จังหวัดยโสธรขับเคลื่อนกิจกรรมตามแผนดำเนินงานโครงการธนาคารสินค้าเกษตร (ธนาคารสัตว์น้ำ)

 สำนักงานประมงจังหวัดยโสธร


จังหวัดยโสธรขับเคลื่อนกิจกรรมตามแผนดำเนินงานโครงการธนาคารสินค้าเกษตร (ธนาคารสัตว์น้ำ) 

News 24 มกราคม 2565
 สำนักงานประมงจังหวัดยโสธร โดยคณะกรรมการพิจารณาการใช้จ่ายเงินอุดหนุนโครงการธนาคารสินค้าเกษตร (ธนาคารสัตว์น้ำหนองลาดควาย) พร้อมด้วยนายพรพิเชษฐ์ ปัญญาประมงอำเภอเมืองยโสธรและปฏิบัติงานด้านประมงอำเภอทรายมูล ร่วมประชุมพิจารณา รายละเอียดการใช้จ่ายเงินอุดหนุนในแต่ละกิจกรรม ภายใต้กรอบ 4 แผนงานในการขอรับเงินอุดหนุนที่ได้รับอนุมัติจากประมงจังหวัดยโสธร ณ ห้องประชุมสำนักงานประมงจังหวัดยโสธร ตำบลตาดทอง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร โดยที่ประชุมได้พิจารณาความเหมาะสมและเห็นชอบ ในการใช้จ่ายเงินอุดหนุน ภายใต้กิจกรรมต่างๆประกอบด้วย 
1) กิจกรรมเพื่อการบริหารจัดการโครงการและบริหารจัดการกลุ่ม 
2) กิจกรรมเพื่อการปรับปรุงคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำ(เพิ่มอาหารตามธรรมชาติ) 
3) กิจกรรมเพื่อเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำในแหล่งน้ำ(อนุบาลก่อนปล่อย) 
4) กิจกรรมเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับสมาชิกของธนาคารฯ( การเพาะและอนุบาลลูกปลาเพื่อจำหน่าย) ทั้งนี้ ธนาคารสัตว์น้ำหนองลาดควาย ได้รับโอนเงินอุดหนุนแล้ว จำนวน 82,950 บาท เมื่อวันที่19 มกราคม 2565 จากยอดที่ได้รับจัดสรรจากกรมประมง ทั้งหมด 120,000 บาท

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ประชุมพิจารณา(ร่าง)แผนการใช้จ่ายงบอุดหนุนโครงการธนาคารสินค้าเกษตรฯ   132   ประมงจังหวัดยโสธรและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามแยก ร่วมหารือการขับเคลื่อน "กิจก...  95  ร่วมกิจกรรม โครงการ พอสว.และจังหวัดเคลื่อนที่ ที่โรงเรียนตระกูลประเทืองวิทยา บ้า...  94  โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมงกุฎรา...  83  ยโสธรขับเคลื่อนธนาคารสัตว์น้ำ   81  สำรวจและบันทึกข้อมูลพื้นฐานของเกษตรกรด้านประมง และสำรวจแหล่งน้ำสาธารณะ บ่อน้ำที่...  79  ยโสธรขับเคลื่อนโครงการธนาคารสัตว์น้ำ    78  ประกาศจังหวัดยโสธร เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นกรร...  76  ประมงจังหวัดยโสธรออกตรวจเยี่ยมสำนักงานประมงอำเภอเลิงนกทา เพื่อให้กำลังใจและสอบถา...  74  สนับสนุนเพื่อสร้างการรับรู้อาหารสัตว์น้ำอินทรีย์ในพื้นถิ่น   72

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดยโสธร

     เลขที่ 92 หมู่ 12 ถนนแจ้งสนิท  บ้านประชาสรรค์  ตำบลตาดทอง  อำเภอเมืองยโสธร  จังหวัดยโสธร  35000    fpo-yasothon@dof.in.th   045-580218   045-580218   แฟนเพจ