แผนการจัดซื้อจัดจ้าง กรมประมง ระบบ e-GP


   (2019-03-26) เช่าเรือเดินทะเลขนาดใหญ่ จำนวน 1 ลำ |  1    (2019-03-26) ก่อสร้างระบบการเพาะเลี้ยงปลานิล |  1    (2019-03-26) ปรับปรุงบ่อคอนกรีตพร้อมหลังคาคลุม ต.ท้ายเหมือง อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา    (2019-03-25) ซื้อวัสดุสำนักงาน |  1    (2019-03-22) ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ ชุดทดสอบไวรัส IMNV ในกุ้งด้วยเทคนิค PCR    (2019-03-21) จัดซื้อพันธุ์สัตว์น้ำ โครงการบริหารทรัพยากรสัตว์น้ำอย่างยั่งยืน อ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดา |  9    (2019-03-20) วัสดุการเกษตร |  13    (2019-03-20) ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๑ รายการ คือ อาร์ทีเมีย จำนวน ๕๐ โหล |  7    (2019-03-19) จัดซื้อสลิงและติดตั้งสำหรับเรือสำรวจประมงจุฬาภรณ์ |  3    (2019-03-18) ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๑ รายการ ของกลุ่มวิจัยสุขภาพสัตว์นำ้ |  4    (2019-03-18) จ้างซ่อมเปลี่ยนระบบช่วงล่าง รถยนต์หมายเลขทะเบียน กข ๖๕๐๗ บุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  3    (2019-03-14) วัสดุก่อสร้าง |  4    (2019-03-14) วัสดุคอมพิวเตอร์ |  5    (2019-03-12) วัสดุสำนักงาน |  8    (2019-03-12) วัสดุคอมพิวเตอร์ |  8    (2019-03-12) วัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ |  8    (2019-03-11) วัสดุวิทยาศาสตร์ |  3    (2019-03-11) เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร(เพิ่มเติม) |  7    (2019-03-08) ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 7 รายการ |  20    (2019-03-06) จ้างเหมาบริการจัดสถานที่งานมหกรรมสัตว์น้ำสวยงามภาคตะวันตก จังหวัดสุพรรณบุ |  20    (2019-03-06) วัสดุการเกษตร จำนวน ๓ รายการ สำหรับโครงการพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี |  23    (2019-03-06) วัสดุการเกษตร จำนวน ๓ ราย สำหรับโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี |  15    (2019-03-04) ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 9 รายการ โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การ |  15    (2019-03-04) ป้ายโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน |  8    (2019-03-04) โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร ประจำปีงบประมาณ 2562 |  2    (2019-03-01) ปัจจัยการผลิตโครงการส่งเสริมและพัฒนาเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร |  9    (2019-03-01) จัดซื้อวัสดุยานพาหนะ รถยนต์ นค-859 อย. |  8    (2019-03-01) ประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๕ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) |  12    (2019-03-01) วัสดุเชื้อเพลิง |  13    (2019-03-01) จัดซื้อวัสดุการเกษตร โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2562 |  10

 สงวนลิขสิทธิ์ กรมประมง กระทรวงเกษตรเเละสหกรณ์  2016-2019

กรมประมง เกษตรกลาง ถนนพหลโยธิน เเขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900