ผู้บริหาร 


  


 รายนามผู้ดำรงตำแหน่ง ประมงจังหวัดยโสธร

  1. นายประเจิด อิ่มใจ            ดำรงตำแหน่งปี  พ.ศ. 2526 - 2529

  2. นายอุทัย ดูเจริญ              ดำรงตำแหน่งปี  พ.ศ. 2529 - 2533

  3. นายสว่าง ไชยศรี             ดำรงตำแหน่งปี  พ.ศ. 2533 - 2535

  4. นายวีรชัย บุญรอด            ดำรงตำแหน่งปี  พ.ศ. 2535 - 2540

  5. นายชนะ ดำรงรัตน์           ดำรงตำแหน่งปี  พ.ศ. 2540 - 2543

  6. นายคลื้น หนูสิทธิ             ดำรงตำแหน่งปี  พ.ศ. 2543 - 2546

  7. นายทรงสิทธิ์ ลิ้มสกุล        ดำรงตำแหน่งปี  พ.ศ. 2546 - 2549

  8. นายสุชีพ หนูดำ                ดำรงตำแหน่งปี  พ.ศ. 2549 - 2551

  9. นายเฉลียว เทียนวรรณ      ดำรงตำแหน่งปี  พ.ศ. 2551 - 2552

10. นายเลิศชาย โพดาพล       ดำรงตำแหน่งปี  พ.ศ. 2553 - 2555

11. นายไพรัตน์ ขนันไทย         ดำรงตำแหน่งปี  พ.ศ. 2555 - 2557

12. นายเดชา รอดระรัง            ดำรงตำแหน่งปี  พ.ศ. 2558 - 2561

13. นายสุพรม พวงอินทร์         ดำรงตำแหน่งปี  พ.ศ. 2562 - 2563

   14 นายธนนชัย สืบพรม           ดำรงตำแหน่งปี  พ.ศ. 2564 - ปัจจุบัน