บุคลากร สำนักงานประมงจังหวัดยโสธร

นายธนนชัย สืบพรม

ประมงจังหวัดยโสธร


โทร. 062-1988909

    


นางสาวฐิรัตนา นิละปะกะ

หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์


โทร. 065-9845206

    
นายชัยณรงค์ ชื่นชม

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง


โทร. 065-9845204

    
(...........ตำแหน่งว่าง...........)

หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง


โทร. 065-9845205

    


นางรุจิรัฏฐ์ ศรีวสุทธิ์

ประมงอำเภอกุดชุม
(และรับผิดชอบอำเภอไทยเจริญ)

โทร. 065-9845207

    
นายธนวัฒน์ แก้วนิวงศ์

ประมงอำเภอเลิงนกทา


โทร. 065-9845208

    
นายพรพิเชษฐ์ ปัญญา

ประมงอำเภอเมืองยโสธร
(และรับผิดชอบอำเภอทรายมูล)

โทร. 065-9845211

    


นายสมาน โรมพันธ์

ประมงอำเภอมหาชนะชัย
(และรับผิดชอบอำเภอค้อวัง)

โทร. 065-9845210

    
นางนริสรา สุระสาย

ประมงอำเภอป่าติ้ว


โทร. 065-9845209

    
นายธีระพงษ์ โสทะรักษ์

ประมงอำเภอคำเขื่อนแก้ว


โทร. 065-9845212

    


นางสาวดวงกมล เชยทอง

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
(กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์)
    
นายณัฐวรรธน์ เตี๋ยสุวรรณ

นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
(กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง)
    
นางสุมาลี จันทะคูณ

เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน
(กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง)
    


นายพิสิทธิ์ จันทรสาขา

ลูกจ้างประจำ
(พนักงานขับรถยนต์)

โทร.083-8152617

    


(................ตำแหน่งว่าง.................)

นักวิชาการประมง


โทร. -

    
นายศักดิ์ธนา คำมุงคุณ

เจ้าหน้าที่ประมง


โทร. 091-8670709

    
นางจุไรรัตน์ ทะวาแสน

เจ้าหน้าที่ธุรการ


โทร. 098-6053944

    
นางสาวกรนก กองคำ

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล


โทร. 084-826-5349

    


นายชนินทร เวชกามา

จ้างเหมาบริการ
(พนักงานทำความสะอาด)
    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดยโสธร

 เลขที่ 92 หมู่ 12 ถนนแจ้งสนิท  บ้านประชาสรรค์  ตำบลตาดทอง  อำเภอเมืองยโสธร  จังหวัดยโสธร  35000    fpo-yasothon@dof.in.th   045-580218   045-580218   แฟนเพจ