จัดซื้อจัดจ้างกรมประมง ระบบ e-GP


   (2021-09-22) วัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ เพิ่มผลผลิต กุ้งฝอย หอยขม ปูนา ปลาพื้นถิ่น ด้วยวิธีเลี้ยงน้ำ เพื่อสร้างอาหารธรรมชาติ (By Pr |  3    (2021-09-22) จ้างซ่อมเครื่องจักรใหญ่เครื่องซ้ายของเรือตรวจประมงทะเล 618 โดยวิธีคัดเลือก    (2021-09-22) จ้างเหมาบริการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  2    (2021-09-22) ซื้อจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2021-09-22) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2021-09-22) ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2021-09-22) ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2021-09-22) ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2021-09-22) ซื้อวัสดุชื้อเพลิงและหล่อลื่น 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2021-09-22) ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2021-09-22) ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2021-09-22) ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2021-09-22) ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2021-09-22) จ้างเหมาบริการซ่อมเครื่องถ่ายเอกสารสำนักงานประมงจังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2021-09-22) ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๑ รายการ โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  9    (2021-09-22) ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๑ รายการ โครงการสนับสนุนโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ(901 แลนด์ นางเลิ้ง) โดยวิธีเฉพาะเจา |  2    (2021-09-22) ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  3    (2021-09-22) จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2021-09-22) ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2021-09-22) ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2021-09-21) ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2021-09-21) จ้างจัดจ้างผลิตสื่อเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2021-09-21) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงบ่อพักน้ำทะเล ขนาด 600 ลูกบาศก์เมตร จำนวน ๑ รายการ และปรับปรุงถนน คสล. และทางเชื่อมบ้านพั |  4    (2021-09-21) ประกวดราคาจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ซ่อมใหญ่เรือสำรวจประมง 1 จำนวน 1 ลำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bi |  2    (2021-09-21) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงบ่อพักน้ำทะเล ขนาด 600 ลูกบาศก์เมตร จำนวน ๑ รายการ และปรับปรุงถนน คสล. และทางเชื่อมบ้านพั |  2    (2021-09-21) ประกวดราคาจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ซ่อมใหญ่เรือสำรวจประมง 1 จำนวน 1 ลำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bi |  2    (2021-09-21) จ้างเหมาซ่อมเครื่องปรับอากาศภายในโรงครัว ห้องกระจก หอพัก ขนาด ๑๘,๐๐๐ - ๓๐,๐๐๐ BTU จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2021-09-21) จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2021-09-21) จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2021-09-21) ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1

 สงวนลิขสิทธิ์ กรมประมง กระทรวงเกษตรเเละสหกรณ์  2016-2021

กรมประมง เกษตรกลาง ถนนพหลโยธิน เเขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900