อำเภอเมืองยโสธร 

 คลังความรู้  ความรู้ด้านการประมง


จำนวนผู้ขึ้นทะเบียนผู้ทำการประมง อำเภอเมืองยโสธร มีทั้งหมด 51 ราย