จัดซื้อจัดจ้างกรมประมง ระบบ e-GP


   (2022-05-26) ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  19    (2022-05-26) เช่าสถานที่จัดประชุม จำนวน 1 ห้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  3    (2022-05-26) ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  4    (2022-05-26) ซื้อซื้อวัสดุการเกษตรจำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  5    (2022-05-26) จ้างสอบเทียบเครื่องมือวิทยาศาสตร์ จำนวน 4 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  2    (2022-05-26) จ้างสอบเทียบเครื่องสกัดสารพันธุกรรมอัตโนมัติ จำนวน ๑ เครื่อง ของงานอณูชีวโมเลกุล (พีซีอาร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2022-05-26) จ้างเหมาบริการตรวจตัวอย่างสารตกค้างชนิดไนโตรฟูแรนส์ และ มาลาไคท์กรีน จำนวน ๒ รายการ มี 76 ตัวอย่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2022-05-26) ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  5    (2022-05-26) ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2022-05-26) ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  2    (2022-05-26) ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  2    (2022-05-26) วัสดุการเกษตร |  4    (2022-05-26) วัสดุเชื้อเพลิง |  2    (2022-05-26) ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  3    (2022-05-26) ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  2    (2022-05-26) จ้างซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กท 8680 กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2022-05-26) จ้างเหมาบริการงานซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2022-05-26) จ้างเหมาบริการซ่อมแซมและบำรุงยานพาหนะ หมายเลขทะเบียน กจ 6079 พบ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2022-05-26) จ้างเหมาบริการตรวจตัวอย่างทางวิทยาศาสตร์ ไนโตรฟฟูแรนส์และกลุ่มเซฟฟาโลสโปริน จำนวน 2 รายการ มี 3 ตัวอย่าง โดยวิธีเฉพาะเจา |  1    (2022-05-26) ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2022-05-26) ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2022-05-26) ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2022-05-26) ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2022-05-26) ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2022-05-26) ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2022-05-26) ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2022-05-26) ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2022-05-26) ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2022-05-26) วัสดุการเกษตร จำนวน ๓ รายการ |  1    (2022-05-26) จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาครุภัณฑ์ยานพาหนะ หมายเลขทะเบียน 6กข-1676 กท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1

 สงวนลิขสิทธิ์ กรมประมง กระทรวงเกษตรเเละสหกรณ์  2016-2022

กรมประมง เกษตรกลาง ถนนพหลโยธิน เเขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900