ร่วมประสานความร่วมมือ ศูนย์ฯ AIC ประจำจังหวัดยโสธร


[2023-03-08] การขายทอดตลาดต้นไม้ยางนายืนต้นและต้นไม้กระบากยืนต้น.. [2023-03-08] ผู้ว่าฯยโสธร มอบรางวัลประกวดปลาตะเพียนขาวใหญ่.. [2023-03-08] "ร่วมกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องใน เทศกาลวันมาฆบูชา พุทธศักราช 2.. [2023-02-15] ติดตาม/ขับเคลื่อนงานโครงการสร้างความเข้มแข็งขององค์กรชุมชนประมงท้องถิ่.. [2023-02-06] ประกาศ ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อสำนักงานประมงจังหวัดยโสธร พ.ศ... [2023-02-03] ร่วมประสานความร่วมมือ ศูนย์ฯ AIC ประจำจังหวัดยโสธร.. [2023-02-02] งาน โครงการธนาคารสินค้าเกษตร กิจกรรมสนับสนุนผลผลิตธนาคารสัตว์น้ำแบบมีส.. [2023-02-01] " อบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตด้านการประมงให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการศ.. [2023-01-24] ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายกรมประมง (FC)จังหวัดยโสธร ครั้งที่1/25.. [2023-01-17] ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดยโสธร เรื่อง การขายทอดตลาดต้นไม้ยางนายืนต้นแ.. อ่านทั้งหมด 

ร่วมประสานความร่วมมือ ศูนย์ฯ AIC ประจำจังหวัดยโสธร  

 ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนภูมิภาค


วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566

สำนักงานประมงจังหวัดยโสธร โดยกลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง ประมงอำเภอมหาชนะชัย ได้รับมอบหมายจากประมงจังหวัดยโสธร ร่วมประสานความร่วมมือ ศูนย์ฯ AIC

ประจำจังหวัดยโสธร ตามคำสั่งการที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร เป็นศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและณวัดนวัตกรรม เพื่อผลักดันให้มีการขับเคลื่อน ในเชิงพื้นที่ในเชิงพื้นที่ โดยวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร ร่วมหารือกับหน่วยงานสำนักงานประมงจังหวัดยโสธรโดยได้มีการวางแผนการดำเนินงานเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์ของโครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มผลิตด้านการประมง โดยองค์กรที่ได้รับงบประมาณตามแผนงานโครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านประมงปีงบประมาณ 2566 จำนวน 3 องค์กร ได้มีการวางแผนบูรณาการ ในการทำงานร่วมกัน เช่นด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ/ การเพิ่มมูลค่าสัตว์น้ำ เช่นการแปรรูปด้านอนุรักษ์ และด้านการพัฒนาองค์ความรู้ให้กับสมาชิกภายในองค์กร สนับสนุนให้สมาชิก เข้าโครงการฯ อศ.กช(อาชีวศึกษาเพื่อพัฒนาชนบท) เพื่อพัฒนาความรู้สามารถสร้างบุคลากรในขุมชนได้อย่างยั่งยืน