ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับคัดเลือก กรมประมง ระบบ e-GP


   (2021-01-15) จ้างกำจัดปลวกอาคารไม้ชั้น้เดียวใต้ถุนสูง มี ๖ ครอบครัว รหัสสิ่งก่อสร้าง ๒๑-๒๒-๐๐๓๔ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  5    (2021-01-15) ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น(น้ำมันดีเซล B7 จำนวน 400 ลิตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  3    (2021-01-15) ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  3    (2021-01-15) ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  3    (2021-01-15) ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  5    (2021-01-15) ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  3    (2021-01-15) ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  5    (2021-01-15) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2021-01-15) จ้างเหมาบริการตรวจสารตกค้าง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  2    (2021-01-15) จ้างเหมาบริการซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง หมายเลขทะเบียน 82-7173 ขอนแก่น จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  4    (2021-01-15) จ้างเหมาบริการ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  3    (2021-01-15) จ้างสอบเทียบเครื่อง PCR หมายเลขครุภัณฑ์ สสช.๐๔-๔๐๕-๐๐๐๐๒-๐๐ สสช.๐๔-๐๑๙-๐๐๕๐๗-๐๐ ศสส.๖๑-๒๓๑-๑๘๐๓๐๐๓๐๐๐๑-๓๓๑๐๐๑-๐๐๑ สสช.๐๔ |  3    (2021-01-15) จ้างซ่อมเรดาร์ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  3    (2021-01-15) จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์หมายเลขทะเบียน กค 7638 ระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  3    (2021-01-15) จ้างซ่อมแซมรถยนต์ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  3    (2021-01-15) จ้างซ่อมแซมแก้ไขป้ายศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสงขลา จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  3    (2021-01-15) จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ 01-015-02080-00 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  2    (2021-01-15) จ้างซ่อมกล้องจุลทรรศน์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๔-๐๐๔-๐๐๑๔๓-๐๐ และ ๐๔-๐๐๔-๐๐๑๕๗-๐๐ จำนวน ๑ งาน ของงานคลินิกสุขภาพสัตว์น้ำ โดยวิธ |  3    (2021-01-15) จ้างจัดจ้างตรวจเช็คสภาพรถยนต์ ทะเบียน 6 กง 2949 กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  3    (2021-01-15) จ้างขูดเพรียงและทำสีกันเพรียงของเรือประมง ๙ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  5    (2020-12-24) จ้างจ้างทำวัสดุสำนักงานประเภทป้ายชื่อสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  11    (2020-12-24) ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  8    (2020-12-24) ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  9    (2020-12-24) ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  11    (2020-12-24) ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๑ ชุด ของงานอณูชีวโมเลกุล (พีซีอาร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  8    (2020-12-24) ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  10    (2020-12-24) ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  9    (2020-12-24) ซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  10    (2020-12-24) ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  9    (2020-12-24) ซื้อวัสดุก่อสร้างจำนวน ๑๘ รายการ กิจกรรม เพ่ิมผลผลิตสัตว์น้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  9

 สงวนลิขสิทธิ์ กรมประมง กระทรวงเกษตรเเละสหกรณ์  2016-2021

กรมประมง เกษตรกลาง ถนนพหลโยธิน เเขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900