แผนการจัดซื้อจัดจ้าง กรมประมง ระบบ e-GP


   (2021-09-21) ซ่อมแซมปรับปรุงบ้านพัก จำนวน 1 หลัง |  1    (2021-09-20) โครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก จังหวัดตราด โครงการซั้งเชือกเพื่อเสริมสร้างสัตว์น้ำเศรษฐกิจที่ยั่ |  6    (2021-09-20) โครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก จังหวัดตราด โครงการซั้งเชือกเพื่อเสริมสร้างสัตว์น้ำเศรษฐกิจที่ยั่ |  3    (2021-09-20) จ้างซ่อมแซมเครื่อง LC-MS/MS 1 เครื่อง |  1    (2021-09-16) จ้างพิมพ์หนังสือพันธุ์สัตว์น้ำและการประมงไทย จำนวน 2,330 ชุด |  3    (2021-09-16) ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ โครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากฯ ประจำปี พ.ศ.2564 |  4    (2021-09-14) จัดจ้างพิมพ์คู่มือการจำแนกชนิดสัตว์น้ำทะเลที่ใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตสินค้าประมงเพื่อการส่งออกประชาคมยุโรป จำนวน 12,200  |  4    (2021-09-13) โครงการสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรสัตว์น้ำสู่การสร้างรายได้ให้ผู้ประกอบอาชีพประมงทะเลอย่างยั่งยืน |  9    (2021-09-13) วัสดุการเกษตร |  11    (2021-09-10) ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ |  11    (2021-09-10) จัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ สำหรับโครงการเลี้ยงปลาในบ่อดินเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังโควิด-19 |  6    (2021-09-09) โครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข็มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากจังหวัดพัทลุง |  12    (2021-09-09) ซ่อมระบบสายไฟฟ้า จำนวน ๑ งาน |  8    (2021-09-09) โครงการสนับสนุนการอนุรักษ์ของชุมชนประมงพื้นบ้านจังหวัดสตูล กิจกรรมจัดทำและวางซั้งกอบริเวณชายฝั่งทะเลที่มีความลึกของน้ำไม |  8    (2021-09-09) โครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ครั้งที่ 1 ของจังหวัดพัทลุง |  8    (2021-09-09) ก่อสร้างศูนย์แสดงพันธุ์สัตว์น้ำ (Aquarium) สมุทรสาคร |  10    (2021-09-09) จ้างซ่อมเครื่องจักรใหญ่ (ซ้าย - ขวา) ของเรือเก็บตัวอย่างสัตว์น้ำ (บังอร สายสิทธิ์) จำนวน 1 งาน |  6    (2021-09-08) โครงการสนับสนุนการอนุรักษ์ของชุมชนประมงพื้นบ้านจังหวัดสตูล กิจกรรมจัดทำและวางซั้งกอบริเวณชายฝั่งทะเลที่มีความลึกของน้ำไม |  10    (2021-09-07) ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 9 รายการ |  11    (2021-09-06) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ |  10    (2021-09-06) ซื้อวัสดุการเกษตร ตามโครงการพัฒนาและส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ครบวงจรจังหวัดสุรินทร์ |  9    (2021-09-03) การส่งเสริมเครื่องมือประมงพื้นบ้านที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในรูปแบบกองทุนหมุนเวียนของชุมชน |  9    (2021-09-03) จัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ |  16    (2021-09-02) โครงการก่อสร้างโรงเรือนผลิตปุ๋ยหมักดินเลนนากุ้ง ขนาด ๘ x ๒๐ เมตร พร้อนลานปุ๋ย คศล. จำนวน ๑ โรง |  6    (2021-09-02) จัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ โครงการ พัฒนาด้านการเกษตร กิจกรรมหลัก ส่งเสริมให้เกษตรกรผลิตพืช ปศุสัตว์ และการทำประ |  8    (2021-09-02) จัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ โครงการ พัฒนาด้านการเกษตร กิจกรรมหลัก ส่งเสริมให้เกษตรกรผลิตพืช ปศุสัตว์ และการทำประ |  12    (2021-09-01) ซื้อวัสดุการเกษตร ตามโครงการพัฒนาและส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ครบวงจรจังหวัดสุรินทร์ |  13    (2021-09-01) จัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ สำหรับโครงการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำเพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนประมง ประจำปีงบประม |  11    (2021-09-01) โครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ภายใต้กลุ่มแผนงาน/โครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชนบนพื้นฐานข |  11    (2021-08-31) วัสดุการเกษตร จำนวน 3 รายการ ตามโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) แหล่งอาหารเพื่อชุมชนพ้น |  10

 สงวนลิขสิทธิ์ กรมประมง กระทรวงเกษตรเเละสหกรณ์  2016-2021

กรมประมง เกษตรกลาง ถนนพหลโยธิน เเขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900