แผนการจัดซื้อจัดจ้าง กรมประมง ระบบ e-GP


   (2020-10-27) โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายของอาคารปฏิบัติการควบคุมการประมง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร |  7    (2020-10-26) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตร กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ข |  2    (2020-10-22) โครงการตรวจวิเคราะห์ยาต้านจุลชีพตกค้างในผลผลิตกุ้งทะเล ในโครงการเพิ่มขีดความสามารถ ด้านการผลิตและการตลาดกุ้งทะเลเพื่อการ |  10    (2020-10-21) เครื่องเหวี่ยงตะกอนแบบควบคุมอุณหภูมิ ตำบลคลองวาฬ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ๑ เครื่อง |  5    (2020-10-19) สิ่งก่อสร้างงานถนน คสล. และทางเชื่อมอาคาร กว้าง ๕ เมตร ยาว ๖๑ เมตร พร้อมไหล่ทาง และงานปรับปรุงรั้วตะแกรงตาข่ายถัก ยาวประ |  9    (2020-10-19) สิ่งก่อสร้างงานถนน คสล. และทางเชื่อมอาคาร กว้าง ๕ เมตร ยาว ๖๑ เมตร พร้อมไหล่ทาง และงานปรับปรุงรั้วตะแกรงตาข่ายถัก ยาวประ |  10    (2020-10-19) จัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล จำนวน 4 แห่ง 4 จังหวัด |  9    (2020-10-16) ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ ตำบลอ่าวลึกใต้ อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ จำนวน 1 แห่ง |  5    (2020-10-15) ซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโ |  10    (2020-10-15) จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลว |  12    (2020-10-09) งานจ้างเหมาปรับปรุงบ่อดินขนาด 1,200 ตารางเมตร เป็นผนัง ค.ส.ล. จำนวน 2 บ่อ และงานจ้างเหมาปรับปรุงโรงเพาะฟัก จำนวน 1 แห่ง |  22    (2020-10-09) ปรับปรุงรางส่งน้ำ คสล. ยาว 699 เมตร |  21    (2020-10-09) ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมในสภาพจริง (Real-Time PCR) จำนวน 1 เครื่อง |  17    (2020-10-09) ซื้อพันธุ์สัตว์น้ำ โครงการเพิ่มผลผลิตกุ้มก้ามกรามในแหล่งน้ำในจังหวัดอุตรดิตถ์ |  21    (2020-10-07) เครื่องเหวี่ยงตกตะกอนแบบควบคุมอุณหภูมิ ตำบลคลองวาฬ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ๑ เครื่อง |  19    (2020-10-06) ปรับปรุงบ้านพักคนงาน ๕ ครอบครัว ตำบลคลองวาฬ อำเภอเมือง จังหวัดประจบคีรีขันธ์ ๑ แห่ง |  14    (2020-10-06) ปรับปรุงระบบประปา ตำบลแหลมผักเบี้ย อำเภอบ้านแหลม จ.เพชรบุรี 1 แห่ง |  18    (2020-10-06) ปรับปรุงระบบน้ำหมุนเวียน ตำบลแหลมผักเบี้ย อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี 1 แห่ง |  20    (2020-10-05) จ้างต่อเรือไฟเบอร์กลาส ขนาด 19 ฟุต พร้อมเครื่องยนต์ ขนาด 200 แรงม้า แบบ 4 จังหวะ พร้อมเทรลเลอร์บรรทุกเรือ 2 ลำ |  21    (2020-10-02) โครงการวิถีชุมชนแม่ลาเพื่อการอนุรักษ์ |  22    (2020-10-01) จ้างก่อสร้างอาคารผลิตพ่อแม่พันธุ์สัตว์น้ำ จำนวน 1 แห่งและจ้างปรับปรุงคันดินกั้นน้ำ จำนวน 1 แห่ง |  16    (2020-10-01) ปรับปรุงบ่อดิน ขนาด 0.5 ไร่ จำนวน 9 บ่อ ตำบลทุ่งคา อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 1 แห่ง |  20    (2020-10-01) จ้างก่อสร้างอาคารศูนย์ผลิตพ่อแม่พันธุ์สัตว์น้ำ จำนวน 1 แห่ง |  17    (2020-10-01) ปรับปรุงระบบบำบัดน้ำบ่อกลางแจ้ง ตำบลเพ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 1 แห่ง |  21    (2020-09-30) เช่าอาคารสำนักงานศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมงขนอม (ตค.63) |  8    (2020-09-30) เช่าอาคารสำนักงานศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า - ออก เรือประมงนราธิวาส ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน ตุลาคม 2563 |  12    (2020-09-30) เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง |  14    (2020-09-30) เช่าใช้บริการอินเตอร์เน็ต |  13    (2020-09-30) ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ |  14    (2020-09-30) เช่าอาคารสำนักงานศูนยืควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมง นครศรีธรรมราช |  14

 สงวนลิขสิทธิ์ กรมประมง กระทรวงเกษตรเเละสหกรณ์  2016-2020

กรมประมง เกษตรกลาง ถนนพหลโยธิน เเขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900