ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับคัดเลือก กรมประมง ระบบ e-GP


   (2020-10-30) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2020-10-30) จ้างสอบเทียบเครื่อง Spectrophotometer จำนวน 1 เครื่อง และ pH Meter จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2020-10-30) ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2020-10-30) ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2020-10-30) ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2020-10-29) จ้างพิมพ์แผนที่ท้ายกฎกระทรวงกำหนดเขตทะเลชายฝั่ง (ฉบับที่ 3) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2020-10-29) ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2020-10-29) จ้างซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบียน ฮต-6708 กทม. จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2020-10-29) จ้างบำรุงรักษาลิฟต์ ประจำตึก จุฬาภรณ์/บ.ดีพร้อม ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2020-10-29) ซื้อชุดทดสอบความชำนาญ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2020-10-29) จ้างเพื่อให้เครื่องมือสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามข้อกำหนดระบบคุณภาพ ISO/IEC 17025 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2020-10-29) ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2020-10-29) จ้างซ่อมครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้สำนักงาน) จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2020-10-29) จ้างสอบเทียบตู้ปลอดเชื้อ จำนวน ๑ เครื่อง ๓ รายการ ของงานอณูชีวโมเลกุล (พีซีอาร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2020-10-29) เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  9    (2020-10-28) จ้างขนส่งจุลินทรีย์ ปม.1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2020-10-28) จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  2    (2020-10-28) ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (เครื่องปั้มลม แบบ Rotary) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  3    (2020-10-28) ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  3    (2020-10-27) ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  2    (2020-10-27) ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2020-10-27) จ้างสอบเทียบเครื่องมือวิทยาศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2020-10-27) ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2020-10-26) จ้างสอบเทียบอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  2    (2020-10-26) จ้างเหมาบริการซ่อมเครื่องปรับอากาศ 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2020-10-26) จ้างเหมาบริการสอบเทียบ Biological safety cabinet (Class II) 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2020-10-26) ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  2    (2020-10-26) ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2020-10-22) จ้างซ่อมแซมเครื่องพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  4    (2020-10-22) ประกวดราคาซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ โครงการฟาร์มทะเลโดยชุมชนมีส่วนร่วมและสร้างแหล่งที่อยู่อาศัยบ้านปลา ด้ว |  5

 สงวนลิขสิทธิ์ กรมประมง กระทรวงเกษตรเเละสหกรณ์  2016-2020

กรมประมง เกษตรกลาง ถนนพหลโยธิน เเขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900