จัดซื้อจัดจ้างกรมประมง ระบบ e-GP


   (2019-03-26) เช่าเรือเดินทะเลขนาดใหญ่ จำนวน 1 ลำ |  1    (2019-03-26) ก่อสร้างระบบการเพาะเลี้ยงปลานิล |  1    (2019-03-26) ปรับปรุงบ่อคอนกรีตพร้อมหลังคาคลุม ต.ท้ายเหมือง อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา    (2019-03-26) จ้างจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2019-03-26) จ้างวิเคราะห์เนื้อปลา จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2019-03-26) จ้างเหมาบริการตรวจรับรอง ตรวจติดตาม และต่ออายุ การรับรองฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำตามมาตรฐาน GAP จำนวน ๒๕ ฟาร์ม โดยวิธีเฉพา    (2019-03-26) ซื้อวัสดุการเกษตร (ชุดวัสดุ อุปกรณ์ ใช้งาน เพาะเลี้ยงกุ้งก้ามกราม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2019-03-26) ซื้อวัสดุการเกษตร (พลาสติกคลุมโรงเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามกราม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2019-03-26) ซื้อวัสดุการเกษตร 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2019-03-26) ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2019-03-26) ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2019-03-26) ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 9 รายการ รวม 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2019-03-26) ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2019-03-26) ซื้อวัสดุการเกษตร (ชุดวัสดุ อุปกรณ์ ใช้งาน เพาะเลี้ยงกุ้งก้ามกราม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2019-03-26) ซื้อวัสดุการเกษตร (พลาสติกคลุมโรงเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามกราม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2019-03-26) ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2019-03-26) ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2019-03-26) ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2019-03-25) ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2019-03-25) ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2019-03-25) ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2019-03-25) ซื้อวัสดุสำนักงาน |  1    (2019-03-25) ซื้อซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  3    (2019-03-25) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2019-03-25) ซื้อวัสดุการเกษตร 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2019-03-25) ซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2019-03-25) ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2019-03-25) ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2019-03-25) ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2019-03-25) ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 สงวนลิขสิทธิ์ กรมประมง กระทรวงเกษตรเเละสหกรณ์  2016-2019

กรมประมง เกษตรกลาง ถนนพหลโยธิน เเขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900