จัดซื้อจัดจ้างกรมประมง ระบบ e-GP


   (2018-11-20) เหมาทาสีห้องประชุมสำนักงานประมงจังหวัดหนองคาย |  2    (2018-11-20) การจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 18 กลุ่ม |  3    (2018-11-20) พัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับใช้กับเรือประมงขนาดใหญ่(เรือ ศ.นรินทร์)และเรือตรวจประมงทะเล 110 |  3    (2018-11-20) จ้างซ่อมเครื่องหม้อนึ่งฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำ หมายเลขครุภัณ์ ๐๔-๒๕๖-๑๗ ส.พ.ช จำนวน ๑ เครื่อง ของกลุ่มวิจัยสุขภาพสัตว์น้ำ โดยว |  3    (2018-11-20) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ ชุด ๑๒ รายการ ของงานธุรการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  3    (2018-11-20) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2018-11-20) ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  2    (2018-11-20) ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  2    (2018-11-20) ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2018-11-20) ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๑ ชุด ๕ รายการ ของกลุ่มภูมิคุ้มกันโรคสัตว์น้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2018-11-20) ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2018-11-20) ประกวดราคาซื้อประกวดราคาซื้ออาหารสัตว์น้ำ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    (2018-11-20) ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  2    (2018-11-20) จัดซื้อพันธุ์สัตว์น้ำ จำนวน 1 รายการ    (2018-11-20) โครงการส่งเสริมพัฒนาอาชีพประมงทางเลือกสนับสนุนองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นด้านการฟื้นฟูบริหารจัดการทรัพยากรประมงโดยมีส่วนร่ว |  1    (2018-11-20) ซ่อมทำตัวเรือตรวจประมงทะเล 701    (2018-11-20) จ้างซ่อมกล้องจุลทรรศน์ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2018-11-20) จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2018-11-20) จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงยานพาหนะ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2018-11-20) เช่าบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงต่อเนื่อง (ปี ๒๕๖๒) จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2018-11-20) ซื้อซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2018-11-20) ซื้อพัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับใช้กับเรือประมงขนาดใหญ่(เรือ ศ.นรินทร์)และเรือตรวจประมงทะเล 110 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2018-11-20) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2018-11-20) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2018-11-20) ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2018-11-20) ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2018-11-20) ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2018-11-20) ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2018-11-20) เช่าสัญญาณอินเทอร์เน็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2018-11-20) จ้างซักผ้าปูโต๊ะ/ร้านทูลเทค ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 สงวนลิขสิทธิ์ กรมประมง กระทรวงเกษตรเเละสหกรณ์  2016-2018

กรมประมง เกษตรกลาง ถนนพหลโยธิน เเขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900