Infographic กรมประมง  7,900

 คลังความรู้และข้อมูล กรมประมง

infographic การประกาศรับรองให้ออกหนังสือกำกับการจำหน่ายสัตว์น้ำ(สำหรับผู้ขอประเภทกลุ่มองค์กรเอกชน)

ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำนำเข้า

infographic การขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการด้านการประมง (ทบ.2)

infographic การต่ออายุทะเบียนผู้ประกอบการด้านการประมง (ทบ.2)

infographic การประกาศรับรองให้ออกหนังสือกำกับการจำหน่ายสัตว์น้ำ (สำหรับผู้ขอประเภทบุคคล)

ด่านตรวจสัตว์นำ้ท่าอากาศยานดอนเมือง ตรวจป้องกันการลักลอบนำเข้าสินค้าสัตว์น้ำแบบผิดกฏหมาย

สินค้านำเข้าจากประเทศเมียนมา

กฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการใช้ยาและเคมีภัณฑ์ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ