แผนการจัดซื้อจัดจ้าง กรมประมง ระบบ e-GP


   (2019-01-21) จ้างซ่อมแซมรถยนต์หมายเลขทะเบียน 1ฝ-8224 กทม. |  3    (2019-01-17) โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรปลอดภัยและได้มาตรฐานแบบครบวงจร |  6    (2019-01-16) จัดทำระบบเชื่อมโยงฐานข้อมูลคดีความผิดตามพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 |  4    (2019-01-16) จัดทำระบบเชื่อมโยงฐานข้อมูลคดีความผิดตามพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 |  3    (2019-01-16) จัดทำระบบเชื่อมโยงฐานข้อมูลคดีความผิดตามพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 |  2    (2019-01-16) จ้างพิมพ์คู่มือและเอกสารเผยแพร่ จำนวน 5 รายการ |  4    (2019-01-16) จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น |  5    (2019-01-16) จ้างเหมาจัดงานมหกรรมสัตว์น้ำสวยงามจังหวัดราชบุรี ภายใต้ชื่องาน All Thailand Goldfish Show in 2019    (2019-01-16) โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี 2562 |  2    (2019-01-08) ซ่อมเครื่องจักรใหญ่ซ้าย-ขวา เรือตรวจประมงทะเล 701 |  16    (2019-01-08) วัสดุการเกษตร (วัสดุสร้างซั้งเชือก)โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์และการพัฒนาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม |  13    (2019-01-07) ซื้อวัสดุการเกษตรด้านประมง โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ |  12    (2019-01-04) ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 6 รายการ |  22    (2019-01-03) ประกวดราคาจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาเรือประมง ๙ ประจำปี ๒๕๖๒ จำนวน ๑ ลำ |  16    (2019-01-03) วัสดุการเกษตร จำนวน 25 รายการ |  11    (2019-01-02) วัสดุการเกษตรโครงการขับเคลื่อนขยายผลการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้านเกษตร ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง |  16    (2019-01-02) จัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 8 รายการ โครงการการเพิ่มทักษะอาชีพแก่เกษตรกรผู้ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ |  25    (2019-01-02) ปรับปรุงระบบกรองน้ำบ่อบาดาล ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 1 ระบบ |  13    (2019-01-02) วัสดุการเกษตร จำนวน 4 รายการ |  11    (2019-01-02) ประกวดราคาจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาเรือประมง ๙ ประจำปี ๒๕๖๒ จำนวน ๑ ลำ |  9    (2019-01-02) ประกวดราคาจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาเรือประมง ๙ ประจำปี ๒๕๖๒ จำนวน ๑ ลำ |  3    (2018-12-27) โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีงบประมาณ 2562 |  7    (2018-12-27) โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร |  19    (2018-12-27) ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 9 รายการ |  13    (2018-12-27) โครงการก่อสร้างโรงเพาะเลี้ยงปูทะเล |  14    (2018-12-27) ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 9 รายการ |  11    (2018-12-25) โครงการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจังหวัดอ่างทอง กิจกรรมงานมหกรรมกินกุ้งใหญ่ กินไข่นกกระทา กินผักปลาปลอดสารพิษ |  10    (2018-12-24) จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า 1 งาน จำนวน 53 รายการ |  12    (2018-12-24) จ้างซ่อมแซมรถยนต์หมายเลขทะเบียน นค-859 อย. |  12    (2018-12-21) โครงการจ้างบำรุงรักษาระบบฐานข้อมูลเรือประมงแบบบูรณาการ |  9

 สงวนลิขสิทธิ์ กรมประมง กระทรวงเกษตรเเละสหกรณ์  2016-2019

กรมประมง เกษตรกลาง ถนนพหลโยธิน เเขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900