จัดซื้อจัดจ้างกรมประมง ระบบ e-GP


   (2021-06-16) จ้างจ้างพิมพ์เอกสารคำแนะนำการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ จำนวน ๒๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2021-06-16) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๔ รายการ รวม ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2021-06-16) ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  2    (2021-06-16) ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์,วัสดุสำนักงาน และวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  2    (2021-06-16) ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  2    (2021-06-16) ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  2    (2021-06-16) ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2021-06-16) ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2021-06-16) จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษา จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2021-06-16) ซื้อจัดซื้อหนังสืออธิบายพระราชกำหนดการประมง พ.ศ.2558 จำนวน 1500 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2021-06-16) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2021-06-16) ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ ตามโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ด้านการประมง ประจำปี 2564  |  1    (2021-06-16) ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2021-06-16) ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2021-06-16) ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2021-06-16) ซื้อวัสดุงานบ้านและงานครัว (๑๒ รายการ) จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2021-06-16) ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน ๑,๒๐๐ ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2021-06-16) ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2021-06-16) ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2021-06-16) ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2021-06-16) ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2021-06-15) จ้างซ่อมเเซมอาคารโรงจอดรถ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2021-06-15) จ้างซ่อมแซมยานพาหนะ (เปลี่ยนยางรถยนต์ราชการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2021-06-15) จ้างเหมาเปลี่ยนอุปกรณ์ LT แรงต่ำ+ฟิวส์ ขนาด 250 A จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2021-06-15) จ้างเหมาเรือประมงคราดหอยลาย พร้อมคนขับ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2021-06-15) จ้างจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  4    (2021-06-15) จ้างซ่อมเครื่องสำรองไฟฟ้า ยี่ห้อ BCN Model GP815 (รหัสครุภัณฑ์ 05-008-01296-00) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  2    (2021-06-15) จ้างซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  2    (2021-06-15) จ้างซ่อมเปลี่ยนกระเบื้องหลังคาสำนักงาน จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  2    (2021-06-15) จ้างเหมาบริการซ่อมเครื่องปรับอากาศ ขนาด 20,000 BTU จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  2

 สงวนลิขสิทธิ์ กรมประมง กระทรวงเกษตรเเละสหกรณ์  2016-2021

กรมประมง เกษตรกลาง ถนนพหลโยธิน เเขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900