ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับคัดเลือก กรมประมง ระบบ e-GP


   (2019-01-22) ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2019-01-22) จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องปรับอากาศ ย้ายพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ และล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ เลขครุภัณฑ์    (2019-01-22) ซื้อวัสดุสำนักงาน(หมึกพิมพ์สำเนา) จำนวน 2 รายการ ของกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2019-01-22) ซื้อซื้ออะไหล่เครื่องยนต์เมอร์คิวรี่ ขนาด 200 แรงม้า 4 จังหวะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2019-01-22) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2019-01-22) ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2019-01-22) ประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตรโครงการขับเคลื่อนขยายผลการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้านเกษตร ภายใต้หลักปรัชญาเ    (2019-01-22) เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร เดือนธันวาคม 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2019-01-21) ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 ครั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  4    (2019-01-21) จ้างซ่อมวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  3    (2019-01-21) จ้างยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 23 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  4    (2019-01-21) จ้างงานรักษาความปลอดภัยศูนยฺเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2019-01-21) จ้างเหมาบริการซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน นก-๑๗๔๒ ชุมพร หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๒-๐๐๖-๐๐๐๘๔๒-๐๐ จำนวน  |  1    (2019-01-18) จ้างซ่อมเปลี่ยนเครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 23 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  5    (2019-01-18) ซื้อถังขยะ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  3    (2019-01-18) ซื้ออุปกรณ์การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  6    (2019-01-18) ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  5    (2019-01-18) เช่าสถานที่จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการจำแนกชนิดสัตว์น้ำเพื่อการวิจัยด้านประมงทะเล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  3    (2019-01-18) จ้างซ่อมรถยนต์สำนักงานฯ หมายเลขทะเบียน ขม-6329 เชียงใหม่ ระยะทาง 123648 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2019-01-18) จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษายานพาหนะและขนส่ง จำนวน 8 รายการ เพื่อใช้ในงานยานพาหนะและขนส่ง เพื่อเป็นการยืดอายุการใช้งานและเพื่อ    (2019-01-17) ซื้อตัวอย่างทดสอบความชำนาญ Proficiency Test Chloramphenicol โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  6    (2019-01-17) ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  3    (2019-01-17) จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษา จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  6    (2019-01-17) ซื้อวัสดุการเกษตร (รำละเอียด ปลาป่น) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  4    (2019-01-17) ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน .2. รายการ เพื่อใช้ในงานเพาะไรแดง ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดมุกดาหาร โดยวิธ |  5    (2019-01-17) ซื้อวัสดุทางการเกษตรสำหรับการเลี้ยงสัตว์น้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2019-01-16) ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2019-01-16) ซื้อวัสดุการเกษตร 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  3    (2019-01-16) ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  4    (2019-01-16) จ้างทำกระเป๋าใส่เอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  4

 สงวนลิขสิทธิ์ กรมประมง กระทรวงเกษตรเเละสหกรณ์  2016-2019

กรมประมง เกษตรกลาง ถนนพหลโยธิน เเขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900