อำเภอเลิงนกทา 

 คลังความรู้  ความรู้ด้านการประมง


จำนวนผู้ขึ้นทะเบียนผู้ทำการประมง อำเภอเลิงนกทา มีทั้งหมด 72 ราย