ออกคัดเลือกเกษตรกรเพื่อยื่นแบบคำขอเข้าร่วมโครงการ รับรองระบบการผลิต


[2023-04-28] เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการงบพัฒนาจังหวัดยโสธร ปี 2566 กิจกรรม ส่งเสริมก.. [2023-03-08] การขายทอดตลาดต้นไม้ยางนายืนต้นและต้นไม้กระบากยืนต้น.. [2023-03-08] ผู้ว่าฯยโสธร มอบรางวัลประกวดปลาตะเพียนขาวใหญ่.. [2023-03-08] "ร่วมกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องใน เทศกาลวันมาฆบูชา พุทธศักราช 2.. [2023-02-15] ติดตาม/ขับเคลื่อนงานโครงการสร้างความเข้มแข็งขององค์กรชุมชนประมงท้องถิ่.. [2023-02-06] ประกาศ ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อสำนักงานประมงจังหวัดยโสธร พ.ศ... [2023-02-03] ร่วมประสานความร่วมมือ ศูนย์ฯ AIC ประจำจังหวัดยโสธร.. [2023-02-02] งาน โครงการธนาคารสินค้าเกษตร กิจกรรมสนับสนุนผลผลิตธนาคารสัตว์น้ำแบบมีส.. [2023-02-01] " อบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตด้านการประมงให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการศ.. [2023-01-24] ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายกรมประมง (FC)จังหวัดยโสธร ครั้งที่1/25.. อ่านทั้งหมด 

ออกคัดเลือกเกษตรกรเพื่อยื่นแบบคำขอเข้าร่วมโครงการ รับรองระบบการผลิต 

 บริการประชาชน  เพาะเลี้ยง / ส่งเสริมเกษตรกร

ส่ง email ทวิต Tweeter ส่ง Line แชร์ Facebook

วันพฤหัสบดีที่ 5 มกราคม 2566

นางรุจิรัฏฐ์  ศรีวสุทธิ์  ประมงอำเภอกุดชุม  ออกคัดเลือกเกษตรกรเพื่อยื่นแบบคำขอเข้าร่วมโครงการ รับรองระบบการผลิต และผลิตผลสัตว์น้ำตามมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำระดับ GAP และระบบมาตรฐานอินทรีย์ ประจำปี 2566 ที่หมู่ 13 บ้านห้วยแก้ง และคัดเลือกเกษตรกร เพื่อเข้าร่วมโครงการงบพัฒนาจังหวัดยโสธร ประจำปี 2566 กิจกรรมส่งเสริมการเลี้ยงปลาตะเพียน และส่งเสริมการเลี้ยงกบแก่กลุ่มเกษตรกร ที่หมู่ 4 และหมู่ 14 บ้านคำก้าว ตำบลห้วยแก้ง อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร