บุคลากรสำนักงานประมงจังหวัดยโสธร
นายธนนชัย สืบพรม

ประมงจังหวัดยโสธร


โทร. 062-1988909

    


นางสาวฐิรัตนา นิละปะกะ

หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์


โทร. 065-9845206

    
นายชัยณรงค์ ชื่นชม

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง


โทร. 065-9845204

    
นายสมเพชร สอนถม

หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง


โทร. 065-9845205

    


นางรุจิรัฏฐ์ ศรีวสุทธิ์

ประมงอำเภอกุดชุม
(และรับผิดชอบประมงอำเภอไทยเจริญ)

โทร. 065-9845207

    
นายธนวัฒน์ แก้วนิวงศ์

ประมงอำเภอเลิงนกทา


โทร. 065-9845208

    
นายพรพิเชษฐ์ ปัญญา

ประมงอำเภอเมืองยโสธร


โทร. 065-9845211

    


นายสมาน โรมพันธ์

ประมงอำเภอมหาชนะชัย
(และรับผิดชอบประมงอำเภอค้อวัง)

โทร. 065-9845210

    
นางนริสรา สุระสาย

ประมงอำเภอป่าติ้ว


โทร. 065-9845209

    
นายธีระพงษ์ โสทะรักษ์

ประมงอำเภอคำเขื่อนแก้ว


โทร. 065-9845212

    


นางสาวดวงกมล เชยทอง

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
(กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์)
    
นายณัฐวรรธน์ เตี๋ยสุวรรณ

นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
(กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง)
    
นางสุมาลี จันทะคูณ

เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน
(กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง)

โทร. 089-8448095

    


นายพิสิทธิ์ จันทรสาขา

ลูกจ้างประจำ
(พนักงานขับรถยนต์)
    


นายปรมัตถ์ฌาน สมหมาย

นักวิชาการประมง
    
นายศักดิ์ธนา คำมุงคุณ

เจ้าหน้าที่ประมง
    
นายภานุพงศ์ ศรีคำทิพย์

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
    
นางจุไรรัตน์ ทะวาแสน

เจ้าหน้าที่ธุรการ
    


นายดนัย กล้าหาญ

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
    
นายพฤทธิ์ ลำพุทธา

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
    
นางสาวสุดารัตน์ ชื่นชม

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
    


นางสาวดวงสมร กันภัย

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
    
นางสาวอรอนงค์ กุลสุทธิ์

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
    


นายเขมชาติ พรหมจมร

จ้างเหมาบริการ
(พนักงานทำความสะอาด)
    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานประมงจังหวัดยโสธร

 เลขที่ 92 หมู่ 12 ถนนแจ้งสนิท  บ้านประชาสรรค์  ตำบลตาดทอง  อำเภอเมืองยโสธร  จังหวัดยโสธร  35000 :: ช่องทางติดต่อเพิ่มเติม เพจเฟสบุ๊ค สำนักงานประมงจังหวัดยโสธร