แผนการจัดซื้อจัดจ้าง กรมประมง ระบบ e-GP


   (2021-06-21) รับปรุงชื่อหน่วยงาน |  1    (2021-06-21) ปรับปรุงป้ายชื่อหน่วยงาน |  1    (2021-06-17) โครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตปศุสัตว์และประมงจังหวัดมุกดาหาร กิจกรรมหลัก การส่งเสริมและพัฒนาผลิตประมงจังหวัดมุกดาหาร |  8    (2021-06-15) ซ่อมแซมรถยนต์หมายเลขทะเบียน 3 กฉ-3158 กทม. |  6    (2021-06-15) จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า |  6    (2021-06-15) ซ่อมแซมยานพาหนะ (เปลี่ยนยางรถยนต์ราชการ) |  8    (2021-06-09) โครงการฟื้นฟูเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดรายย่อยและพัฒนาการแปรรูปกลุ่มผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเพื่อเพิ่มช่องทางการจำห |  14    (2021-06-07) จ้างพิมพ์เอกสารคำแนะนำการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ จำนวน ๒๘ รายการ |  12    (2021-06-02) วัสดุและสารเคมีสำหรับงานห้องปฏิบัติการ |  16    (2021-05-31) วัสดุการเกษตร ตามโครงการส่งเสริมการเลี้ยงปลาดุกเทศในกระชัง เพื่อเยียวยาผู้ซึ่งได้รับผลกระทบเนื่องจากการระบาดของโรคติดต่อ |  11    (2021-05-31) วัสดุการเกษตร จำนวน 6 โครงการ |  19    (2021-05-31) จัดซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง รถตักหน้า-ขุดหลัง ชนิดล้อยาง ขับเคลื่อน 2 ล้อ ขนาดแรงม้าไม่น้อยกว่า 70 แรงม้า พร้อมติดตั้งเครื่อ |  12    (2021-05-31) จัดซื้อวัสดุการเกษตร โครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์น้ำจืดในบ่อกระชังบก จำนวน 5 รายการ |  12    (2021-05-28) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น |  13    (2021-05-25) งานซ่อมแซมพระตำหนักหลังที่ ๑ จำนวน ๑ แห่ง |  19    (2021-05-24) ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 6 รายการ |  20    (2021-05-24) วัสดุโครงการจัดทำซั้งเชือกเพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งทะเล จำนวน 6 รายการ |  21    (2021-05-21) วัสดุการเกษตร |  22    (2021-05-21) เหมาบริการซ่อมแซมรถยนต์ จำนวน 1 คัน |  17    (2021-05-20) วัสดุการเกษตร |  21    (2021-05-20) วัสดุการเกษตร |  18    (2021-05-19) ซื้อวัสดุการเกษตร คือ อาหารปลาทะเล จำนวน ๓๕๓ กระสอบ และ อาร์ทีเมีย จำนวน ๔๐ โหล |  24    (2021-05-18) วัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ |  16    (2021-05-18) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น |  39    (2021-05-17) จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โครงการฟื้นฟูและบริหารจัดการทรัพยากรประมงในทะเลสาบสงขลา |  13    (2021-05-17) ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๑ รายการ ของงานอณูชีวโมเลกุล (พีซีอาร์) |  16    (2021-05-13) จัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ สำหรับโครงการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำเพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนประมง ประจำปีงบประม |  20    (2021-05-06) จัดซื้อหนังสืออธิบายพระราชกำหนดการประมง พ.ศ.2558 จำนวน 1500 เล่ม |  25    (2021-05-05) เช่าอาคารเพื่อใช้เป็นที่ทำการจุดตรวจเรือประมงส่วนหน้า (FIP) ชะอำ |  18    (2021-05-05) จัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ สำหรับโครงการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำเพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนประมง ประจำปีงบประม |  27

 สงวนลิขสิทธิ์ กรมประมง กระทรวงเกษตรเเละสหกรณ์  2016-2021

กรมประมง เกษตรกลาง ถนนพหลโยธิน เเขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900