แผนการจัดซื้อจัดจ้าง กรมประมง ระบบ e-GP


   (2019-09-20) วัสดุสำนักงานฯ |  1    (2019-09-17) ซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ราชการ จำนวน 1 คัน |  4    (2019-09-17) ซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ราชการ จำนวน 1 คัน |  2    (2019-09-16) วัสดุการเกษตร จำนวน 3 รายการ |  12    (2019-09-16) วัสดุการเกษตร |  8    (2019-09-16) วัสดุเชื้อเพลิง |  4    (2019-09-16) วัสดุเชื้อเพลิง |  2    (2019-09-13) เช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล จำนวน ๑ เครื่อง |  2    (2019-09-12) วัสดุเชื้อเพลิง |  2    (2019-09-10) จัดซื้อวัสดุการเกษตร โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนด้านการประมง จำนวน ๕ รายการ |  13    (2019-09-06) จัดซื้อวัสดุวัสดุการเกษตรโครงการส่งเสริมอนุรักษ์และการพัฒนาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม |  14    (2019-09-02) เพิ่มผลผลิตกุ้งก้ามกรามในแหล่งน้ำธรรมชาติ (เพิ่มเติม) |  19    (2019-08-29) ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และสารเคมี จำนวน 2 กลุ่ม (51 รายการ) |  19    (2019-08-28) จัดจ้างซ่อมเครื่องจักรใหญ่เรือตรวจประมงทะเล 614 |  15    (2019-08-26) จัดซื้ออุปกรณ์สำหรับใช้ในงาน ประชุม และงานพิธีการต่าง ๆ จำนวน 15 รายการ |  11    (2019-08-23) จ้างเหมาซ่อมบำรุงเครื่อง Mass Specto (LC-MS/MS)หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๔ - ๐๐๒ - ๐๐๓๘๙ - ๐๐ จำนวน ๑ เครื่อง |  18    (2019-08-23) เช่าเรือเดินทะเลขนาดใหญ่ จำนวน 1 ลำ |  11    (2019-08-20) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน ๕ รายการ |  16    (2019-08-20) จัดทำแผนการจัดจ้างปรับปรุงขอบบ่อสระกระต่าย 1 ,2 พระที่นั่งอัมพรสถาน เขตดุสิต จำนวน 1 งาน |  14    (2019-08-19) ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 10 รายการ โดยวิธีคัดเลือก |  18    (2019-08-16) ซ่อมตัวเรือและอุปกรณ์เรือตรวจประมงทะเล 702 จำนวน 1 ลำ |  17    (2019-08-16) จ้างเหมาซ่อมแซมและบำรุงรักขับรถยนต์ |  14    (2019-08-16) ซ่อมตัวเรือและอุปกรณ์เรือตรวจประมงทะเล 702 จำนวน 1 ลำ |  13    (2019-08-16) วัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๑ รายการ ของกลุ่มวิจัยสุขภาพสัตว์น้ำ |  13    (2019-08-16) วัสดุวิทยาศาสตร์และสารเคมีที่ใช้ในการตรวจวิเคราะห์โรคสัตว์น้ำ |  12    (2019-08-16) เหมาซ่อมแซมและบำรุงรักษาโรงจอดรถยนต์ |  8    (2019-08-13) โครงการเพิ่มขีดในการแข่งขันระดับภูมิภาค กิจกรรมหลักเสริมสร้างศักยภาพการผลิตสัตว์น้ำของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 |  13    (2019-08-07) วัสดุการเกษตร จำนวน 6 รายการ |  20    (2019-08-07) โครงการปรับปรุงระบบการออกใบอนุญาตทำการประมงอิเล็คทรอนิกส์ (e-License) เพื่อรองรับการออกใบอนุญาตทำการประมงนอกน่านน้ำไทยแล |  18    (2019-08-06) การศึกษาคุณภาพดินและน้ำในพื้นที่อ่าวบ้านดอนเพื่อกำหนดพื้นที่เหมาะสมต่อทำการประมงหรือเพาะเลี้ยงหอย |  15

 สงวนลิขสิทธิ์ กรมประมง กระทรวงเกษตรเเละสหกรณ์  2016-2019

กรมประมง เกษตรกลาง ถนนพหลโยธิน เเขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900