เบอร์โทรศัพท์เพื่อประสานงานในการติดต่อสอบถามข้อมูลการลงทะเบียนเกษตรกรของกรมประมง

 สำนักงานประมงจังหวัดยโสธร


เบอร์โทรศัพท์เพื่อประสานงานในการติดต่อสอบถามข้อมูลการลงทะเบียนเกษตรกรของกรมประมง 

ข่าวกิจกรรม


สำนักงานประมงจังหวัดยโสธร ขอใช้พื้นที่ออนไลน์แจ้งเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ หัวหน้าส่วนราชการสังกัดสำนักงานประมงจังหวัดยโสธร เพื่อประสานงานในการติดต่อสอบถามข้อมูลการลงทะเบียนเกษตรกร ของกรมประมง

065-984-5207 ประมงอำเภอกุดชุม และดูแลอำเภอทรายมูล

065-984-5209 ประมงอำเภอไทยเจริญ และดูแลอำเภอป่าติ้ว

065-984-5210 ประมงอำเภอมหาชนะชัย และดูแลอำเภอค้อวัง

065-984-5211 ประมงอำเภอเมืองยโสธร

065-984-5212 ประมงอำเภอคำเขื่อนแก้ว

098-235-1821 ประมงอำเภอเลิงนกทา

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ประชุมพิจารณา(ร่าง)แผนการใช้จ่ายงบอุดหนุนโครงการธนาคารสินค้าเกษตรฯ   144   ร่วมกิจกรรม โครงการ พอสว.และจังหวัดเคลื่อนที่ ที่โรงเรียนตระกูลประเทืองวิทยา บ้า...  99  ประมงจังหวัดยโสธรและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามแยก ร่วมหารือการขับเคลื่อน "กิจก...  99  โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมงกุฎรา...  87  สำรวจและบันทึกข้อมูลพื้นฐานของเกษตรกรด้านประมง และสำรวจแหล่งน้ำสาธารณะ บ่อน้ำที่...  84  ยโสธรขับเคลื่อนธนาคารสัตว์น้ำ   83  ยโสธรขับเคลื่อนโครงการธนาคารสัตว์น้ำ    80  ประมงจังหวัดยโสธรออกตรวจเยี่ยมสำนักงานประมงอำเภอเลิงนกทา เพื่อให้กำลังใจและสอบถา...  76  ประกาศจังหวัดยโสธร เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นกรร...  76  สนับสนุนเพื่อสร้างการรับรู้อาหารสัตว์น้ำอินทรีย์ในพื้นถิ่น   76

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดยโสธร

     เลขที่ 92 หมู่ 12 ถนนแจ้งสนิท  บ้านประชาสรรค์  ตำบลตาดทอง  อำเภอเมืองยโสธร  จังหวัดยโสธร  35000    fpo-yasothon@dof.in.th   045-580218   045-580218   แฟนเพจ