ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับคัดเลือก กรมประมง ระบบ e-GP


   (2020-05-20) จ้างค่าธรรมเนียมตรวจตัวอย่างทางวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ มีจำนวน 118 ตัวอย่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  6    (2020-05-20) จ้างล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  7    (2020-05-20) ซื้อจัดซ์ื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ประเภทแบตเตอรี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  7    (2020-05-20) ซื้อชุดทดสอบความชำนาญ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  7    (2020-05-20) ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 13 รายการ รวม 2 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  7    (2020-05-20) ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  8    (2020-05-20) ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  7    (2020-05-20) ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  7    (2020-05-20) ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๑ ชุด ๙ รายการ ของงานตรวจประเมินฟาร์ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  8    (2020-05-20) ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  11    (2020-05-20) ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  10    (2020-05-20) ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  9    (2020-05-20) ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  10    (2020-05-20) ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  11    (2020-05-20) จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 2 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  9    (2020-05-20) จ้างตรวจสอบเครื่องมือวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  9    (2020-05-20) จ้างเหมาบริการ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  10    (2020-05-20) จ้างเหมาเรือ ขนาด ความยาว ๑๔ เมตร กว้าง ๓ เมตร (พร้อมลูกเรือ จำนวน ๔ คน) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  26    (2020-05-20) จ้างเหมาเรือประมง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  27    (2020-05-20) ซื้อProficiency Test Nitrofurans metabolites in Shrimp โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  26    (2020-05-20) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  26    (2020-05-20) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 60 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  29    (2020-05-20) ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  27    (2020-05-20) ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  27    (2020-05-20) ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  26    (2020-05-20) ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  29    (2020-05-19) จ้างซ่อมแซมเรือตรวจประมงทะเล 608 จำนวน 1 ลำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  7    (2020-05-19) ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  7    (2020-05-19) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 30 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  6    (2020-05-19) ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  7

 สงวนลิขสิทธิ์ กรมประมง กระทรวงเกษตรเเละสหกรณ์  2016-2020

กรมประมง เกษตรกลาง ถนนพหลโยธิน เเขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900