ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับคัดเลือก กรมประมง ระบบ e-GP


   (2021-04-09) จ้างเหมาบริการซ่อมแซมโรงเพาะและอนุบาลฯ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  2    (2021-04-09) ซื้อจัดซื้ออะไหล่เรือตรวจประมงน้ำจืดเจ้าเณร 16 , 17 ยี่ห้อเมอร์คิวรี่ ขนาด 200 แรงม้า 4 จังหวะ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพ |  2    (2021-04-09) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  2    (2021-04-09) ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  2    (2021-04-09) ซื้อวัสดุการเกษตรจำนวน 1 รายการ เพื่อนำมาใช้ในงานให้อาหารสัตว์น้ำ ของศูนย์ฯ เนื่องจากของเดิมเหลือน้อย มีไม่เพียงพอต่อการ |  3    (2021-04-09) ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  2    (2021-04-09) ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  3    (2021-04-09) ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  2    (2021-04-09) ซื้อซื้อหน่วยจัดเก็บข้อมูลภายใน (Internal Hard Disk Drive) โดยวิธีคัดเลือก |  2    (2021-04-09) จ้างจ้างเหมาบริการซ่อมแซมรถยนต์หมายเลขทะเบียน กง 4168 ตราด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  2    (2021-04-09) จ้างตรวจวิเคราะห์โลหะหนักในวัตถุดิบอาหารสัตว์น้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  2    (2021-04-09) จ้างวิเคราะห์ตัวอย่างวัตถุดิบและอาหารสำเร็จรูปสำหรับสัตว์น้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  2    (2021-04-09) จ้างเหมาบริการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  2    (2021-04-09) จ้างเหมาบริการซ่อมแซมรถยนต์ ของศูนย์ฯ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  2    (2021-04-09) ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  2    (2021-04-09) ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  2    (2021-04-09) ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  2    (2021-04-09) ซื้อสารเคมี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  2    (2021-04-09) จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศและล้างเครื่องปรับอากาศพร้อมเติมน้ำยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2021-04-09) ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวและวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2021-04-08) จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษายานพาหนะ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  2    (2021-04-08) จ้างเหมาบริการตรวจวิเคราะห์สารตกค้างในตัวอย่างสัตว์น้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  3    (2021-04-08) จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  2    (2021-04-08) จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  2    (2021-04-08) จ้างตรวจเช็คและซ่อมแซมรถยนต์ของทางราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  2    (2021-04-08) จ้างวิเคราะห์ตัวอย่างเนื้อกุ้งทะเล จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  2    (2021-04-08) ซื้อจัดซื้อกระดาษชำระม้วนใหญ่ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  2    (2021-04-08) ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  2    (2021-04-08) ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  2    (2021-04-08) จ้างจัดจ้างซ่อมตัวเรือและอุปกรณ์เรือตรวจประมงทะเล 614 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  2

 สงวนลิขสิทธิ์ กรมประมง กระทรวงเกษตรเเละสหกรณ์  2016-2021

กรมประมง เกษตรกลาง ถนนพหลโยธิน เเขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900