แผนการจัดซื้อจัดจ้าง กรมประมง ระบบ e-GP


   (2019-07-22) วัสดุการเกษตร |  1    (2019-07-22) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่    (2019-07-22) วัสดุสำนักงานฯ |  1    (2019-07-22) วัสดุก่อสร้าง    (2019-07-22) วัสดุการเกษตร    (2019-07-18) ซ่อมตัวเรือเรือตรวจประมงทะเล 610 |  5    (2019-07-12) จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 11 รายการ |  12    (2019-07-09) โครงการจัดงาน วันถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเศรษฐกิจ เพื่อนำสู่การผลิตแบบแปลงใหญ่ (เปิดบ้านงานเด่น กพจ.) |  8    (2019-07-09) ซื้อวัสดุการเกษตร คือ อาร์ทีเมีย จำนวน ๑๐๐ โหล |  12    (2019-07-08) จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น |  6    (2019-07-08) วัสดุการเกษตรสนับสนุนปัจจัยการผลิตโครงการเพิ่มขีดในการแข่งขันการเกษตรระดับภูมิภาค |  4    (2019-07-03) จัดซื้อสารเคมีและวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 4 ชุดรายการ |  8    (2019-07-03) ซ่อมแซมบ่อซีเมนต์เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ขนาด ๒๐ ตัน ๒๐ บ่อ จำนวน ๑ รายการ |  7    (2019-07-02) ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๒๑ รายการ |  9    (2019-07-02) วัสดุคอมพิวเตอร์ |  9    (2019-07-02) วัสดุคอมพิวเตอร์ |  8    (2019-07-01) จ้างซ่อมแซมรถยนต์หมายเลขทะเบียน นค-859 อย. |  11    (2019-07-01) เหมาบริการซ่อมรถยนต์ราชการ |  9    (2019-07-01) จัดซื้อวัสดุการเกษตร ตามโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนด้านการประมงในกลุ่มภาคกลางตอนล่าง ๒ |  10    (2019-07-01) วัสดุเชื้อเพลิง |  8    (2019-06-28) จ้างเหมาทำทุ่นแนวเขตอนุรักษ์ห้ามเข้าทำการประมง อ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดา |  12    (2019-06-28) วัสดุการเกษตร |  11    (2019-06-26) จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น |  15    (2019-06-26) พิมพ์บัตรประจำตัวผู้ทำการประมง จำนวน 40,000 ใบ |  16    (2019-06-25) โครงการเพิ่มขีดในการแข่งขันระดับภูมิภาค |  13    (2019-06-25) ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 5 รายการ โครงการส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรจังหวัดสกลนคร |  14    (2019-06-24) จัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 ชุดรายการ |  11    (2019-06-21) โครงการตามแผนบูรณาการส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ กิจกรรม ธนาคารผลผลิตเกษตรด้านการประมง |  15    (2019-06-20) วัสดุวิทยาศาสตร์และสารเคมีเพื่อใช้ตรวจวิเคราะห์โรคสัตว์น้ำ |  20    (2019-06-19) จ้างบำรุงรักษาและเปลี่ยนอะไหล่ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 3 เครื่อง |  13

 สงวนลิขสิทธิ์ กรมประมง กระทรวงเกษตรเเละสหกรณ์  2016-2019

กรมประมง เกษตรกลาง ถนนพหลโยธิน เเขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900