ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับคัดเลือก กรมประมง ระบบ e-GP


   (2020-01-27) จ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลและอุปกรณ์กระจายสัญญาณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2020-01-27) จ้างเหมาบริการตรวจวิเคราะห์ยากลุ่ม Nitrofurans และ Malachite green โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  2    (2020-01-27) จ้างเหมาเรือเพื่อเก็บตัวอย่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2020-01-27) ซื้อวัสดุการเกษตร(อาหารปลา) จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  3    (2020-01-27) ซื้อวัสดุการเกษตร (อาหารปลาดุกเล็ก อาหารปลาดุกกลาง อาหารปลาดุกใหญ่ ฯ) จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2020-01-27) ซื้อวัสดุการเกษตร 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  2    (2020-01-27) ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2020-01-24) จ้างจ้างเหมาบริการ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2020-01-24) ซื้อจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2020-01-24) ซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2020-01-24) จ้างจัดจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  3    (2020-01-24) จ้างซ่อมแซมเครื่องมัลติฟังก์ชั่น Brother MFC-8910DW โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2020-01-24) จ้างซ่อมแซมประตูหน้าต่างของสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  2    (2020-01-24) ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2020-01-24) ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  3    (2020-01-24) ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2020-01-24) จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษายานพาหนะและขนส่ง หมายเลขทะเบียน กจ-๕๖๗๑ ตาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2020-01-24) จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถหมายเลขทะเบียน ฆข 8 จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2020-01-24) ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2020-01-23) จ้างจัดจ้าง ซ่อมแซมเครื่องพิมพ์เลเซอร์ /บริษัท คาทรอนิกส์ จำกัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2020-01-23) ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2020-01-23) จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมระบบ LAN ภายในอาคารสำนักงาน จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2020-01-23) ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2020-01-23) ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2020-01-23) จ้างซ่อมทำเครื่องกำเนิดไฟฟ้าด้านขวา ของเรือตรวจประมงทะเล 613 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2020-01-23) จ้างซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบียน บง 266 พังงา จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2020-01-23) จ้างตรวจวิเคราะห์สารตกค้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2020-01-23) จ้างเหมาบริการทำป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  2    (2020-01-23) ซื้อซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๑ รายการ ของกลุ่มวิจัยสุขภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2020-01-23) ซื้อซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 72 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 สงวนลิขสิทธิ์ กรมประมง กระทรวงเกษตรเเละสหกรณ์  2016-2020

กรมประมง เกษตรกลาง ถนนพหลโยธิน เเขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900