ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับคัดเลือก กรมประมง ระบบ e-GP


   (2021-06-21) จ้างค่าธรรมเนียมตรวจตัวอย่างทางวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 2 รายการ มี 74 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2021-06-21) จ้างซ่อมท่อพญานาค จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2021-06-21) จ้างซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน 94-0881 กรุงเทพฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2021-06-21) จ้างซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน ชล-๕๐๘๒ กทม. จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2021-06-21) จ้างทำวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 งาน โครงการเพิ่มขีดในการแข่งขันการเกษตรระดับภูมิภาค กิจกรรมหลักการเพ่ิมข |  1    (2021-06-21) จ้างเหมาบริการซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เบรครถยนต์ราชการ พร้อมค่าแรง หมายเลขทะเบียน นก ๑๗๖๒ ชุมพร หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๒-๐๐๖-๐๐๔๓๖ |  1    (2021-06-21) ซื้อจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2021-06-21) ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  2    (2021-06-21) ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2021-06-21) ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2021-06-21) ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2021-06-21) ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2021-06-21) ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2021-06-21) ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2021-06-21) ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2021-06-21) จ้างจ้างเหมาบริการซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ของสำนักงานประมงจังหวัดสุโขทัย จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2021-06-21) จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษายานพาหนะและขนส่ง หมายเลขทะเบียน บพ 6856 พระนครศรีอยุธยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2021-06-21) จ้างซ่อมบำรุงครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2021-06-21) จ้างซ่อมเปลี่ยนแผ่นครัชรถยนต์หมายเลขทะเบียน 6กข-1651 กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2021-06-21) จ้างเหมาบริการซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์และจอคอมฯ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2021-06-21) จ้างเหมาบริการตรวจวิเคราะห์ยาปฏิชีวนะตกค้างในตัวอย่างสัตว์น้ำ จำนวน 1 งาน (21 ตัวอย่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2021-06-21) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2021-06-21) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2021-06-21) ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2021-06-21) ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2021-06-21) ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2021-06-18) จ้างเหมาบริการ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2021-06-18) ซื้อเครื่องซีลสูญญากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  3    (2021-06-18) ซื้อซื้อวัสดุการเกษตร เพื่อสนับสนุนปัจจัยการผลิตแก่โรงเรียน ตามโครงการพัฒนาอาชีพอย่างยั่งยืน ในพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐา |  5    (2021-06-18) ซื้อวัสดุการเกษตร (20097) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  3

 สงวนลิขสิทธิ์ กรมประมง กระทรวงเกษตรเเละสหกรณ์  2016-2021

กรมประมง เกษตรกลาง ถนนพหลโยธิน เเขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900