อำเภอไทยเจริญ 

 คลังความรู้  ความรู้ด้านการประมง


จำนวนผู้ขึ้นทะเบียนผู้ทำการประมง อำเภอไทรเจริญ มีทั้งหมด 49 ราย