อำเภอป่าติ้ว 

 คลังความรู้  ความรู้ด้านการประมง


จำนวนผู้ขึ้นทะเบียนผู้ทำการประมง อำเภอป่าติ้ว มีทั้งหมด .. ราย