ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับคัดเลือก กรมประมง ระบบ e-GP


   (2019-01-22) จ้างซ่อมรถแทรกเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2019-01-22) จ้างเหมาบริการสอบเทียบเครื่องมือวิทยาศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2019-01-22) ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  3    (2019-01-22) ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2019-01-22) ซื้อวัสดุครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2019-01-22) ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2019-01-22) ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2019-01-22) ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2019-01-22) จ้างเช่าเหมาเรือประมงเพื่อเป็นพาหนะในการออกปฏิบัติราชการเก็บรวบรวมตัวอย่างน้ำทะเล แพลงก์ตอนพืช และรูปแบบของกระแสน้ำทะเล    (2019-01-22) จ้างซ่อมครุภัณฑ์การเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2019-01-22) จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าและระบบไฟฟ้าแรงสูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  2    (2019-01-22) จ้างซ่อมแซมมุ้งลวด (หอพักไม้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2019-01-22) จ้างเหมาจัดนิทรรศการด้านการเกษตร(ด้านประมง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2019-01-22) จ้างเหมาบริการซ่อมปั๊มน้ำ รุ่น WT-P150GX2 จำนวน 1 งวดงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2019-01-22) ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2019-01-22) ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2019-01-22) ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2019-01-22) ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๑ ชุด ๑๓ รายการ ของงานธุรการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2019-01-22) ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2019-01-22) จัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 3 รายการ    (2019-01-22) ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2019-01-21) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2019-01-21) ซื้อวัสดุการเกษตร (สัตว์น้ำ) จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2019-01-21) ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกปริ้นเตอร์ HP Laserjet P1102) จำนวน 2 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2019-01-21) จ้างซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  3    (2019-01-21) ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  5    (2019-01-21) ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  5    (2019-01-21) ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  7    (2019-01-21) ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  4    (2019-01-21) ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 สงวนลิขสิทธิ์ กรมประมง กระทรวงเกษตรเเละสหกรณ์  2016-2019

กรมประมง เกษตรกลาง ถนนพหลโยธิน เเขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900