แผนการจัดซื้อจัดจ้าง กรมประมง ระบบ e-GP


   (2022-08-11) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขั |  1    (2022-08-11) เครื่องชั่งไฟฟ้าชนิดใช้ในห้องปฏิบัติการ ทศนิยม 2 ตำแหน่ง ขนาด 3200 กรัม |  1    (2022-08-10) จัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) |  3    (2022-08-10) จัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ |  2    (2022-08-10) ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ |  2    (2022-08-10) ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ |  2    (2022-08-10) จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๓ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า ๓,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๘๐  |  2    (2022-08-10) วัสดุการเกษตร จำนวน ๓๑ รายการ (ครั้งที่ ๒) |  4    (2022-08-10) จัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ |  5    (2022-08-10) ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑ รายการ |  1    (2022-08-10) อวนไนล่อนชนิดตาถี่ ขนาดช่องตา 0.5 เซนติเมตร ขนาดยาว 50 เมตร กว้าง 4 เมตร จำนวน 2 ปาก |  5    (2022-08-09) จัดซื้อเครื่องระเหยแห้งด้วยไนโตรเจน พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด |  8    (2022-08-09) จัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ เครื่อง DOUBLE SEAM แบบอัตโนมัติ จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) |  2    (2022-08-08) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 4 รายการ |  7    (2022-08-08) จ้างพิมพ์หนังสือคนประจำเรือสำหรับคนต่างด้าว |  10    (2022-08-08) จัดซื้อหน่วยจัดเก็บข้อมูลภายใน (Internal Hard Disk Drive) จำนวน ๖ หน่วย |  3    (2022-08-05) จัดซื้อเครื่องผลิตอาหารสำเร็จรูปสำหรับสัตว์น้ำ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด |  15    (2022-08-04) วัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ ตามโครงการส่งเสริมอาชีพประมง กิจกรรมส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ด้านการประมง |  24    (2022-08-02) โครงการส่งเสริมและพัฒนาภาคการเกษตร กิจกรรมหลักพัฒนาศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตร กิจกรรมย่อยส่งเสริมการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ( |  17    (2022-08-02) โครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ กิจกรรม โครงการศูนย์สาธิตต้นแบบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำพื้นถิ่นภูฟ้าพัฒนาเก |  12    (2022-08-02) โครงการบริหารจัดการการเกษตรปลอดภัยแบบครบวงจร กิจกรรมหลักสร้างเครือข่ายและการลดต้นทุนการผลิตและส่งเสริมอาชีพการเกษตรเพื่อ |  10    (2022-08-02) ซ่อมตัวเรือและอุปกรณ์ของเรือตรวจประมงทะเล 608 |  7    (2022-08-02) ปรับปรุงบ่ออนุบาลสัตว์น้ำวัยอ่อน ขนาด 20 ตัน จำนวน 8 บ่อ พร้อมหลังคาคลุม |  8    (2022-08-01) ครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน ๔ รายการ |  8    (2022-07-27) วัสดุการเกษตร จำนวน ๓๑ รายการ |  19    (2022-07-27) จัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ ตามโครงการส่งเสริมอาชีพประมง |  18    (2022-07-25) ซ่อมตัวเรือและอุปกรณ์ของเรือตรวจประมงทะเล 608 |  6    (2022-07-25) โครงการส่งเสริมการผลิต การแปรรูป การตลาด สินค้าเกษตรปลอดภัย กิจกรรมหลักส่งเสริมการผลิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมย่อยส |  16    (2022-07-25) ซ่อมตัวเรือและอุปกรณ์ของเรือตรวจประมงทะเล 608 |  6    (2022-07-20) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 4 รายการ |  11

 สงวนลิขสิทธิ์ กรมประมง กระทรวงเกษตรเเละสหกรณ์  2016-2022

กรมประมง เกษตรกลาง ถนนพหลโยธิน เเขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900