ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความรู้ ความสามารถ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล


[2023-03-08] การขายทอดตลาดต้นไม้ยางนายืนต้นและต้นไม้กระบากยืนต้น.. [2023-03-08] ผู้ว่าฯยโสธร มอบรางวัลประกวดปลาตะเพียนขาวใหญ่.. [2023-03-08] "ร่วมกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องใน เทศกาลวันมาฆบูชา พุทธศักราช 2.. [2023-02-15] ติดตาม/ขับเคลื่อนงานโครงการสร้างความเข้มแข็งขององค์กรชุมชนประมงท้องถิ่.. [2023-02-06] ประกาศ ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อสำนักงานประมงจังหวัดยโสธร พ.ศ... [2023-02-03] ร่วมประสานความร่วมมือ ศูนย์ฯ AIC ประจำจังหวัดยโสธร.. [2023-02-02] งาน โครงการธนาคารสินค้าเกษตร กิจกรรมสนับสนุนผลผลิตธนาคารสัตว์น้ำแบบมีส.. [2023-02-01] " อบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตด้านการประมงให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการศ.. [2023-01-24] ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายกรมประมง (FC)จังหวัดยโสธร ครั้งที่1/25.. [2023-01-17] ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดยโสธร เรื่อง การขายทอดตลาดต้นไม้ยางนายืนต้นแ.. อ่านทั้งหมด 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความรู้ ความสามารถ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนภูมิภาค


สำนักงานประมงจังหวัดยโสธร ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความรู้ ความสามารถ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความรู้ ความสามารถ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

หมายเหตุ : ผู้เข้าสอบรายงานตัว ณ จุดคัดกรองประจำอาคารสอบ

  1. ผู้เข้าสอบต้องมาถึงสถานที่สอบก่อนเวลาสอบ ไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง และจะอนุญาตให้ขึ้นอาคารสอบได้ตั้งแต่เวลา 08.00 น.และไม่อนุญาตให้ผู้เข้าสอบเข้าห้องสอบหากมาสายเกิน 30 นาที จากเวลาเริ่มสอบ
  2.  เอกสารและหลักฐานที่ต้องแสดง ณ จุดคัดกรอง บัตรประชาชน เอกสารผลตรวจ ATK (Antigen Test Kit) เป็น Negative (ไม่พบเชื้อ) ที่ได้รับการตรวจไม่เกิน 24 ชั่วโมง และรับรองโดยสถานพยาบาล หรือตรวจด้วยตนเองด้วยชุดตรวจที่ได้มาตรฐาน โดยมีรายละเอียดดังนี้

          ชื่อ – นามสกุล  วันเวลาที่ตรวจ  ภาพกล่องชุดตรวจที่เห็นยี่ห้อชัดเจน (กรณีตรวจด้วยตนเอง)

หรือ ผลตรวจ RT-PCR (Polymerase chain reaction) ที่รับรองโดยสถานพยาบาล และได้รับการตรวจ       ไม่เกิน 48 ชั่วโมง  ผลตรวจ ATK หรือ RT-PCR ให้ปริ้นผลตรวจ หรือถ่ายเอกสารมายื่นเท่านั้น                 ไม่อนุญาตให้เข้าสอบ หากไม่นำผลตรวจฯมาแสดงทุกกรณี  หลังจากยื่นผลการตรวจ ATK ที่จุดคัดกรองแล้ว กรรมการคุมสอบ จะเป็นผู้เก็บเอกสารผลตรวจฯของผู้เข้าสอบ