แผนการจัดซื้อจัดจ้าง กรมประมง ระบบ e-GP


   (2021-04-07) ซ่อมแซมรถยนต์หมายเลขทะเบียน กค-5126 อย. |  2    (2021-04-07) จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า |  3    (2021-04-07) จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า |  4    (2021-04-07) จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง |  2    (2021-04-05) วัสดุการเกษตร จำนวน 12 รายการ |  6    (2021-04-02) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น |  2    (2021-04-02) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น |  5    (2021-04-01) วัสดุสร้างปะการังเทียมพื้นบ้าน ประเภทซั้ง โครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระท |  4    (2021-03-31) การปรับปรุงรถโดยสารปรับอากาศ จำนวน 1 คัน |  3    (2021-03-30) ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 7 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) |  4    (2021-03-29) จ้างยามรักษาความปลอดภัย จำนวน 9 นาย /สำนักงานรักษาความปลอดภัย องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์ |  3    (2021-03-29) วัสดุและสารเคมีสำหรับห้องปฏิบัติการ |  2    (2021-03-29) วัสดุและสารเคมีสำหรับห้องปฏิบัติการ |  2    (2021-03-26) จ้างยามรักษาความปลอดภัย จำนวน 10 นาย /สำนักงานรักษาความปลอดภัย องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์ |  7    (2021-03-26) วัสดุและสารเคมีสำหรับห้องปฏิบัติการ |  5    (2021-03-24) จ้างบำรุงรักษาระบบการออกหนังสือการแปรรูปสัตว์น้ำ (PSE) และระบบการตรวจสอบตามมาตรการรัฐเจ้าของท่า (PSM) ภายใต้การเชื่อมโยง |  7    (2021-03-24) จัดซื้อวัสดุการเกษตรโครงการเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิตสินค้าเกษตรจังหวัดตาก โครงการย่อย โครงการส่งเสริมการเลี้ยงส |  9    (2021-03-24) จ้างยามรักษาความปลอดภัย จำนวน 10 นาย /สำนักงานรักษาความปลอดภัย องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์ |  9    (2021-03-24) วัสดุการเกษตร จำนวน ๑๕ รายการ สำหรับโครงการภายใต้แผนงานฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไว |  11    (2021-03-22) จ้างบำรุงรักษาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับการรักษาความปลอดภัยของระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ |  6    (2021-03-18) จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ โครงการบริหารจัดการแบบบูรณาการ กิจกรรมที่ 3 การบริหารจัดการน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภ |  6    (2021-03-10) วัสดุและสารเคมีสำหรับห้องปฏิบัติการ |  15    (2021-03-10) วัสดุและสารเคมีสำหรับห้องปฏิบัติการ |  13    (2021-03-08) วัสดุการเกษตร จำนวน 4 รายการ |  14    (2021-03-08) วัสดุการเกษตร (วัสดุสร้างซั้งเชือก) โครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากสถ |  16    (2021-03-04) จัดซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุงานบ้านงานครัว |  15    (2021-03-03) ซ่อมแซมเรือสำรวจประมง 2 เพิ่มเติม จำนวน 1 ลำ |  18    (2021-03-03) ปัจจัยการผลิตโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพด้านการประมง ครั้งที่ 1/2564 |  15    (2021-03-03) ปัจจัยการผลิตโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพด้านการประมง ครั้งที่ 1/2564 |  17    (2021-03-03) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น |  23

 สงวนลิขสิทธิ์ กรมประมง กระทรวงเกษตรเเละสหกรณ์  2016-2021

กรมประมง เกษตรกลาง ถนนพหลโยธิน เเขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900