ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับคัดเลือก กรมประมง ระบบ e-GP


   (2019-07-22) จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษา จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2019-07-22) จ้างซ่อมแซมระบบน้ำหมุนเวียนสำหรับเลี้ยงพ่อแม่พันธุ์ปลา จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2019-07-22) จ้างซ่อมแซมรางส่งน้ำคอนกรีตในระบบงานผลิตพันธุ์สัตว์น้ำ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2019-07-22) จ้างเหมาบริการซ่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2019-07-22) ซื้อน้ำมันดีแก๊สโซฮอลล์ 91 จำนวน 200 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2019-07-22) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2019-07-22) ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2019-07-22) ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2019-07-22) ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2019-07-22) ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2019-07-22) ซื้อวัสดุสำนักงาน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2019-07-22) ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2019-07-22) ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2019-07-22) ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2019-07-22) จ้างจัดซื้อหมึกปริ้นเตอร์ จำนวน 6 รายการ /บริษัท คาทรอนิกส์ จำกัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2019-07-22) จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษา จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2019-07-22) จ้างซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบียน บบ-๕๑๘๒ สงขลา หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๒-๐๐๒-๐๐๐๗๒-๐๐ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2019-07-22) จ้างบรรจุวัสดุรองรับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2019-07-22) จ้างวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2019-07-22) จ้างเหมาทำป้ายพระบรมฉายาลักษณ์ รัชกาลที่ 10 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2019-07-22) ซื้อวัสดุก่อสร้าง 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2019-07-22) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ ชุด ๑๐ รายการ ของงานธุรการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2019-07-22) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 24 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2019-07-22) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2019-07-22) ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2019-07-22) ซื้อวัสดุการเกษตร (ปลาสีกุน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2019-07-22) ซื้อวัสดุการเกษตร (หน้าดิน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2019-07-22) ซื้อวัสดุการเกษตร(อาหารปลา) จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2019-07-19) จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  2    (2019-07-19) จ้างซ่อมอุปกรณ์ดำน้ำ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1

 สงวนลิขสิทธิ์ กรมประมง กระทรวงเกษตรเเละสหกรณ์  2016-2019

กรมประมง เกษตรกลาง ถนนพหลโยธิน เเขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900