แผนการจัดซื้อจัดจ้าง กรมประมง ระบบ e-GP


   (2020-08-07) ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๑ รายการ |  1    (2020-08-07) ซื้อวัสดุการเกษตร โครงการขับเคลื่อนแนวทางวิถีชีวิตชุมชนสู่การพัฒนาเศรษฐกิจ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ กิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียงเพ |  5    (2020-08-05) ซื้อวัสดุการเกษตร งบพัฒนาจังหวัด ปี 2563 กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการเลี้ยงปลานิลในกระชังบ่อดินสู่มาตรฐานความปลอดภัย |  4    (2020-08-05) โครงการเฝ้าระวังและตรวจติดตามคุณภาพน้ำและสัตว์น้ำในแหล่งประมงทะเลจังหวัดระยอง กิจกรรม ธนาคารปูม้า เพื่อ คืนปูม้าสู่ชายฝั |  5    (2020-08-04) วัสดุเชื้อเพลิง |  2    (2020-08-03) โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการความเสี่ยงการนำเข้าส่งออกสินค้าประมง 1 ระบบ |  2    (2020-07-31) วัสดุเชื้่อเพลิงและหล่อลื่น |  9    (2020-07-30) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น |  3    (2020-07-30) ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงน้ำมันดีเซล HSD EURO IV 0.005% |  6    (2020-07-29) ชุดเตรียมตัวอย่างสัตว์น้ำเพื่อการทดสอบสารตกค้างแบบภาคสนาม 5 ชุด |  6    (2020-07-24) จ้างพัฒนาระบบเชื่อมโยงฐานข้อมูลคดีความผิดตามพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 จำนวน 1 รายการ |  6    (2020-07-23) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น |  6    (2020-07-20) วัสดุการเกษตร 3 รายการ |  12    (2020-07-20) วัสดุสำนักงาน จำนวน 14 รายการ |  8    (2020-07-20) วัสดุการเกษตร |  9    (2020-07-20) เช่าบริการระบบเครือข่ายเสมือนส่วนตัว (Virtual Private Network VPN) เพื่อใช้ในกิจกรรม IUU Fishing |  10    (2020-07-17) วัสดุการเกษตร 3 รายการ |  8    (2020-07-16) วัสดุการเกษตร จำนวน 5 รายการ |  11    (2020-07-15) วัสดุก่อสร้าง |  8    (2020-07-13) เช่าอาคารสำนักงานศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า - ออก เรือประมงนราธิวาส |  8    (2020-07-13) จ้างปรับปรุงสิ่งก่อสร้างในเขตพื้นที่พระราชฐาน จำนวน 4 แห่ง |  10    (2020-07-10) โครงการ Kalasin Green Market กิจกรรมหลัก พัฒนาคุณภาพสัตว์น้ำเศรษฐกิจ กิจกรรมย่อย ส่งเสริมการเลี้ยงกุ้งก้ามกรามปลอดภัย |  12    (2020-07-10) ปรับปรุงบ้านพักผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลคลองขุด อำเภอท่าใหม่ จัง |  6    (2020-07-09) วัสดุการเกษตร จำนวน 3 รายการ |  7    (2020-07-09) โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 |  12    (2020-07-08) Kalasin Green Market กิจกรรมหลัก พัฒนาคุณภาพน้ำเศรษฐกิจ กิจกรรมย่อย ส่งเสริมการเลี้ยงกุ้งก้ามกรามปลอดภัย โครงการตามแผนปฏ |  19    (2020-07-02) โครงการขับเคลื่อนแนวทางวิถีชีวิตชุมชนสู่การพัฒนาเศรษฐกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 |  12    (2020-07-01) จ้างบำรุงรักษาดูแลระบบการออกหนังสือการแปรรูปสัตว์น้ำ(PSE)และระบบการตรวจสอบตามมาตรการของรัฐเจ้าท่า(PSM) ภายใต้การเชื่อมโย |  9    (2020-07-01) โครงการจัดจ้างเพื่อขยายขอบข่ายระบบตรวจสอบย้อนกลับให้ครอบคลุมเรือประมงพื้นบ้าน จำนวน 1 ระบบ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิก |  14    (2020-07-01) ซื้อเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ทางเคมี LC MSMS จำนวน 1 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) |  11

 สงวนลิขสิทธิ์ กรมประมง กระทรวงเกษตรเเละสหกรณ์  2016-2020

กรมประมง เกษตรกลาง ถนนพหลโยธิน เเขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900