ระบบตลาดนำการผลิต  31,920

 MOAC IMPORTANT POLICIES โครงการตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ประชาสัมพันธ์ร้าน Fisherman shop วิสาหกิจชุมชนบ้านโปร่งเกลือ นิลลาพะเยา(Nilla)

ประชาสัมพันธ์ พบกัน !! วันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2565 นี้ ที่ วิสาหกิจชุมชนบ้านโปร่งเกลือ นิลลาพะเยา(Nilla) ผลิตภัณฑ์การแปรรูปจากปลานิล 40/1 หมู่ 9 ต.แม่ปืม อ.เมือง จ.พะเยา และชมถ่ายทอดสด เปิดตัวประชาสัมพันธ์ร้าน Fisherman shop อย่างเป็นทางการพร้อมกันทั้ง 77 สาขาทั่วประเทศ ซึ่งมีศูนย์กลางการจัดงานพิธีเปิดอย่างยิ่งใหญ่ที่ Fisherman Shop @ Bang Kh

ประชุมเตรียมความพร้อมในงานพิธีเปิดร้าน Fisherman Shop @ Bang Khen พร้อมกับการเปิดร้าน Fisherman Shop ประจำจังหวัด

วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายนพพร สิทธิเกษมกิจ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพประมง รักษาราชการแทนประมงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มอบหมายนางสาวปารณีย์ กิ่งชา นักวิชาการประมงปฏิบัติการ กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพประมง

Fisherman shop @Phuket

วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 สำนักงานประมงจังหวัดภูเก็ต โดยนายประเสริฐ ทองสมบูรณ์ เจ้าพนักงานประมงอาวุโส รักษาราชการแทนประมงจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยนายนรินทร์ สงสีจันทร์ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง และเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดภูเก็ต ออกบู๊ทประชาสัมพันธ์ร้านและสินค้าที่จะวางจำหน่ายในร้าน Fisherman shop @Phuket ในการจัดกิจกรรมโครงการค

โครงการยกระดับมาตรฐานคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร

โครงการยกระดับมาตรฐานคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร กิจกรรมพัฒนาคุณภาพสินค้าประมงสู่มาตรฐาน          รัฐบาลได้วางเป้าหมายสำคั