บทบาทและหน้าที่ของหน่วยงาน 


วิสัยทัศน์ “มุ่งสู่การเป็นแหล่งผลิตสินค้าประมงปลอดภัยได้มาตรฐานอินทรีย์ทรัพยากรสัตว์น้ำมั่นคง ยั่งยืนเพื่อความอยู่ดีมีสุขของประชาชน”

 

โครงสร้างสำนักงานประมงจังหวัดยโสธร

ประมงจังหวัดยโสธร (ผู้อำนวยการระดับต้น) เป็นผู้บริหารสูงสุดของสำนักงาน ฯ

มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
(1) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และประเมินเทคโนโลยีด้านการประมงทุกสาขาเพื่อสนับสนุนให้เกิดธุรกิจ และอาชีพการประมงที่เหมาะสม กำกับดุแลให้การประกอบธุรกิจและการประกอบอาชีพการประมงเป็นไปตามกฎหมาย ระเรียบ ข้อตกลงและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
(2) ควบคุมและกำกับดูแลการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและการทำการประมงให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการประมงและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
(3) จัดทำยุทศาสตร์การประมง แผนพัฒนาด้านการประมง และฐานข้อมูลด้านการประมง รวมทั้งประชาสัมพันธ์และเผยแพร่งานด้านการประมง
(4) ดำเนินการเกี่ยวกับงานฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการประมงประจำจังหวัด
(5) ดำเนินการเกี่ยวกับงานฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการเปรียบเทียบในส่วนภูมิภาคตามกฎหมายว่าด้วยการประมง
(6) สนับสนุนให้มรการรวมกลุ่มและจัดให้มีการขึ้นทะเบียนองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น
(7) ให้คำปรึกษา แนะนำ และสนับสนุนองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในการดำเนินการพัฒนาด้านการประมง
(8) ให้บริการทางวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการประมง รวมทั้งส่งเสริมกระบวนการผลิตให้ถูกสุขลักษณะตามมาตรฐาน
(9) ดำเนินการออกใบอนุญาต หนังสืออนุญาต หนังสือรับรอง และรับจดทะเบียนท่าเทียบเรือประมงและเรือขนส่งถ่ายสัตว์น้ำหรือเรือเก็บรักษาสัตว์น้ำตามที่กฎหมายกำหนด
(10) เร่งรัดและจัดเก็บเงินค่าอากรเครื่องมือทำการประมงและค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประมง
(11) กำกับ ดูแล ให้คำปรึกษาและสนับสนุนการปฏิบัติงานของสำนักงานประมงอำเภอ
(12) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมายโดยแบ่งงานภายในเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้

1. กลุ่มบริหารและยุทศาสตร์
(1) งานบริหารทั่วไป งานสารบรรณ งานธุรการ งานงบประมาณ งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ งานสิติ งานแผนงาน/โครงการ งานบุคคล งานให้คำปรึกษาที่เกี่ยวข้องกับงานธุรการทั่วไป
(2) พัฒนาสารสนเทศระดับจังหวัดเพื่อเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารและประชาสัมพันธ์งานด้านการประมงในระบบสารสนเทศ
(3) จัดทำแผนยุทศาสตร์ด้านการประมงประจำจังหวัด แผนพัฒนาด้านการประมง และฐานข้อมูลด้านการประมงของสำนักงานประมงจังหวัดร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
(4) ติดตาม ประเมินผล รวบรวม และรายงานผลการดำเนินงานของสำนักงานประมงจังหวัด
(5) ศึกษาและวิเคราะห์เพื่อจัดทำตัวชี้ตามคำรับรองรับการปฏิบัติราชการกรมประมง/กลุ่มจังหวัด/จังหวัด
(6) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

2. กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง
(1) ศึกษาวิเคราะห์ วิจัย ทดสอบ และประเมินผล ทางด้านวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ผลิตภัณฑ์ประมง เศรษฐกิจและสังคม เพื่อส่งเสริมพัฒนาอาชีพและแก้ไขปัญหาภายในกลุ่มจังหวัด/จังหวัด
(2) ศึกษา วิเคราะห์ และวิจัยศักยภาพด้านการประมง ความต้องการของผู้มีส่วนเสียด้านการประมงภายในจังหวัด
(3) ศึกษา และจัดทำระบบฐานข้อมูลผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและผู้ประกอบการในกระบวนการผลิต สถิติประมงด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และการใช้ประโยชน์
(4) กำกับ ควบคุม หนังสือกำกับการจำหน่ายสัตว์น้ำและพันธุ์สัตว์น้ำตลอดจนระบบการสืบค้นย้อนกลับ
(5) จัดทำตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของกรมประมง/กลุ่มจังหวัด/จังหวัด ด้านการเพาะเลี้ยงและการพัฒนาอาชีพด้านการประมง
(6) ศึกษา วิเคราะห์ กำหนดเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม และควบคุมให้มีการดำเนินการตามที่กฎหมายกำหนด
(7) ส่งเสริม ติดตาม และประเมินผลการถ่ายทอดเทคโนโลยีการประมง รวมทั้งพัฒนาเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และผู้ประกอบการที่เกี่ยวเนื่องกับการเพาะเลี้ยงให้เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยด้านอาหาร
(8) ดำเนินการสนับสนุนการปฏิบัติงานของเลาขานุการของคณะกรรมการประมงประจำจังหวัด
(9) สนับสนุนสำนักงานประมงอำเภอ อำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชในการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการประมงด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และการแปรูป
(10) การให้บริการทางวิชาการ ส่งเสริม พัฒนาอาชีพการประมง การแก้ไขปัญหาทางด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำภายในเขตจังหวัด/กลุ่มจังกลุ่ม
(11) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย


3. กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง
(1) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย การบริหารจัดการทรัพยากรประมง เครื่องมือประมง การอนุรักษ์ การใช้ประโยชน์และแก้ไขปัญหาในเขตจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
(2) ศึกษา วิเคราะห์ ตรวจสอบสุขลักษณะ แพปลา ท่าเทียบเรือ ที่รวบรวมสัตว์น้ำ เรือประมงในเขตจังหวัดให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการประมง และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
(3) จัดทำ ปรับปรุงระบบฐานข้อมูลทางด้านการประมงให้เป็นปัจจุบันรวมทั้งจัดทำแผนงานงาน/โครงการการด้านการพัฒนาประมงและโครงการพิเศษต่าง ๆ
(4) ศึกษา วิเคราะห์ วางแผนแจ้งเตือนภัยพิบัติ และหาแนวทางช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือนร้อนให้แก่ชาวประมงและเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
(5) จัดทำตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของกรมประมง/กลุ่มจังหวัด/จังหวัด ด้านการประมง
(6) ควบคุม และกำกับดูแลการทำการประมงภายในเขตจังหวัดให้เป็นไปตาม กฎหมายว่าด้วยการประมงและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
(7) กำกับดูแลการจัดเก็บเงินอากรเครื่องมือทำการประมงและค่าธรรมเนียมการประมง
(8) ดำเนินการออกใบอนุญาต หนังสืออนุญาต หนังสือรับรอง และรับจดทะเบียนท่าเทียบเรือประมงและเรือขนถ่ายสัตว์น้ำเก็บรักษาสัตว์น้ำตามที่กฎหมายกำหนด
(9) ให้คำปรึกษา แนะนำ และสนับสนุนด้านการบริหารจัดการทรัพยากรประมงแก่สำนักงานประมงอำเภอ อำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน
(10)ดำเนินการสนับสนุนให้มีการรวมกลุ่มและจัดให้มีการขึ้นทะเบียนองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น
(11)ดำเนินการสนับสนุนการปฏิบัติงานของเลขานุการคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดและคณะกรรมการเปรียบเทียบในส่วนภูมิภาคตามกฎหมายว่าด้วยการประมง
(12) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

สำนักงานประมงอำเภอ(6 อำเภอ)

1. สำนักงานประมงอำเภอมหาชนะชัย ที่ตั้งที่ว่าการอำเภอมหาชนะชัย

2. สำนักงานประมงอำเภอเลิงนกทา ที่ตั้งที่ว่าการอำเภอเลิงนกทา

3. สำนักงานประมงอำเภอกุดชุม ที่ตั้ง บ้านสองคร ตำบลกุดชุม อำเภอกุดชุม

4. สำนักงานประมงอำเภอไทยเจริญ ที่ตั้ง ที่ว่าการอำเภอไทยเจริญ

5. สำนักงานประมงอำเภอคำเขื่อนแก้ว ที่ตั้ง ที่ว่าการอำเภอคำเขื่อนแก้ว

6.สำนักงานประมงอำเภอเมืองยโสธร ที่ตั้ง ที่ว่าการอำเภอเมืองยโสธร

มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
(1) ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดธุรกิจและอาชีพการประมงที่เหมาะสม กำกับดูแลให้การประกอบธุรกิจและการประกอบอาชีพการประมงเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อตกลง และมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
(2) ควบคุมและกำกับดูการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและการทำการประมงให้เป็นไปตามกำหมายว่าด้วยการประมงและกำหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
(3) จัดทำแผนพัฒนาด้านการประมงและฐานข้อมูลด้านการประมง รวมทั้งประชาสัมพันธ์และเผยแพร่งานด้านการประมง
(4) ให้คำปรึกษา แนะนำ และสนับสนุนองค์กรปกครองท้องถิ่นในการดำเนินการพัฒนาด้านการประมง
(5) ให้บริการทางวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการประมง รวมทั้งส่งเสริมกระบวนการผลิตให้ถูกสุขลักษณะตามมาตรฐาน
(6) ดำเนินการออกใบอนุญาต หนังสืออนุญาต และหนังสือรับรองตามที่กฎหมายกำหนด
(7) เร่งรัดและจัดเก็บเงินค่าอากรเครื่องมือทำการประมงและค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประมง
(8) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย