ผู้บริหาร 


  


 ประวัติผู้บริหาร

  1 นายประเจิด  อิ่มใจ            ดำรงตำแหน่งปี  พ.ศ. 2526 - 2529

  2 นายอุทัย  ดูเจริญ              ดำรงตำแหน่งปี  พ.ศ. 2529 - 2533

  3 นายสว่าง  ไชยศรี             ดำรงตำแหน่งปี  พ.ศ. 2533 - 2535

  4 นายวีรชัย  บุญรอด            ดำรงตำแหน่งปี  พ.ศ. 2535 - 2540

  5 นายชนะ  ดำรงรัตน์            ดำรงตำแหน่งปี  พ.ศ. 2540 - 2543

  6 นายคลื้น  หนูสิทธิ             ดำรงตำแหน่งปี  พ.ศ. 2543 - 2546

  7 นายทรงสิทธิ์  ลิ้มสกุล        ดำรงตำแหน่งปี  พ.ศ. 2546 - 2549

  8 นายสุชีพ  หนูดำ                ดำรงตำแหน่งปี  พ.ศ. 2549 - 2551

  9 นายเฉลียว  เทียนวรรณ      ดำรงตำแหน่งปี  พ.ศ. 2551 - 2552

10 นายเลิศชาย  โพดาพล       ดำรงตำแหน่งปี  พ.ศ. 2553 - 2555

11 นายไพรัตน์  ขนันไทย         ดำรงตำแหน่งปี  พ.ศ. 2555 - 2557

12 นายเดชา  รอดระรัง            ดำรงตำแหน่งปี  พ.ศ. 2558 - 2561

13 นายสุพรม  พวงอินทร์         ดำรงตำแหน่งปี  พ.ศ. 2562 - 2563