ประกาศเชิญชวน กรมประมง ระบบ e-GP


   (2019-05-21) ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน ๗ ชุดรายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) |  24    (2019-05-17) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการควบคุมการประมงพร้อมอาคารประกอบ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 แห่ง ด้ |  56    (2019-05-16) ประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องของสมุดบันทึกการทำการประมง (Logbook) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e- |  28    (2019-05-15) ประกวดราคาจ้างจัดจ้างทำโครงการสื่อสารสร้างการรับรู้การส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ด้านการประมง จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวด |  36    (2019-05-15) ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารหอประชุม ตำบลหนองครก อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ จำนวน ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส |  23    (2019-05-13) ประกวดราคาซื้อประกวดราคาซื้อสารเคมีและวัสดุวิทยาศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ด้วยวิธีประกวดราคาอิ |  27    (2019-05-10) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบการเพาะเลี้ยงปลานิล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) |  26    (2019-05-07) ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน ๗ ชุดรายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) |  27    (2019-05-07) ประกวดราคาซื้ออาหารปลา จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) |  21    (2019-05-03) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงโรงจอดรถยนต์ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ด้วยวิธีประกวดราคาอิ |  40    (2019-04-30) ประกวดราคาจ้างจัดทำแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล (ปะการังเทียม) จังหวัดสตูล จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddi |  39    (2019-04-30) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างสำรวจ ปรับพื้นที่ วางระบบสาธารณูปโภค และออกแบบอาคารที่ตั้งศูนย์ One Stop Service สมุทรสาคร ด้ว |  41    (2019-04-25) ประกวดราคาซื้อประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๘ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิก |  39    (2019-04-24) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบการเพาะเลี้ยงปลานิล จำนวน ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) |  45    (2019-04-22) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงคันดินศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดน่าน ต.กองควาย อ.เมือง จ.น่าน จำนวน |  43    (2019-04-17) ประกวดราคาซื้อซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน ๑๙ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) |  40    (2019-04-10) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการบูรณาการเพื่อการปรับปรุงโครงสร้างทางกายภาพหนองหาร กิจกรรมขุดลอกปากร่องน้ำไหลเข้าสู่หนองหาร |  39    (2019-04-05) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงหลังคาโรงเพาะพันธุ์และอนุบาลพันธุ์สัตว์น้ำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) |  38    (2019-04-03) ประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตร (ปลานิลแปลงเพศ) จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) |  44    (2019-04-03) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างสำรวจ ปรับพื้นที่ วางระบบสาธารณูปโภค และออกแบบอาคารที่ตั้งศูนย์ One Stop Service สมุทรสาคร ด้ว |  50    (2019-04-02) ประกวดราคาซื้อซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ ชุดทดสอบไวรัส IMNV ในกุ้งด้วยเทคนิค PCR ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) |  28    (2019-03-29) ประกวดราคาซื้อซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 9 รายการ โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โครงการเพิ่มประสิทธิ |  35    (2019-03-25) ประกวดราคาจ้างสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล(ปะการังเทียม)โดยชุมชนมีส่วนร่วม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) |  40    (2019-03-21) ประกวดราคาซื้อซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 7 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) |  53    (2019-03-20) ประกวดราคาซื้อซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๑ รายการ คือ อาร์ทีเมีย จำนวน ๕๐ โหล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) |  39    (2019-03-20) ประกวดราคาซื้อโครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีงบประมาณ 2562 กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการประมง |  47    (2019-03-18) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างสำรวจ ปรับพื้นที่ วางระบบสาธารณูปโภค และออกแบบอาคารที่ตั้งศูนย์ One Stop Service สมุทรสาคร ด้ว |  52    (2019-03-12) ประกวดราคาซื้อโครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตปศุสัตว์และประมงจังหวัดมุกดาหาร กิจกรรมที่ 2 เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการแป |  63    (2019-03-11) ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการจัดสถานที่งานมหกรรมสัตว์น้ำสวยงามภาคตะวันตก จังหวัดสุพรรณบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิก |  44    (2019-03-11) ประกวดราคาซื้อประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๕ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ด้วยวิธีประกวดราคา |  41

 สงวนลิขสิทธิ์ กรมประมง กระทรวงเกษตรเเละสหกรณ์  2016-2019

กรมประมง เกษตรกลาง ถนนพหลโยธิน เเขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900