แผนการจัดซื้อจัดจ้าง กรมประมง ระบบ e-GP


   (2020-05-18) วัสดุการเกษตร จำนวน 3 รายการ |  3    (2020-05-15) จัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 6 รายการ |  7    (2020-05-14) จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น |  3    (2020-05-12) ประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 8 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) |  9    (2020-05-12) ซื้อวัสดุการเกษตร งบพัฒนาจังหวัด ปี 2563 กิจกรรมการขยายผลการเลี้ยงปูนาให้กับเกษตรกรที่สนใจ |  8    (2020-05-08) วัสดุการเกษตร จำนวน 24 รายการ |  10    (2020-05-07) วัสดุเชื้อเพลิง |  5    (2020-05-05) จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 40 รายการ |  8    (2020-05-01) จัดซื้อลูกพันธุ์หอยแครง จำนวน 1 ชุดรายการ |  21    (2020-04-30) เช่าอาคารสำนักงานศูฯย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมง นครศรีธรรมราช |  23    (2020-04-29) โครงการฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำ ในแหล่งน้ำจังหวัดราชบุรี |  19    (2020-04-29) จัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ โครงการเลี้ยงปลารวมในบ่อดิน |  19    (2020-04-29) สัญญาเช่าอาคารเพื่อใช้เป็นที่ทำการจุดตรวจเรือประมงส่วนหน้า (FIP) ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี |  11    (2020-04-28) วัสดุการเกษตร |  24    (2020-04-27) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพันธุ์สัตว์น้ำปลอดภัยตามมาตรฐานอินทรีย์สู่การแปรรูปและการสร้างมูลค่าเพิ่ม |  25    (2020-04-27) ซื้อวัสดุการเกษตรด้านการประมง โครงการพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมศักยภาพพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ |  21    (2020-04-27) โครงการส่งเสริมอาชีพเพื่อสร้างรายได้เสริมแก่เกษตรกร |  20    (2020-04-24) ซื้อวัสดุวิทยาศาตร์และการแพทย์ จำนวน ๙๐ รายการ |  21    (2020-04-24) จ้างซ่อมเรือสำรวจประมงจุฬาภรณ์ ประจำปี ๒๕๖๓ จำนวน ๑ ลำ |  11    (2020-04-23) ซื้อวัสดุยานพาหนะเรือตรวจการประมงน้ำจืดเจ้าพระยา 17 |  13    (2020-04-23) จัดซื้อสารเคมีและวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 5 ชุดรายการ |  9    (2020-04-22) งานปรับปรุงพระตำหนักกว๊านพะเยา หลังที่ ๓ ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา |  9    (2020-04-22) โครงการพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมศักยภาพพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีงบประมาณ 2563 จัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 4 รายการ |  10    (2020-04-21) จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 4 รายการ |  15    (2020-04-21) จัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 ชุดรายการ |  15    (2020-04-20) วัสดุคอมพิวเตอร์ |  17    (2020-04-20) วัสดุสำนักงาน |  14    (2020-04-17) วัสดุการเกษตร |  20    (2020-04-17) จัดซื้อพัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  12    (2020-04-16) โครงการตรวจติดตามฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ที่ได้รับการรับรองจากบริษัทห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด |  14

 สงวนลิขสิทธิ์ กรมประมง กระทรวงเกษตรเเละสหกรณ์  2016-2020

กรมประมง เกษตรกลาง ถนนพหลโยธิน เเขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900