ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับคัดเลือก กรมประมง ระบบ e-GP


   (2022-05-27) จ้างเข้าร่วมโปรแกรมทดสอบความชำนาญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2022-05-27) จ้างซ่อมเครื่องโทรสารและเครื่องพิมพ์เลเซอร์ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2022-05-27) จ้างเหมาบริการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2022-05-27) ซื้อยางรถยนต์ หมายเลขทะเบียน ฮต 7826 กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2022-05-27) ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2022-05-27) ซื้อวัสดุไฟฟ้า (13 รายการ) จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2022-05-27) ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๒๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2022-05-27) ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์สำหรับใช้ในโครงการวิจัยการควบคุมคุณภาพในกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ปลาช่อนทะเลเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มเชิงพา    (2022-05-27) จ้างเหมาทำป้าย จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  2    (2022-05-26) จ้างเหมาซ่อมรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน ๗ คน หมายเลขทะเบียน กข ๒๑๘๑ จันทบุรี จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2022-05-26) ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  4    (2022-05-26) ซื้อซื้อวัสดุการเกษตรจำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  6    (2022-05-26) จ้างสอบเทียบเครื่องมือวิทยาศาสตร์ จำนวน 4 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  2    (2022-05-26) จ้างสอบเทียบเครื่องสกัดสารพันธุกรรมอัตโนมัติ จำนวน ๑ เครื่อง ของงานอณูชีวโมเลกุล (พีซีอาร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2022-05-26) จ้างเหมาบริการตรวจตัวอย่างสารตกค้างชนิดไนโตรฟูแรนส์ และ มาลาไคท์กรีน จำนวน ๒ รายการ มี 76 ตัวอย่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2022-05-26) ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  7    (2022-05-26) ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  2    (2022-05-26) ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  2    (2022-05-26) ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  3    (2022-05-26) วัสดุการเกษตร |  5    (2022-05-26) วัสดุเชื้อเพลิง |  2    (2022-05-26) จ้างซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กท 8680 กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2022-05-26) จ้างเหมาบริการงานซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2022-05-26) จ้างเหมาบริการซ่อมแซมและบำรุงยานพาหนะ หมายเลขทะเบียน กจ 6079 พบ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2022-05-26) จ้างเหมาบริการตรวจตัวอย่างทางวิทยาศาสตร์ ไนโตรฟฟูแรนส์และกลุ่มเซฟฟาโลสโปริน จำนวน 2 รายการ มี 3 ตัวอย่าง โดยวิธีเฉพาะเจา |  1    (2022-05-26) ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  2    (2022-05-26) ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  2    (2022-05-26) ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2022-05-26) ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2022-05-26) ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1

 สงวนลิขสิทธิ์ กรมประมง กระทรวงเกษตรเเละสหกรณ์  2016-2022

กรมประมง เกษตรกลาง ถนนพหลโยธิน เเขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900