อำเภอกุดชุม 

 คลังความรู้  ความรู้ด้านการประมง


จำนวนผู้ขึ้นทะเบียนผู้ทำการประมง อำเภอกุดชุม มีทั้งหมด 53 ราย