เตรียมจัดตั้งสินค้าประมงพื้นบ้านในโครงการกระจายสินค้าประมงพื้นบ้านสู่ผู้บริโภค (Fisherman Market) จังหวัดอำนาจเจริญ

 สำนักงานประมงจังหวัดอำนาจเจริญ


เตรียมจัดตั้งสินค้าประมงพื้นบ้านในโครงการกระจายสินค้าประมงพื้นบ้านสู่ผู้บริโภค (Fisherman Market) จังหวัดอำนาจเจริญ 

ข่าวประชาสัมพันธ์


วันที่  10 พฤษภาคม 2565 เวลา 9.00 น. 
 สำนักงานประมงจังหวัดอำนาจเจริญโดย นายวชิระ กว้างขวาง ประมงจังหวัดอำนาจเจริญ และ นายสันติ สีสด หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง ได้ดำเนินการตรวจประเมินสถานที่เพื่อเตรียมจัดตั้งสินค้าประมงพื้นบ้านในโครงการกระจายสินค้าประมงพื้นบ้านสู่ผู้บริโภค (Fisherman Market)ภายใต้นโยบายของ ดร. เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เพื่อช่วยเหลือชาวประมงพื้นบ้านที่ประสบปัญหาด้านช่องทางการกระจายผลผลิตสัตว์น้ำ จากผลกระทบการระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 โดยเน้นให้กลุ่มเกษตรกรหรือชาวประมงพื้นบ้านนำสินค้าประมงพื้นบ้าน และผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำแปรรูปต่างๆที่ได้มาตรฐานมาจำหน่ายเน้นของดี มีคุณภาพ ราคายุติธรรม สร้างรายได้ให้กลุ่มผู้ทำการประมงของจังหวัดอำนาจเจริญ ณ ตลาดสีเขียวสำนักงานเกษตรอำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลี้ยงปลาในนาข้าวอินทรีย์ของเกษตรกรจังหวัดอำนา...  240   สร้างเสริมองค์ความรู้และติดตามประเมินผลการดำเนินงานของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการย...  186  กิจกรรมกระจายสินค้าประมงพื้นบ้านสู่ผู้บริโภค Fisherman Market    181  แจ้งเตือนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเพื่อเตรียมตัวรับกับสถานการณ์ภัยแล้ง   180  ห้ามปล่อย เท ทิ้ง ระบาย หรือทำให้สารจำพวกเบื่อเมาหรือวัตถุอันตรายลงสู่ที่จับสัตว...  169  กิจกรรมการผลิตอาหารสัตว์น้ำเพื่อเป็นกองทุนและลดต้นทุนการผลิตสัตว์น้ำ ภายใต้โครงก...  168  จังหวัดอำนาจเจริญจัดคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิร...  167  แนวทางปฏิบัติการเลี้ยงสัตว์น้ำในช่วงฤดูแล้ง   161  ร่วมบูรณาการบริหารจัดการแหล่งประมงเชิงนิเวศ (EMFM) ชุมชนแม่น้ำโขง จังหวัดอำนาจเจ...  151  กรมประมง เพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าสัตว์น้ำให้แก่เกษตรกร ชาวประมง เจ้าของสถานแ...  142


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดอำนาจเจริญ

     143 หมู่ 5 ตำบลโนนโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ 37000 143 หมู่ 5 ตำบลโนนโพธิ์ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 37000    fpo-amnat@dof.in.th   045452027   045452027   แฟนเพจ