แผนการจัดซื้อจัดจ้าง กรมประมง ระบบ e-GP


   (2023-03-28) จัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 4 รายการ |  3    (2023-03-24) ซื้อวัสดุการเกษตรด้านประมง โครงการพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตกลุ่มประมงพื้นบ้านเพื่อความเข้มแข็งและยั่งยืน กิจกรรมจัดทำเข |  11    (2023-03-21) ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร |  5    (2023-03-21) ค่าเช่าบริการสัญญาณ GPS จำนวน 1 รายการ |  2    (2023-03-21) 1234 |  6    (2023-03-20) ซ่อมแซมรถยนต์หมายเลขทะเบียน กค-5126 อย. |  4    (2023-03-20) จ้างยามรักษาความปลอดภัย จำนวน 4 นาย |  3    (2023-03-20) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2 รายการ |  5    (2023-03-14) โครงการธนาคารสัตว์น้ำชุมชนเพื่อความมั่นคงทางอาหารภายใต้สังคมแนวใหม่หลังสถานการณ์โควิด 19 |  10    (2023-03-14) จ้างบำรุงรักษาระบบโครงการปรับปรุงระบบตรวจสอบย้อนกลับให้ครอบคลุมเรือประมงพื้นบ้าน (TFCC) |  5    (2023-03-10) โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์แปรรูปจากปลาแรด GI อุทัยธานี ให้มีคุณภาพมาตรฐานและความปลอดภัย และมุ่งสู่ผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่มสูง ( |  18    (2023-03-09) จ้างจัดงานโครงการ ปลานิลของพ่อหล่อเลี้ยงชีวี |  9    (2023-03-09) จัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๑ รายการ สำหรับโครงการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำเศรษฐกิจที่มีมูลค่าสูงเพื่อสร้างรายได้ภายใต้โครงการบ |  15    (2023-03-08) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น |  7    (2023-03-08) โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จัดซื้้อวัสดุการเกษตร จำนวน 8 รายการ |  12    (2023-03-08) โครงการศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ตามพระราชดำริ อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย จัดซื้อวัสดุ จำนวน 4 รายการ |  9    (2023-03-08) จัดซื้อวัสดุการเกษตรตามโครงการขยายผลเกษตรทฤษฎีใหม่ ภายใต้เกษตรกรรมที่ยั่งยืน ประจำปี พ.ศ.2566 |  10    (2023-03-02) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น |  8    (2023-03-01) ครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 1 รายการ โครงการส่งเสริมให้เกษตรกรผลิตพืช ปศุสัตว์ และการทำประมงให้สอดคล้องกับศักยภาพพื้นที่และคว |  9    (2023-02-28) ซื้อวัสดุการเกษตรด้านประมง โครงการพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตกลุ่มประมงพื้นบ้านเพื่อความเข้มแข็งและยั่งยืน |  12    (2023-02-28) ส่งเสริมอาชีพการประมงเชิงอนุรักษ์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 |  11    (2023-02-24) โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมท่องเที่ยว กิจกรรม พัฒนาอารยะสถาปัตย์สะพานทางเดินศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนอ่าวคุ้งกระเ |  13    (2023-02-21) ก่อสร้างอาคารที่ทำการ ก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย สิ่งก่อสร้างประกอบ และถมดินปรับพื้นที่ ณ หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเล |  5    (2023-02-21) ซ่อมบ้านพักประมงอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา |  6    (2023-02-17) โครงการพัฒนาศักยภาพการประมงสนับสนุนการท่องเที่ยว |  11    (2023-02-14) วัสดุการเกษตร 2 รายการ |  11    (2023-02-13) ซื้อวัสดุการเกษตรด้านประมง โครงการพัฒนาตามศักยภาพของพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ |  13    (2023-02-08) โครงการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้กระบวนการผลิตและส่งเสริมการตลาดสัตว์น้ำจืดเศรษฐกิจผ่านสื่อวิทยุประจำปี ๒๕๖๖ |  13    (2023-02-06) โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ 2566 |  13    (2023-02-03) จัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 12 รายการ กิจกรรมธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืนในแหล่งน้ำชุมชน |  32

 สงวนลิขสิทธิ์ กรมประมง กระทรวงเกษตรเเละสหกรณ์  2016-2023

กรมประมง เกษตรกลาง ถนนพหลโยธิน เเขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900