อำเภอคำเขื่อนแก้ว 

 คลังความรู้  ความรู้ด้านการประมง


จำนวนผู้ขึ้นทะเบียนผู้ทำการประมง อำเภอคำเขื่อนแก้ว มีทั้งหมด 83 ราย