อำเภอไทยเจริญ 

 คลังความรู้  ความรู้ด้านการประมง


จำนวนผู้ขึ้นทะเบียนเกษตรกร อำเภอไทยเจริญ มีทั้งหมด 612 ราย

ตำบล จำนวนเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียน/ราย
ไทยเจริญ 37
น้ำคำ 134
ส้มผ่อ 74
คำเตย 177
คำไผ่ 190