จัดซื้อจัดจ้างกรมประมง ระบบ e-GP


   (2019-01-22) ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 17 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) |  10    (2019-01-22) จ้างซ่อมรถแทรกเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2019-01-22) จ้างเหมาบริการสอบเทียบเครื่องมือวิทยาศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2019-01-22) ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  2    (2019-01-22) ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2019-01-22) ซื้อวัสดุครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2019-01-22) ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2019-01-22) ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2019-01-22) ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2019-01-22) ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2019-01-22) จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องปรับอากาศ ย้ายพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ และล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ เลขครุภัณฑ์    (2019-01-22) ซื้อวัสดุสำนักงาน(หมึกพิมพ์สำเนา) จำนวน 2 รายการ ของกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2019-01-22) ซื้อซื้ออะไหล่เครื่องยนต์เมอร์คิวรี่ ขนาด 200 แรงม้า 4 จังหวะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2019-01-22) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2019-01-22) จ้างเช่าเหมาเรือประมงเพื่อเป็นพาหนะในการออกปฏิบัติราชการเก็บรวบรวมตัวอย่างน้ำทะเล แพลงก์ตอนพืช และรูปแบบของกระแสน้ำทะเล    (2019-01-22) จ้างซ่อมครุภัณฑ์การเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2019-01-22) จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าและระบบไฟฟ้าแรงสูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  2    (2019-01-22) จ้างซ่อมแซมมุ้งลวด (หอพักไม้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2019-01-22) จ้างเหมาจัดนิทรรศการด้านการเกษตร(ด้านประมง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2019-01-22) จ้างเหมาบริการซ่อมปั๊มน้ำ รุ่น WT-P150GX2 จำนวน 1 งวดงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2019-01-22) ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2019-01-22) ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2019-01-22) ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2019-01-22) ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๑ ชุด ๑๓ รายการ ของงานธุรการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2019-01-22) ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2019-01-22) จัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 3 รายการ    (2019-01-22) ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2019-01-22) ประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตรโครงการขับเคลื่อนขยายผลการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้านเกษตร ภายใต้หลักปรัชญาเ    (2019-01-22) เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร เดือนธันวาคม 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2019-01-22) ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 สงวนลิขสิทธิ์ กรมประมง กระทรวงเกษตรเเละสหกรณ์  2016-2019

กรมประมง เกษตรกลาง ถนนพหลโยธิน เเขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900