แผนการจัดซื้อจัดจ้าง กรมประมง ระบบ e-GP


   (2020-01-16) ปรับปรุงอาคารห้องปฏิบัติการวิเคราะห์คุณภาพสินค้าประมงเพื่อออกใบรองรับสินค้าประมง จำนวน 1 รายการ ภายใต้โครงการยกระดับมาตร |  2    (2020-01-16) ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 6 รายการ |  8    (2020-01-16) จ้างบำรุงรักษาระบบภูมิสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการประมงผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (Fisheries Map) |  2    (2020-01-15) จ้างพิมพ์เอกสารเผยแพร่ด้านการประมง จำนวน 4 รายการ |  1    (2020-01-15) ซ่อมใหญ่เรือตรวจประมงทะเล 620 จำนวน 1 ลำ |  1    (2020-01-14) วัสดุการเกษตรโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร จังหวัดแพร่ |  6    (2020-01-13) วัสดุการเกษตร โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนใต้ ประจำปี 2563 จำนวน 7 รายการ |  11    (2020-01-09) ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก(ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 รายการโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) |  3    (2020-01-07) ซื้อวัสดุการเกษตร คือ อาร์ทีเมีย จำนวน ๑๔๗ โหล |  13    (2020-01-07) เครื่องโครมาโทกราฟ ชนิดของเหลวประสิทธิภาพสูง (HPLC) พร้อมอุปกรณ์ ตำบลคลองวาฬ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรี |  3    (2020-01-07) ผลิตตู้คอนเทนเนอร์ปฏิบัติการตรวจสินค้าประมง ตำบลคลองวาฬ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1 ชุด |  4    (2020-01-07) จ้างเหมาบริการดูแลระบบ Helpdesk |  5    (2020-01-06) จัดจ้างซ่อมประจำปีเรือสำรวจประมงมหิดล ตำบลแหลมฟ้าผ่า อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ ๑ ลำ |  5    (2020-01-06) จัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 23 รายการ |  15    (2020-01-03) วัสดุคอมพิวเตอร์ |  7    (2020-01-03) จัดซื้อวัสดุก่อสร้างปรับปรุงรั้วสำนักงาน |  3    (2020-01-02) วัสดุเชื้อเพลิง |  4    (2020-01-02) จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง |  4    (2020-01-02) จ้างซ่อมแซมรถยนต์หมายเลขทะเบียน กค-5126 อย. |  4    (2019-12-27) จัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๒ รายการ |  5    (2019-12-27) จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ส |  8    (2019-12-25) ลูกพันธุ์กุ้งก้ามกรามขนาดตั้งแต่ 5 - 7 เซนติเมตรขึ้นไป |  11    (2019-12-24) โครงการพัฒนาระบบควบคุมสินค้าอาหารสัตว์น้ำเพื่อรองรับการเชื่อมโยงทางอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 ระบบ |  14    (2019-12-20) ประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตตร จำนวน 2 ชุดรายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ |  10    (2019-12-20) จ้างซ่อมแซมรถยนต์หมายเลขทะเบียน ลบ-6286 กทม. |  6    (2019-12-19) ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 3 รายการ |  13    (2019-12-17) วัสดุการเกษตร จำนวน 4 โครงการ |  13    (2019-12-16) ซื้อวัสดุการเกษตร 5 รายการ |  19    (2019-12-16) ก่อสร้างด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดกาญจนบุรี ตำบลบ้านเก่า อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 1 แห่ง |  9    (2019-12-16) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 22 รายการ |  9

 สงวนลิขสิทธิ์ กรมประมง กระทรวงเกษตรเเละสหกรณ์  2016-2020

กรมประมง เกษตรกลาง ถนนพหลโยธิน เเขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900