กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำตามโครงการธนาคารศินค้าเกษตร (กิจกรรมสนับสนุนธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม) ทำนบปลาห้วยนาน้อย จังหวัดอำนาจเจริญ

 สำนักงานประมงจังหวัดอำนาจเจริญ


กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำตามโครงการธนาคารศินค้าเกษตร (กิจกรรมสนับสนุนธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม) ทำนบปลาห้วยนาน้อย จังหวัดอำนาจเจริญ 

ข่าวประชาสัมพันธ์


บริหารจัดการแหล่งน้ำโดยชุมชน  เพื่อทรัพยากรสัตว์น้ำให้คงอยู่อย่างยั่งยืน

วันอังคารที่10 พฤษภาคม 2565 สำนักงานประมงจังหวัดอำนาจเจริญ นำโดยนายวชิระ  กว้างขวาง  ประมงจังหวัดอำนาจเจริญ  พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง ประมงอำเภอพนาร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอำนาจเจริญ และคณะกรรมการโครงการธนาคารสินค้าเกษตร  กิจกรรมสนับสนุนธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม ประจำปี 2565  แหล่งน้ำทำนบปลาห้วยนาน้อย ดำเนินกิจกรรมปล่อยลูกพันธุ์ปลาตะเพียนที่ได้จากการเพาะพันธุ์ โดยคณะกรรมการโครงการธนาคารฯ และปล่อยลูกพันธุ์ปลานิลแปลงเพศสำหรับอนุบาลในคอกเพื่อจำหน่ายตามแผนดำเนินงานของการดำเนินกิจกรรมโครงการธนาคารสินค้าเกษตรฯ ทั้งนี้ได้มีหน่วยงานปศุสัตว์อำเภอพนา เทศบาลตำบลพระเหลา ร่วมกิจกรรมเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจและสนับสนุนกิจกรรมดังกล่าวในครั้งนี้ด้วย

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลี้ยงปลาในนาข้าวอินทรีย์ของเกษตรกรจังหวัดอำนา...  239   สร้างเสริมองค์ความรู้และติดตามประเมินผลการดำเนินงานของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการย...  186  กิจกรรมกระจายสินค้าประมงพื้นบ้านสู่ผู้บริโภค Fisherman Market    181  แจ้งเตือนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเพื่อเตรียมตัวรับกับสถานการณ์ภัยแล้ง   180  ห้ามปล่อย เท ทิ้ง ระบาย หรือทำให้สารจำพวกเบื่อเมาหรือวัตถุอันตรายลงสู่ที่จับสัตว...  169  กิจกรรมการผลิตอาหารสัตว์น้ำเพื่อเป็นกองทุนและลดต้นทุนการผลิตสัตว์น้ำ ภายใต้โครงก...  167  จังหวัดอำนาจเจริญจัดคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิร...  167  แนวทางปฏิบัติการเลี้ยงสัตว์น้ำในช่วงฤดูแล้ง   161  ร่วมบูรณาการบริหารจัดการแหล่งประมงเชิงนิเวศ (EMFM) ชุมชนแม่น้ำโขง จังหวัดอำนาจเจ...  151  กรมประมง เพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าสัตว์น้ำให้แก่เกษตรกร ชาวประมง เจ้าของสถานแ...  142


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดอำนาจเจริญ

     143 หมู่ 5 ตำบลโนนโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ 37000 143 หมู่ 5 ตำบลโนนโพธิ์ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 37000    fpo-amnat@dof.in.th   045452027   045452027   แฟนเพจ