จัดซื้อจัดจ้างกรมประมง ระบบ e-GP


   (2019-12-06) ประกวดราคาซื้อปัจจัยการผลิต โครงการพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมศักยภาพพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ด้วยวิธ |  4    (2019-12-06) จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  2    (2019-12-06) จ้างซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบียน บจ 8066 พังงา จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  2    (2019-12-06) ซื้อการเกษตร จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  2    (2019-12-06) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ ชุด ๑๑ รายการ ของงานธุรการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  2    (2019-12-06) ซื้อวัสดุการเกษตร โครงการสนับสนุนด้านการประมงตามพระราชดำริ ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  4    (2019-12-06) ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2019-12-06) ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ มีจำนวน 17 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  2    (2019-12-06) ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2019-12-06) ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2019-12-06) ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2019-12-06) ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 1 ชุด มี 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2019-12-06) ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2019-12-06) ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2019-12-06) ซื้อวัสดุสำนักงาน (วัสดุฝึกอบรม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2019-12-06) วัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ |  3    (2019-12-06) จ้างจ้างเหมาซ่อมปริ้นเตอร์ OKI รุ่น ฺB840 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2019-12-06) จ้างจ้างเหมาบริการซ่อมรถยนต์พร้อมเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2019-12-06) จ้างจ้างเหมายริการวิคราะห์ Malaxhite Green จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2019-12-06) จ้างซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน บจ 4968 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2019-12-06) จ้างซ่อมรถยนต์ราชการกจ 2623 กบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2019-12-06) ซื้อซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์สำหรับวิเคราะห์หาชนิดและปริมาณกรดอะมิโน จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2019-12-06) ซื้อซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์สำหรับวิเคราะห์หาชนิดและปริมาณกรดอะมิโน จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2019-12-06) ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กระเบื้องใยแก้วลอนคู่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2019-12-06) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2019-12-06) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 30 รายการ วัสดุการเกษตร จำนวน 18 รายการ วัสดุไฟฟ้า จำนวน 8 รายการ วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 รา |  1    (2019-12-06) ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2019-12-06) ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2019-12-06) ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2019-12-06) จ้างจ้างเหมาบริการซ่อมรถยนต์พร้อมเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  2

 สงวนลิขสิทธิ์ กรมประมง กระทรวงเกษตรเเละสหกรณ์  2016-2019

กรมประมง เกษตรกลาง ถนนพหลโยธิน เเขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900