จัดซื้อจัดจ้างกรมประมง ระบบ e-GP


   (2021-04-09) จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  2    (2021-04-09) ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  4    (2021-04-09) ซื้อซื้อหน่วยจัดเก็บข้อมูลภายใน (Internal Hard Disk Drive) โดยวิธีคัดเลือก |  2    (2021-04-09) จ้างจ้างเหมาบริการซ่อมแซมรถยนต์หมายเลขทะเบียน กง 4168 ตราด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  2    (2021-04-09) จ้างตรวจวิเคราะห์โลหะหนักในวัตถุดิบอาหารสัตว์น้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  2    (2021-04-09) จ้างวิเคราะห์ตัวอย่างวัตถุดิบและอาหารสำเร็จรูปสำหรับสัตว์น้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  2    (2021-04-09) จ้างเหมาบริการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  2    (2021-04-09) จ้างเหมาบริการซ่อมแซมรถยนต์ ของศูนย์ฯ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  2    (2021-04-09) ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  2    (2021-04-09) ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  2    (2021-04-09) ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  2    (2021-04-09) ซื้อสารเคมี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  2    (2021-04-09) เช่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง พร้อมกระดาษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  2    (2021-04-09) จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศและล้างเครื่องปรับอากาศพร้อมเติมน้ำยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2021-04-09) ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวและวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2021-04-09) จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 เครื่อง /บริษัท คาทรอนิกส์ จำกัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2021-04-09) จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ จำนวน 1 เครื่อง/บริษัท คาทรอนิกส์ จำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2021-04-09) ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว และที่วัดอุณหภูมิ จำนวน 3 รายการ /ห.จ.ก. เอ็น.แอล.ซัพพลาย แอนด์ อีควิปเม้นท์ (สำนักงานใหญ่) โดยว    (2021-04-09) จ้างเหมาบริการซ่อมแซมโรงเพาะและอนุบาลฯ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  2    (2021-04-09) ซื้อจัดซื้ออะไหล่เรือตรวจประมงน้ำจืดเจ้าเณร 16 , 17 ยี่ห้อเมอร์คิวรี่ ขนาด 200 แรงม้า 4 จังหวะ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพ |  2    (2021-04-09) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  2    (2021-04-09) ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  2    (2021-04-09) ซื้อวัสดุการเกษตรจำนวน 1 รายการ เพื่อนำมาใช้ในงานให้อาหารสัตว์น้ำ ของศูนย์ฯ เนื่องจากของเดิมเหลือน้อย มีไม่เพียงพอต่อการ |  3    (2021-04-09) ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  2    (2021-04-09) ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  3    (2021-04-09) ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  2    (2021-04-08) จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษายานพาหนะ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  2    (2021-04-08) จ้างเหมาบริการตรวจวิเคราะห์สารตกค้างในตัวอย่างสัตว์น้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  3    (2021-04-08) จ้างเหมาบริการซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  2    (2021-04-08) จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ภายในศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังการทำการประมง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  3

 สงวนลิขสิทธิ์ กรมประมง กระทรวงเกษตรเเละสหกรณ์  2016-2021

กรมประมง เกษตรกลาง ถนนพหลโยธิน เเขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900