จัดซื้อจัดจ้างกรมประมง ระบบ e-GP


   (2019-07-22) วัสดุการเกษตร |  1    (2019-07-22) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่    (2019-07-22) วัสดุสำนักงานฯ |  1    (2019-07-22) วัสดุก่อสร้าง    (2019-07-22) จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษา จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2019-07-22) จ้างซ่อมแซมระบบน้ำหมุนเวียนสำหรับเลี้ยงพ่อแม่พันธุ์ปลา จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2019-07-22) จ้างซ่อมแซมรางส่งน้ำคอนกรีตในระบบงานผลิตพันธุ์สัตว์น้ำ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2019-07-22) จ้างเหมาบริการซ่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2019-07-22) ซื้อน้ำมันดีแก๊สโซฮอลล์ 91 จำนวน 200 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2019-07-22) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2019-07-22) ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2019-07-22) ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2019-07-22) ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2019-07-22) ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2019-07-22) ซื้อวัสดุสำนักงาน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2019-07-22) ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2019-07-22) ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2019-07-22) ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2019-07-22) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2019-07-22) จ้างทำตัวอย่างทดสอบแพลงก์ตอนพืชสกุลที่สร้างพิษในน้ำทะเล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2019-07-22) จ้างทำตรายาง จำนวน 26 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2019-07-22) จ้างเหมาบริการซ่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2019-07-22) ซื้ออาหารเม็ดสำเร็จรูปโปรตีนไม่น้อยกว่า 32% จำนวน 53 กระสอบ, พันธุ์กบ อายุ 30-45 วัน จำนวน 120 ตัว เป็นเงิน 29,510 บาท โ    (2019-07-22) วัสดุการเกษตร    (2019-07-22) จ้างจัดซื้อหมึกปริ้นเตอร์ จำนวน 6 รายการ /บริษัท คาทรอนิกส์ จำกัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2019-07-22) จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษา จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2019-07-22) จ้างซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบียน บบ-๕๑๘๒ สงขลา หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๒-๐๐๒-๐๐๐๗๒-๐๐ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2019-07-22) จ้างบรรจุวัสดุรองรับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2019-07-22) จ้างวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2019-07-22) จ้างเหมาทำป้ายพระบรมฉายาลักษณ์ รัชกาลที่ 10 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 สงวนลิขสิทธิ์ กรมประมง กระทรวงเกษตรเเละสหกรณ์  2016-2019

กรมประมง เกษตรกลาง ถนนพหลโยธิน เเขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900