ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับคัดเลือก กรมประมง ระบบ e-GP


   (2020-08-05) จ้างเหมาบริการซ่อมแซมปรับปรุงบ้านพักราชการข้าราชการระดับ 1-2 (บ้านแฝด) 3-4 (บ้านแฝด) 5-6 (บ้านแฝด) โดยว |  1    (2020-08-05) ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  3    (2020-08-05) ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  3    (2020-08-05) ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  2    (2020-08-05) ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางรถยนต์) จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2020-08-05) จ้างจ้างเหมาบริการดูแลระบบ Helpdesk โดยวิธีคัดเลือก    (2020-08-05) จ้างจ้างซ่อมแซมเครื่องมือวิทยาศาสตร์ฯ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2020-08-05) จ้างซ่อมแซมเครื่องมือวิเคราะห์ยาปฏิชีวนะ แบบ LC-MS/MS จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2020-08-05) จ้างตรวจตัวอย่างกุ้ง (เฉพาะฉีดตัวอย่าง) จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2020-08-05) จ้างเหมาบริการงานซ่อมแซมรถยนต์ศูนย์ฯ ถธ-9292 กทม. (หมายเลขครุภัณฑ์ 02-063-00026-00) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2020-08-05) จ้างเหมาบริการพนักงานทั่วไป (คนพิการ) จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2020-08-05) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2020-08-05) ซื้อวัสดุการเกษตร,วัสดุงานบ้านงานครัว,วัสดุสำนักงาน และวัสดุวิทยาศาสตร์ฯ จำนวน 22 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2020-08-05) ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2020-08-05) ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2020-08-05) ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2020-08-05) ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  2    (2020-08-05) ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  3    (2020-08-05) ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  2    (2020-08-05) ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2020-08-05) ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง(เบนซิน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2020-08-04) ซื้อวัสดุการเกษตร โครงการสนับสนุนด้านการประมง ตามพระราชดำริฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  2    (2020-08-04) ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  2    (2020-08-04) จ้างซ่อมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ เครื่องสเปคโตรโฟโตมิเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ สสช.04-032-00081-00 จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจ |  1    (2020-08-04) จ้างตรวจเช็คระบบกล้องจุลทรรศน์ 2 กระบอกตา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2020-08-04) จ้างสอบเทียบเครื่องมือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2020-08-04) จ้างสอบเทียบเครื่องมือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2020-08-04) จ้างสอบเทียบและตรวจเช็คเครื่อง Spectrophotometer โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2020-08-04) จ้างเหมาบริการจัดทำป้ายไวนิลพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระพันปีหลวง ขนาด 80x160 cm. พลาสวูดด |  2    (2020-08-04) ซื้อครุภัณฑ์ เรือท้องแบนอลูมิเนียม ขนาด ยาว ๑๔ ฟุต กว้าง ๑.๖๐ เมตร สูง ๔๐ เซนติเมตร พร้อมชุดขับเคลื่อนแบบหางยาว เครื่อง |  2

 สงวนลิขสิทธิ์ กรมประมง กระทรวงเกษตรเเละสหกรณ์  2016-2020

กรมประมง เกษตรกลาง ถนนพหลโยธิน เเขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900