วิศัยทัศน์สำนักงานประมงจังหวัดยโสธร 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนภูมิภาค


"พัฒนาสินค้าปลอดภัย ใช้ทรัพยากรสัตว์น้ำอย่างสมดุล

สร้างนวัตกรรมด้านประมง เพื่อความมั่นคงด้านอาหาร"