ประกาศเชิญชวน กรมประมง ระบบ e-GP


   (2018-11-12) ประกวดราคาเช่าโครงการจัดทำระบบ DR-Site บนระบบ Cloud Computing กรมประมง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) |  1    (2018-11-09) ประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) |  3    (2018-11-09) ประกวดราคาซื้อซื้อวัสดุการเกษตร อาหารสัตว์น้ำ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) |  4    (2018-11-08) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอ |  4    (2018-11-08) ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเค |  4    (2018-11-08) ประกวดราคาซื้ออาหารปลาจำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) |  3    (2018-11-07) ประกวดราคาจ้างโครงการระบบออกหนังสือรับรองสุขภาพสัตว์น้ำดิจิตัล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) |  6    (2018-11-06) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างหอกระจ่ายน้ำทะเล ขนาดความจุ 120 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิ |  2    (2018-11-06) ประกวดราคาซื้อซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๑ รายการ คือ อาร์ทีเมีย จำนวน ๖๐ โหล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) |  5    (2018-11-01) ประกวดราคาซื้อประกวดราคาซื้ออาหารสัตว์น้ำ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) |  14    (2018-10-30) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) |  10    (2018-10-29) ประกวดราคาจ้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบโปรแกรมประยุกต์การเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddin |  12    (2018-10-25) ประกวดราคาซื้อประกวดราคาซื้ออาหารสัตว์น้ำ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) |  11    (2018-10-25) ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) |  12    (2018-10-24) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบประปา-บาดาล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) |  7    (2018-10-19) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจัดจ้างปรับปรุงอาคารสำนักงาน ตำบลลำป อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็ |  7    (2018-10-18) ประกวดราคาซื้อจัดซื้อเครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมในสภาพจริง(Real-time PCR) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding |  9    (2018-10-18) ประกวดราคาซื้อโครงการพัฒนาปรับปรุงการเชื่อมโยงฐานข้อมูล IUU Fishing ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) |  5    (2018-10-18) ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณสำหรับอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลชนิด SAN แบบที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding |  9    (2018-10-17) ประกวดราคาซื้อโครงการจัดทำ Private Cloud ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) |  7    (2018-10-10) ประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบแอปพลิเคชันควบคุมการขนถ่ายสัตว์น้ำสำหรับอุปกรณ์พกพา (Mobile Device) ประจำปีงบประมาณ 2561 ด้วยวิธี |  11    (2018-10-10) ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) |  13    (2018-10-10) ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) |  13    (2018-10-09) ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง แผนงานพื้นฐานการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเ |  15    (2018-10-09) ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) |  9    (2018-10-09) ประกวดราคาซื้อซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) |  13    (2018-10-08) ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ |  6    (2018-10-05) ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่อง |  7    (2018-10-05) ประกวดราคาจ้างเหมาบริการบันทึกข้อมูลจากสมุดบันทึกการทำการประมง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) |  6    (2018-10-04) ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะขนส่ง รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน จำนวน 1 คัน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) |  6

 สงวนลิขสิทธิ์ กรมประมง กระทรวงเกษตรเเละสหกรณ์  2016-2018

กรมประมง เกษตรกลาง ถนนพหลโยธิน เเขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900