ประกาศเชิญชวน กรมประมง ระบบ e-GP


   (2020-05-20) ประกวดราคาซื้อจัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ โครงการส่งเสริมการเลี้ยงปลารวมในบ่อดิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส |  33    (2020-05-20) ประกวดราคาซื้อประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 8 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ด้วยวิธีประกวดราคา |  33    (2020-05-15) ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 12 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) |  40    (2020-05-08) ประกวดราคาซื้อโครงการพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมศักยภาพพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีงบประมาณ 2563 จัดซื้อวัสดุการเกษตร จำน |  37    (2020-05-01) ประกวดราคาซื้อจัดซื้อลูกพันธุ์หอยแครง จำนวน 1 ชุดรายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) |  39    (2020-04-28) ประกวดราคาซื้อซื้อวัสดุวิทยาศาตร์และการแพทย์ จำนวน ๙๐ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) |  55    (2020-04-23) ประกวดราคาซื้อจัดซื้อสารเคมีและวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 5 ชุดรายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) |  58    (2020-04-22) ประกวดราคาซื้อจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และสารเคมีสำหรับห้องปฏิบัติการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) |  62    (2020-04-22) ประกวดราคาซื้อจัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 ชุดรายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) |  60    (2020-04-22) ประกวดราคาซื้อซื้อวัสดุการเกษตร (อาหารสัตว์น้ำ) จำนวน 5 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ด้วยวิธีประกว |  59    (2020-04-22) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงพระตำหนักกว๊านพะเยา หลังที่ ๓ ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็ |  40    (2020-04-21) ประกวดราคาซื้อซื้อวัสดุการเกษตร โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) |  45    (2020-04-20) ประกวดราคาซื้อซื้อวัสดุการเกษตร โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) |  44    (2020-04-15) ประกวดราคาจ้างจัดทำแพซั้งเชือกสำหรับแหล่งอาศัยสัตว์น้ำ ตามโครงการเสริมสร้างความมั่นคงด้านอาหารประมงในกลุ่มจังหวัดภาคกลาง |  42    (2020-04-14) ประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 5 โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) |  45    (2020-04-13) ประกวดราคาซื้อจัดซื้อเครื่องวิเคราะห์และแยกสารชนิด Gas Chromatography-Mass Spectrometry (GC-MS/MS) จำนวน 1 รายการ ภายใต้ |  40    (2020-04-13) ประกวดราคาจ้างจัดทำแพซั้งเชือกสำหรับแหล่งอาศัยสัตว์น้ำ ตามโครงการเสริมสร้างความมั่นคงด้านอาหารประมงในกลุ่มจังหวัดภาคกลาง |  41    (2020-04-09) ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และสารเคมีสำหรับห้องปฏิบัติการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) |  40    (2020-04-09) จัดซื้อโต๊ะปฏิบัติการสำหรับการตรวจวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ ภายใต้โครงการยกระดับมาตรฐานการผลิต การแปรรูปอา |  40    (2020-04-08) ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) |  39    (2020-04-08) ประกวดราคาซื้อซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องพิมพ์บัตรพลาสติก) จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) |  48    (2020-04-08) ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) |  38    (2020-04-02) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการส่งเสริมและพัฒนาปลากดแก้วคุณภาพสูง ก่อสร้างโรงเพาะฟักพร้อมระบบบ่ออนุบาล และบ่อไรแดง ด้วยวิธ |  46    (2020-04-01) ประกวดราคาซื้อจัดซื้อเครื่องวิเคราะห์และแยกสารชนิด Liquid Chromatography-Mass Spectrometry (LC-MS/MS) จำนวน 1 รายการ ภาย |  48    (2020-03-31) ประกวดราคาจ้างจัดทำแพซั้งเชือกสำหรับแหล่งอาศัยสัตว์น้ำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) |  51    (2020-03-26) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล.กว้าง 4 เมตร ยาวประมาณ 420 เมตร จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bi |  50    (2020-03-25) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารห้องปฏิบัติการวิเคราะห์คุณภาพสินค้าประมง ภายใต้โครงการยกระดับมาตรฐานการผลิต การแปรรูป |  74    (2020-03-25) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมง พร้อมระบบไฟฟ้าและประปา ตำบลปากน้ำ อำเภอละงู จังหวัดสตูล 1 |  43    (2020-03-24) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างประกวดราคาจ้างก่อสร้างพัฒนาศูนย์แสดงพันธุ์สัตว์น้ำ (Aquarium) สมุทรสาคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทร |  41    (2020-03-24) ประกวดราคาจ้างจัดจ้างซ่อมประจำปีเรือสำรวจประมงมหิดล ตำบลแหลมฟ้าผ่า อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ ๑ ลำ ด้วยวิธีป |  57

 สงวนลิขสิทธิ์ กรมประมง กระทรวงเกษตรเเละสหกรณ์  2016-2020

กรมประมง เกษตรกลาง ถนนพหลโยธิน เเขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900