พันธกิจ 

 ข้อมูลองค์กร  อำนาจหน้าที่/วิสัยทัศน์


1.ส่งเสริมการเพาะเลี้ยง การแปรรูปสัตว์น้ำเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

2. เสริมสร้างการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำในชุมชนแบบมีส่วนร่วม

3. เสริมสร้างการใช้เทคโนโลยี และภูมิปัญญาท้องถิ่นในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเพื่อลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิต

4. สร้างมูลค่าและส่งเสริมการตลาดเพื่อเพิ่มรายได้