อำเภอเลิงนกทา 

 คลังความรู้  ความรู้ด้านการประมง


จำนวนผู้ขึ้นทะเบียนเกษตรกร อำเภอเลิงนกทา มีทั้งหมด 1,354 ราย

ตำบล

จำนวนเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียน/ราย

บุ่งค้า 185
สวาท 108
ห้องแซง 53
สามัคคี 132
กุดเชียงหมี 107
สามแยก 59
กุดแห่ 81
โคกสำราญ 127
สร้างมิ่ง 293
ศรีแก้ว 208