ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับคัดเลือก กรมประมง ระบบ e-GP


   (2020-05-20) ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โครงการฟื้นฟูทรัพยากรพันธุ์ปลายี่สกไทยในแหล่งน้ำจังหวัดราชบุรี จากงบพัฒนาจังหวัด ประจำปี  |  10    (2020-05-20) ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ โครงการฟื้นฟูทรัพยากรพันธุ์ปลายี่สกไทยในแหล่งน้ำจังหวัดราชบุรี จากงบพัฒนาจังหวัด ประจ |  10    (2020-05-20) ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  23    (2020-05-19) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  4    (2020-05-19) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  4    (2020-05-19) จ้างวิเคราะห์อาหารทดลอง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  6    (2020-05-19) จ้างวิเคราะห์อาหารทดลอง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  5    (2020-05-19) ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีคัดเลือก |  7    (2020-05-19) จ้างซ่อมแซมเรือตรวจประมงทะเล 608 จำนวน 1 ลำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  6    (2020-05-19) จ้างเหมาบริการทำป้ายรายนามผู้ดำรงตำแหน่งประมงจังหวัดลพบุรี จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  6    (2020-05-18) เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  5    (2020-05-17) ซื้อซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  5    (2020-05-15) จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงรถยนต์ เลขทะเบียน 8ฌ 8300 กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  7    (2020-05-15) ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  7    (2020-05-15) จ้างซ่อมบำรุงรักษาเครื่อง HPLC จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  7    (2020-05-15) ซื้อวัสดุการเกษตรโครงการสร้างรายได้จากอาชีพประมงในแหล่งน้ำชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  8    (2020-05-15) ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  7    (2020-05-15) เช่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  8    (2020-05-15) จ้างซ่อมบำรุงรักษาเครื่อง HPLC จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  7    (2020-05-15) ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๒ รายการ โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  6    (2020-05-15) ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  7    (2020-05-14) ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  7    (2020-05-14) จ้างจัดทำซั้งกอเพื่อการอนุรักษ์สัตว์น้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  7    (2020-05-14) ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 38 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  7    (2020-05-14) ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  6    (2020-05-14) ซื้อวัสดุวิทยาศาตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  6    (2020-05-14) ซื้อวัสดุการเกษตรโครงการสร้างรายได้จากอาชีพประมงในแหล่งน้ำชุมชนโดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  6    (2020-05-14) ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  6    (2020-05-14) ซื้อวัสดุวัสดุการเกษตร จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  6    (2020-05-14) เช่าโทรศัพท์เคลื่อนที่พร้อมหมายเลข จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  6

 สงวนลิขสิทธิ์ กรมประมง กระทรวงเกษตรเเละสหกรณ์  2016-2020

กรมประมง เกษตรกลาง ถนนพหลโยธิน เเขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900