จัดซื้อจัดจ้างกรมประมง ระบบ e-GP


   (2020-06-05) จ้างสอบเทียบเครื่องมือ จำนวน 5 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2020-06-05) จ้างเหมาสอบเทียบเทอร์โมมิเตอร์ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2020-06-05) ซื้อพิมพ์ป้ายไวนิล ขนาด 2.8x9.5 เมตร จำนวน 5 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2020-06-05) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2020-06-05) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2020-06-05) ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2020-06-05) ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2020-06-05) ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2020-06-05) ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 18 รายการ รวม 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2020-06-05) ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2020-06-05) โครงการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการในตัวอย่างสัตว์น้ำ ตัวอย่างน้ำ และปัจจัยการผลิต กิจกรรมการตรวจประเมินเพื่อให้และคงไ    (2020-06-05) จ้างซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบียน ม.5872 จบ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2020-06-05) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ ชุด ๒ รายการ ของงานอณูชีวโมเลกุล (พีซีอาร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2020-06-05) ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  2    (2020-06-05) ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  2    (2020-06-05) ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2020-06-05) ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  3    (2020-06-05) ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  2    (2020-06-05) ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  2    (2020-06-05) ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  5    (2020-06-05) ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 4 รายการ รวม 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  3    (2020-06-05) จ้างถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  3    (2020-06-05) เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  2    (2020-06-05) จ้างเหมาซ่อมตรวจเช็ครถยนต์ หมายเลขทะเบียน ก-๕๐๒๗ พะเยา จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  2    (2020-06-05) ซื้อวัสดุการเกษตรจำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  2    (2020-06-05) ซื้อวัสดุการเกษตรจำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  3    (2020-06-05) จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาครุภัณฑ์การเกษตรและครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2020-06-05) จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์หมายเลขทะเบียน กข-๒๔๙๗ แม่ฮ่องสอน จำนวน ๑๔ รายการ ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะ    (2020-06-05) จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์หมายเลขทะเบียน บก ๒๔๓๗ แม่ฮ่องสอน จำนวน ๗ รายการ ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเ    (2020-06-04) วัสดุเชื้อเพลิง |  2

 สงวนลิขสิทธิ์ กรมประมง กระทรวงเกษตรเเละสหกรณ์  2016-2020

กรมประมง เกษตรกลาง ถนนพหลโยธิน เเขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900