จัดซื้อจัดจ้างกรมประมง ระบบ e-GP


   (2021-01-26) ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๓ รายการ รวม ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  7    (2021-01-26) ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 6 รายการ    (2021-01-26) วัสดุการเกษตร จำนวน 31 รายการ    (2021-01-26) ซ่อมแซมรถยนต์หมายเลขทะเบียน ศจ-1065 กทม.    (2021-01-26) จ้างซ่อมแซมรถยนต์หมายเลขทะเบียน ศจ-1065 กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2021-01-26) ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 54 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2021-01-26) ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2021-01-26) ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2021-01-26) ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (จำนวน ๔๗ รายการ) จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2021-01-26) ซื้อวัสดุน้ำมันเขื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2021-01-26) ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2021-01-26) ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 32 รายการ ของงานธุรการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2021-01-26) ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 ชุด มี จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2021-01-26) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2021-01-26) ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 200 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2021-01-26) จ้างเหมาบริการสอบเทียบเครื่องมือวิทยาศาสตร์ฯ (LC-MS/MS ยี่ห้อ Waters) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2021-01-26) จ้างเหมาบริการซ่อมแซมป้ายของศูนย์ฯ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2021-01-26) จ้างซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2021-01-26) ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2021-01-26) ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 6 รายการ    (2021-01-26) ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2021-01-26) ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์และวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2021-01-26) ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2021-01-26) ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 ชุด มี 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2021-01-26) ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2021-01-26) ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2021-01-26) ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2021-01-26) ซื้อProficiency Testing Program Oxolinic Acid in Shrimp จำนวน 1 ตัวอย่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2021-01-26) จ้างเหมาบริการ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2021-01-26) จ้างตรวจวิเคราะห์สารตกค้างในปัจจัยการผลิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 สงวนลิขสิทธิ์ กรมประมง กระทรวงเกษตรเเละสหกรณ์  2016-2021

กรมประมง เกษตรกลาง ถนนพหลโยธิน เเขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900