ขับเคลื่อนโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2566


[2023-04-28] เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการงบพัฒนาจังหวัดยโสธร ปี 2566 กิจกรรม ส่งเสริมก.. [2023-03-08] การขายทอดตลาดต้นไม้ยางนายืนต้นและต้นไม้กระบากยืนต้น.. [2023-03-08] ผู้ว่าฯยโสธร มอบรางวัลประกวดปลาตะเพียนขาวใหญ่.. [2023-03-08] "ร่วมกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องใน เทศกาลวันมาฆบูชา พุทธศักราช 2.. [2023-02-15] ติดตาม/ขับเคลื่อนงานโครงการสร้างความเข้มแข็งขององค์กรชุมชนประมงท้องถิ่.. [2023-02-06] ประกาศ ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อสำนักงานประมงจังหวัดยโสธร พ.ศ... [2023-02-03] ร่วมประสานความร่วมมือ ศูนย์ฯ AIC ประจำจังหวัดยโสธร.. [2023-02-02] งาน โครงการธนาคารสินค้าเกษตร กิจกรรมสนับสนุนผลผลิตธนาคารสัตว์น้ำแบบมีส.. [2023-02-01] " อบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตด้านการประมงให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการศ.. [2023-01-24] ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายกรมประมง (FC)จังหวัดยโสธร ครั้งที่1/25.. อ่านทั้งหมด 

ขับเคลื่อนโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2566 

 บริการประชาชน  เพาะเลี้ยง / ส่งเสริมเกษตรกร

ส่ง email ทวิต Tweeter ส่ง Line แชร์ Facebook

ขับเคลื่อนโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2566 :

วันพุธที่ 4 มกราคม 2566

สำนักงานประมงจังหวัดยโสธร โดยกลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง มอบหมายให้ นายปฏิพล ธนะชัย นักวิชาการประมง และนายพฤทธิ์ ลำพุทธา พนักงานจ้างเหมาโครงการฯ

ลงพื้นที่ บ้านคำครตา ตำบลดงมะไฟ อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร เพื่อสำรวจสภาวะเศรษฐกิจและสังคมเกษตรกร โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ (สัตว์น้ำจืด)

แปลงปี 2566 แปลงปลาตะเพียนขาว ผลการดำเนินงาน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย