อำเภอเมืองยโสธร 

 คลังความรู้  ความรู้ด้านการประมง


จำนวนผู้ขึ้นทะเบียนเกษตรกร อำเภอเมืองยโสธร มีทั้งหมด 956 ราย

ตำบล จำนวนเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียน/ราย
ในเมือง 2
น้ำคำใหญ่ 12
ตาดทอง 108
สำราญ 66
ค้อเหนือ 109
ดู่ทุ่ง 38
เดิด 13
ขั้นไดใหญ่ 24
ทุ่งแต้ 53
สิงห์ 90
นาสะไมย์ 27
เขื่องคำ 63
หนองหิน 116
หนองคู 30
ขุมเงิน 45
ทุ่งนางโอก 5
หนองเรือ 2
หนองเป็ด 153