-21) ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ (ระหว่างวันที่ ๑๖ - ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  3    (2019-03-21) จ้างจัดทำแผ่นป้ายโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  3

 สงวนลิขสิทธิ์ กรมประมง กระทรวงเกษตรเเละสหกรณ์  2016-2019

กรมประมง เกษตรกลาง ถนนพหลโยธิน เเขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900