ประกาศเชิญชวน กรมประมง ระบบ e-GP


   (2022-05-10) ประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตร โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประจำปี 2565 จำนวน 8 รายการ ด้วยวิธีประก |  9    (2022-05-06) ประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตร โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประจำปี 2565 จำนวน 8 รายการ ด้วยวิธีประก |  8    (2022-05-02) ประกวดราคาซื้อจัดหาอุปกรณ์กระจายสัญญาณหลัก (Core Switch) พร้อมเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล |  7    (2022-04-27) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารศูนย์วิจัยและตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมงสุราษฎร์ธานี 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอน |  10    (2022-04-27) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารศูนย์วิจัยและตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมงสุราษฎร์ธานี 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอน |  7    (2022-03-04) ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาระบบออกหนังสือรับรองปลาป่นเพื่อสนับสนุนการทวนสอบย้อนกลับการผลิตสินค้าประมงตลอดสายการผลิต ด้วยว |  27    (2022-02-28) ประกวดราคาจ้างซ่อมใหญ่เรือตรวจประมงทะเล จำนวน 2 ลำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) |  15    (2022-02-22) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการต้นแบบโรงเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามกรามอัจฉริยะพร้อมด้วยระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ควบคุมด้ |  22    (2022-02-18) ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการจัดงานประชาสัมพันธ์ สัตว์น้ำของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 นอกเขตพื้นที่ จำนวน 1 รายการ ด้ว |  34    (2022-02-15) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างก่อสร้างศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมง ตำบลไสไทย อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ 1 แห่ง ด้ |  21    (2021-12-23) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างศูนย์แสดงพันธุ์สัตว์น้ำ (Aquarium) สมุทรสาคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) |  50    (2021-12-03) ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) |  40    (2021-11-29) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงท่อส่งน้ำบ่อเก็บน้ำ ต.กบินทร์ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิก |  41    (2021-11-25) ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก จังหวัดตราด โครงการซั้งเชือกเพื่อเสริมสร้างสัตว์น้ำ |  48    (2021-11-19) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงท่อส่งน้ำบ่อเก็บน้ำ ต.กบินทร์ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิก |  51    (2021-11-19) ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) |  52    (2021-11-17) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงท่อส่งน้ำบ่อเก็บน้ำ ต.กบินทร์ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิก |  50    (2021-11-16) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างก่อสร้างศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมง ตำบลไสไทย อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ 1 แห่ง ด้ |  53    (2021-11-08) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงท่อส่งน้ำบ่อเก็บน้ำ ต.กบินทร์ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิก |  62    (2021-10-29) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างก่อสร้างปรับปรุงบ่อดินขนาด 1,200 ตารางเมตร เป็นผนัง คสล. จำนวน 7 บ่อ ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย  |  50    (2021-10-26) ประกวดราคาซื้อเครื่องวัดค่าการดูดกลืนแสงของสาร แบบลำแสงคู่ (Double beam UV-Vis Spectrophotometer) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล |  88    (2021-10-26) ประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์ปริมาณปรอท พร้อมอุปกรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) |  51    (2021-10-26) ประกวดราคาซื้อเครื่องวัดค่าการดูดกลืนแสงของสาร แบบลำแสงคู่ (Double beam UV-Vis Spectrophotometer) พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ช |  49    (2021-10-21) ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ เครื่องวัดคุณภาพน้ำหลายตัวแปร พร้อมชุดประมวลผลและอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราค |  62    (2021-10-15) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงบ่อดินขนาด 1,200 ตารางเมตร เป็นผนัง คสล.จำนวน 7 บ่อ ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใ |  64    (2021-10-12) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงหลังคาอาคารสำนักงาน ตำบลหนองภัยศูนย์ อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู ด้วยวิธีประก |  63    (2021-10-12) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารสำนักงาน ตำบลหนองภัยศูนย์ อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู ด้วยวิธีประกวดราคา |  78    (2021-10-07) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารสำนักงานประมงจังหวัดชัยภูมิ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ จำนวน 1 แห่ง |  64    (2021-10-06) ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ เครื่องอ่าน Microstrip Reader สำหรับตรวจยาปฏิชีวนะโดยหลักการ ELISA จำนวน 3 เครื |  66    (2021-10-04) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารสำนักงาน ตำบลโคกขาม อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอน |  66

 สงวนลิขสิทธิ์ กรมประมง กระทรวงเกษตรเเละสหกรณ์  2016-2022

กรมประมง เกษตรกลาง ถนนพหลโยธิน เเขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900