แผนการจัดซื้อจัดจ้าง กรมประมง ระบบ e-GP


   (2020-02-27) จัดทำซั้งเชือก 300 ชุด |  2    (2020-02-27) จัดทำกร่ำ บ้านปลา จำนวน แห่ง |  3    (2020-02-27) การจ้างเหมาจัดหาชุดพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อมอบให้กับธนาคารปูม้าชุมชน จำนวน ๑๑ ชุมชน |  2    (2020-02-27) จัดซื้อวัสดุการเกษตร กิจกรรมฟื้นฟูทรัพยากรประมง รวมใจรักษ์ทะเลอ่าวไทยตอนบน |  3    (2020-02-27) ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ สนง.ประมงจังหวัดนครสวรรค์ จำนวน 1 หลัง    (2020-02-27) ซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ พร้อมหลังคา จำนวน 1 คัน |  1    (2020-02-26) ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๑ ชุด ๒ รายการ ของกลุ่มวิจัยสุขภาพสัตว์น้ำ |  1    (2020-02-25) จัดงานมหกรรมประกวดสัตว์น้ำสวยงาม ภายใต้ชื่องาน All Thailand Goldfish Show in 2020 |  2    (2020-02-24) จัดซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า 300 กิโลวัตต์ จำวน 1 รายการ ภายใต้โครงการยกระดับมาตรฐานการผลิต การแปรรูปอาหารแล |  4    (2020-02-24) บริการซ่อมคอมพิวเตอร์ |  2    (2020-02-24) ก่อสร้างศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมงปากบารา |  2    (2020-02-20) ปรับปรุงบ้านพักคนงาน จำนวน 3 หลัง |  5    (2020-02-20) วัสดุการเกษตร (จุลินทรีย์ก้อน) EM Ball |  4    (2020-02-20) วัสดุการเกษตร (จุลินทร์ก้อน) EM Ball |  4    (2020-02-18) จัดทำแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล (ปะการังเทียม) จังหวัดปัตตานี จำนวน 2 แห่ง |  5    (2020-02-18) จ้างเหมาปรับปรุงระบบไฟฟ้าแรงสูงหม้อแปลง160KVA จำนวน1งาน |  6    (2020-02-18) โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร ประจำปี 2563 |  5    (2020-02-13) จัดซื้อวัสดุการเกษตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) จำนวน ๑๑ รายการ |  9    (2020-02-12) จ้างเหมาบริการซ่อมรถยนต์ |  4    (2020-02-12) ซื้อวัสดุการเกษตรด้านการประมง โครงการพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมศักยภาพพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ |  5    (2020-02-11) วัสดุสำนักงาน |  5    (2020-02-11) วัสดุคอมพิวเตอร์ |  4    (2020-02-07) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐานและ ปลอดภัยเพื่อพัฒนาสู่ระบบเกษตรกรรมยั่ง |  11    (2020-02-07) พัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น |  4    (2020-02-05) โครงการก่อสร้างโรงเพาะฟักพร้อมระบบบ่ออนุบาล และบ่อไรแดง งบจังหวัดปี ๒๕๖๓ |  7    (2020-02-03) ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ ตำบลเขาวง อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี |  10    (2020-02-03) วัสดุเชื้อเพลิง |  6    (2020-01-31) เช่าอาคารสำนักงานศูฯย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมง นครศรีธรรมราช |  5    (2020-01-31) เช่าอาคารสำนักงานฯ (ก.พ.-มิ.ย.63) |  4    (2020-01-30) จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ |  5

 สงวนลิขสิทธิ์ กรมประมง กระทรวงเกษตรเเละสหกรณ์  2016-2020

กรมประมง เกษตรกลาง ถนนพหลโยธิน เเขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900