ประกาศเชิญชวน กรมประมง ระบบ e-GP


   (2021-07-16) ประกวดราคาซื้อรถปฏิบัติการเคลื่อนที่เพื่อตรวจสอบคุณภาพวัตถุอันตรายและปัจจัยการผลิตทางการประมง 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิ |  18    (2021-07-16) ประกวดราคาซื้อรถปฏิบัติการเคลื่อนที่เพื่อตรวจสอบคุณภาพวัตถุอันตรายและปัจจัยการผลิตทางการประมง 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิ |  16    (2021-06-22) ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) |  18    (2021-06-18) ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง รถตักหน้า-ขุดหลัง ชนิดล้อยาง ขับเคลื่อน 2 ล้อ ขนาดแรงม้าไม่น้อยกว่า 70 แรงม้า พร้อ |  16    (2021-06-17) ประกวดราคาซื้อวัสดุและสารเคมีสำหรับงานห้องปฏิบัติการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) |  17    (2021-06-14) ประกวดราคาซื้อซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) |  17    (2021-06-10) ประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 6 โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) |  21    (2021-06-08) ประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 6 โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) |  24    (2021-06-04) ประกวดราคาซื้อวัสดุและสารเคมีสำหรับห้องปฏิบัติการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) |  21    (2021-06-02) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานซ่อมแซมพระตำหนักหลังที่ ๑ จำนวน ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) |  23    (2021-06-01) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานซ่อมแซมพระตำหนักหลังที่ ๑ จำนวน ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) |  22    (2021-05-21) ประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) |  31    (2021-05-17) ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการตรวจประเมินฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำตามมาตรฐาน GAP จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอน |  26    (2021-05-07) ประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 6 รายการ (โครงการส่งเสริมการปลูกผักปลอดสารพิษบนกระเบื้องและเกษตรผสมผสาน กิจกรรมบ่อเลี้ |  36    (2021-04-26) ประกวดราคาซื้อจัดหาครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน ๕ รายการ ตามโครงการภายใต้แผนงานฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชนของจังหวัดเพื่อใช |  32    (2021-04-20) ประกวดราคาจ้างจ้างทำวัสดุการเกษตรพร้อมติดตั้ง จำนวน 3 รายการ โครงการเพิ่มขีดในการแข่งขันการเกษตรระดับภูมิภาค กิจกรรมการเ |  34    (2021-04-16) ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) |  33    (2021-04-16) ประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 12 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) |  45    (2021-04-07) ประกวดราคาซื้อจัดซื้อวัสดุการเกษตรตามโครงการเพิ่มขีดในการแข่งขันการเกษตรระดับภูมิภาค กิจกรรมหลัก การเพิ่มขีดความสามารถใน |  34    (2021-04-05) ประกวดราคาซื้อวัสดุสร้างปะการังเทียมพื้นบ้าน ประเภทซั้ง โครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมท |  35    (2021-04-05) ประกวดราคาซื้อวัสดุและสารเคมีสำหรับห้องปฏิบัติการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) |  40    (2021-04-02) ประกวดราคาซื้อซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 7 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอน |  29    (2021-04-01) ประกวดราคาจ้างการปรับปรุงรถโดยสารปรับอากาศ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) |  36    (2021-03-16) ประกวดราคาซื้อโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) |  40    (2021-03-10) ประกวดราคาซื้อเรือขุดชนิดหัวขุดและส่งดินด้วยท่อ ขนาดท่อส่งดินไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว ตำบลเวียง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา  |  62    (2021-03-09) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงหลังคาอาคารสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำฯ (ส่วนที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e- |  53    (2021-03-08) ประกวดราคาซื้อโครงการเพิ่มขีดในการแข่งขันการเกษตรระดับภูมิภาค กิจกรรมหลัก การเพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาศักยภาพการผลิตส |  45    (2021-02-19) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงบ่อดินขนาด 3 ไร่ 3 บ่อ เป็นระบบเพาะเลี้ยงปูม้าเชิงพาณิชย์ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดรา |  50    (2021-02-17) ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 19 รายการ ของงานอณูชีวโมเลกุล (พีซีอาร์) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddin |  53    (2021-02-16) ประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ โครงการส่งเสริมให้เกษตรกรผลิตพืช ปศุสัตว์ และการทำประมงให้สอดคล้องกับศักยภาพพ |  53

 สงวนลิขสิทธิ์ กรมประมง กระทรวงเกษตรเเละสหกรณ์  2016-2021

กรมประมง เกษตรกลาง ถนนพหลโยธิน เเขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900