จัดซื้อจัดจ้างกรมประมง ระบบ e-GP


   (2022-11-30) จ้างบำรุงรักษาระบบขอหนังสือรับรองสุขภาพสัตว์น้ำผ่านทางอินเตอร์เน็ต ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจ |  7    (2022-11-30) จ้างบำรุงรักษาโปรแกรมจัดการฐานข้อมูลรับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  2    (2022-11-30) ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2022-11-30) ประกวดราคาจ้างซ่อมใหญ่เรือตรวจประมงทะเล จำนวน 4 ลำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    (2022-11-30) ประกวดราคาจ้างซ่อมใหญ่เรือตรวจประมงทะเล จำนวน 4 ลำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    (2022-11-30) ประกวดราคาจ้างซ่อมใหญ่เรือตรวจประมงทะเล จำนวน 4 ลำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    (2022-11-30) จ้างก่อสร้างงานเรียงหินป้องกันตลิ่ง จำนวน 1 แห่ง โดยวิธีคัดเลือก    (2022-11-30) จ้างซ่อมครุภัณฑ์การเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2022-11-30) จ้างเหมางานผลิตพันธุ์สัตว์น้ำ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2022-11-30) จ้างเหมางานผลิตพันธุ์สัตว์น้ำ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2022-11-30) ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2022-11-30) ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2022-11-30) ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2022-11-30) ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2022-11-30) ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2022-11-30) ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 4 ชุด มี 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2022-11-30) ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2022-11-30) จ้างล้างเครื่องปรับอากาศใหญ่แบบแขวนคอยล์ พร้อมเติมน้ำยาทำความเย็น จำนวน ๓๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2022-11-30) จ้างเหมางานตรวจวิเคราะห์วัตถุดิบสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต จำนวน 1 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2022-11-30) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2022-11-30) ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2022-11-30) ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2022-11-30) ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2022-11-30) ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2022-11-30) ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2022-11-30) ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  1    (2022-11-29) จ้างบำรุงรักษาระบบเชื่อมโยงฐานข้อมูลคดีความผิดตามพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 จำนวน 1 ระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉ |  1    (2022-11-29) ซื้อวัสดุการเกษตร โครงการส่งเสริมการเลี้ยงกุ้งก้ามกรามปลอดภัย กิจกรรมหลักส่งเสริมการเลี้ยงกุ้งก้ามกรามปลอดภัย กิจกรรมย่อ |  4    (2022-11-29) ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 ชุด มี 12 รายการ โดยวิธีคัดเลือก |  2    (2022-11-29) จ้างจ้างเหมาบริการตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์ม GAP โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |  2

 สงวนลิขสิทธิ์ กรมประมง กระทรวงเกษตรเเละสหกรณ์  2016-2022

กรมประมง เกษตรกลาง ถนนพหลโยธิน เเขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900