ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับคัดเลือก กรมประมง ระบบ e-GP


   (2021-06-24) ซื้อวัสดุการเกษตร อวนแตง ขนาด 1.50x100 เมตร จำนวน 60 หัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2021-06-24) ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2021-06-24) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2021-06-24) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2021-06-23) จ้างซ่อมแซมรถยนต์ กท-4337 นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  3    (2021-06-23) ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  5    (2021-06-23) ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๖ รายการ รวม ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  2    (2021-06-23) ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  3    (2021-06-23) จ้างซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน 94-0881 กรุงเทพฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  2    (2021-06-23) ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2021-06-22) ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2021-06-22) ซื้อจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ชนิดน้ำมันเบนซิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2021-06-22) จ้างเหมาบริการติดตั้งระบบไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  22    (2021-06-21) ซื้ออาหารปลากินพืชเล็ก โปรตีน 18% โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  5    (2021-06-21) ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  3    (2021-06-18) จ้างวิเคราะห์และจัดทำยุทธศาสตร์ภายใต้นโยบายพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง พ.ศ.2566-2570 จำนวน 1 งาน โด |  8    (2021-06-18) จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษายานพาหนะและขนส่ง (รถยนต์ทะเบียน กต 94 พระนครศรีอยุธยา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  11    (2021-06-17) เช่าเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ จำนวน 1 เครื่่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  6    (2021-06-17) จ้างทำบอร์ดประชาสัมพันธ์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  7    (2021-06-17) จ้างทำบอร์ดประชาสัมพันธ์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  8    (2021-06-17) ซื้อปัจจัยการผลิตสัตว์น้ำ แก่เกษตรกรโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ด้านประมง ประจำปีงบประมาณ  |  8    (2021-06-17) ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โครงการฟื้นฟูและบริหารจัดการทรัพยากรประมงในทะเลสาบสงขลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  7    (2021-06-17) ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  7    (2021-06-16) ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  8    (2021-06-15) จ้างจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  11    (2021-06-15) ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  15    (2021-06-15) จ้างทำเอกสารผลงานวิชาการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  16    (2021-06-15) ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  12    (2021-06-14) จ้างซ่อมเปลี่ยนอุปกรณ์อาคารปรีดา กรรณสูต ชั้น๑ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  6    (2021-06-14) จ้างซ่อมเปลี่ยนอุปกรณ์อาคารปรีดา กรรณสูต ชั้น๑,ชั้น๓,ชั้น๔และชั้น๗ จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  8

 สงวนลิขสิทธิ์ กรมประมง กระทรวงเกษตรเเละสหกรณ์  2016-2021

กรมประมง เกษตรกลาง ถนนพหลโยธิน เเขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900