อำเภอกุดชุม 

 คลังความรู้  ความรู้ด้านการประมง


จำนวนผู้ขึ้นทะเบียนเกษตรกร อำเภอกุดชุม มีทั้งหมด 621 ราย

ตำบล จำนวนเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียน/ราย
กุดชุม 54
โนนเปือย 58
กำแมด 96
นาโส่ 54
ห้วยแก้ง 129
หนองหมี 48
โพนงาม 66
คำน้ำสร้าง 33
หนองแหน 82