อำภอป่าติ้ว 

 คลังความรู้  ความรู้ด้านการประมง


จำนวนผู้ขึ้นทะเบียนเกษตรกร อำเภอป่าติ้ว มีทั้งหมด 690 ราย

ตำบล จำนวนเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียน/ราย
โพธิ์ไทร 191
กระจาย 80
โคกนาโก 134
เชียงเพ็ง 209
ศรีฐาน 75