แผนการจัดซื้อจัดจ้าง กรมประมง ระบบ e-GP


   (2019-05-23) จัดจ้างซ่อมแซมห้องตะเพียนทอง จำนวน 1 งาน    (2019-05-21) จัดซื้อวัสดุสำนักงาน |  3    (2019-05-21) จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ |  3    (2019-05-21) จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง |  2    (2019-05-21) จัดจ้างเหมาบริการทำป้าย |  2    (2019-05-21) จ้างต่อแพบรรทุกรถขุดตีนตะขาบ |  4    (2019-05-21) จัดซื้อวัสดุการเกษตรโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร ประจำปี 2562 |  1    (2019-05-17) ซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  6    (2019-05-17) จัดจ้างซ่อมเรือตรวจประมงทะเล605 |  6    (2019-05-16) การจัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 5 รายการ |  4    (2019-05-16) จ้างเหมาบริการดูแลระบบ Helpdesk |  4    (2019-05-15) ปรับปรุงอาคารหอประชุม ตำบลหนองครก อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ |  6    (2019-05-13) จ้างซ่อมแซมยานพาหนะ รถยนต์หมายเลขทะเบียน 7ห1871 กทม. |  5    (2019-05-13) ประกวดราคาซื้อสารเคมีและวัสดุวิทยาศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) |  6    (2019-05-13) จัดจ้างทำโครงการสื่อสารสร้างการรับรู้การส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ด้านการประมง จำนวน 1 งาน |  5    (2019-05-10) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น |  3    (2019-05-08) ขุดลอกปากร่องน้ำไหลเข้าสู่หนองหาร โครงการบูรณาการเพื่อการปรับปรุงโครงสร้างทางกายภาพหนองหาร กิจกรรมขุดลอกปากร่องน้ำไหลเข้ |  12    (2019-05-08) จัดจ้างเหมาบริการตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องของสมุดบันทึกการทำการประมง (Logbook) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding |  9    (2019-05-08) จ้างพิมพ์เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเพิ่มศักยภาพการทำงานของท่าเทียบเรือในการตรวจสอบย้อนกลับสัตว์น้ำ โดย |  11    (2019-05-07) จัดซื้อพันธุ์สัตว์น้ำและวัสดุการเกษตร จำนวน 15 รายการ สำหรับโครงการตามแผนพัฒนาจังหวัดอุทัยธานี |  6    (2019-05-07) จัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 5 รายการ โดยวิธีคัดเลือก |  10    (2019-05-07) ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 4 รายการ |  5    (2019-05-03) ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๒๑ รายการ |  12    (2019-05-03) จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น |  11    (2019-05-03) จ้างเหมาจัดทำบ้านปลา |  16    (2019-05-03) จ้างเหมาทำแนวเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำ |  11    (2019-05-02) ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๑ รายการ |  14    (2019-05-02) วัสดุเชื้อเพลิง |  8    (2019-05-02) ปรับปรุงอาคารหอประชุม ตำบลหนองครก อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ จำนวน ๑ แห่ง |  6    (2019-04-30) ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๑ รายการ |  10

 สงวนลิขสิทธิ์ กรมประมง กระทรวงเกษตรเเละสหกรณ์  2016-2019

กรมประมง เกษตรกลาง ถนนพหลโยธิน เเขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900