ต้อนรับคณะกรรม กรรมาธิการติดตามการบริหารงบประมาณ ในการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเกษตรกร ติดตามงาน โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรเกษตรทฤษฎีใหม่


[2023-03-08] การขายทอดตลาดต้นไม้ยางนายืนต้นและต้นไม้กระบากยืนต้น.. [2023-03-08] ผู้ว่าฯยโสธร มอบรางวัลประกวดปลาตะเพียนขาวใหญ่.. [2023-03-08] "ร่วมกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องใน เทศกาลวันมาฆบูชา พุทธศักราช 2.. [2023-02-15] ติดตาม/ขับเคลื่อนงานโครงการสร้างความเข้มแข็งขององค์กรชุมชนประมงท้องถิ่.. [2023-02-06] ประกาศ ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อสำนักงานประมงจังหวัดยโสธร พ.ศ... [2023-02-03] ร่วมประสานความร่วมมือ ศูนย์ฯ AIC ประจำจังหวัดยโสธร.. [2023-02-02] งาน โครงการธนาคารสินค้าเกษตร กิจกรรมสนับสนุนผลผลิตธนาคารสัตว์น้ำแบบมีส.. [2023-02-01] " อบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตด้านการประมงให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการศ.. [2023-01-24] ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายกรมประมง (FC)จังหวัดยโสธร ครั้งที่1/25.. [2023-01-17] ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดยโสธร เรื่อง การขายทอดตลาดต้นไม้ยางนายืนต้นแ.. อ่านทั้งหมด 

ต้อนรับคณะกรรม กรรมาธิการติดตามการบริหารงบประมาณ ในการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเกษตรกร ติดตามงาน โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรเกษตรทฤษฎีใหม่ 

 บริการประชาชน  บริหารจัดการทรัพยากรประมง


"คณะกรรมาธิการติดตามการบริหารงบประมาณลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเกษตรกรโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่"
วันที่ 12 มกราคม 2565 
นายธนนชัย สืบพรม ประมงจังหวัดยโสธร พร้อมด้วยนายธระพงษ์ โสทะรักษ์ ประมงอำเภอคำเขื่อนแก้ว และนายปฏิพล ธนชัย นักวิชาการประมง (พนักงานราชการ) ร่วมให้การ

ต้อนรับคณะกรรม กรรมาธิการติดตามการบริหารงบประมาณ ในการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเกษตรกร ติดตามงาน โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรเกษตรทฤษฎีใหม่

นำโดย พลเอกชาตอุดม ติตถะสิริ ประธานคณะกรรมาธิการและประธานคณะอนุกรรมาธิการ พร้อมด้วยพลเอก สนธยาศรีเจริญอนุกรรมาธิการและเลขานุการ พร้อมคณะอนุกรรมาธิการ

ติดตามการใช้จ่ายเงินกู้ตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบ

จากโรคระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 พ.ศ 2563 นำโดย นายประมนต์ สุธีวงศ์ อนุกรรมาธิการและที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ นายจัตุรงค์ เสริมสุข อนุกรรมาธิการ

และนายอมร นิลเปรม อนุกรรมาธิการ ลงพื้นที่ ณ แปลงของนางสงกรานต์ ดำเนิน บ้านม่วง หมู่ที่ 5 ตำบลนาแก อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร
ในการนี้ได้มีหัวหน้าส่วนราชการในระดับจังหวัดและตามระดับอำเภอร่วมให้การต้อนรับคณะฯ นำโดย นายไกร เอี่ยมจุฬา รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร  นายชัยณเรศ ยอดแตง ปลัดอำเภอหัวหน้างานกลุ่มบริหารงานปกครอง (เเทนนายอำเภอคำเขื่อนแก้ว) นายนพดล ผุดผ่อง รักษาราชการแทนเกษตรจังหวัดยโสธร นายสุชาติปกป้อง เกษตรอำเภอคำเขื่อนแก้ว

พร้อมด้วยชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลนาแก และชาวบ้านม่วง ตำบลนาแก อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร โดยสำนักงานประมงอำเภอคำเขื่อนแก้วได้มอบพันธุ์ปลา ยี่สก

และปลานิลแปลงเพศให้กับนางสงกรานต์ ดำเนิน เพื่อนำไปเลี้ยงและเป็นพ่อเเม่พันธุ์ภายในฟาร์มต่อไป