ตรวจเยี่ยมประมงอำเภอคำเขื่อนแก้ว เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ และกำกับติดตามการดำเนินงานทุกกิจกรรม/โครงการ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

 สำนักงานประมงจังหวัดยโสธร


ตรวจเยี่ยมประมงอำเภอคำเขื่อนแก้ว เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ และกำกับติดตามการดำเนินงานทุกกิจกรรม/โครงการ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

เกี่ยวกับเรา


วันจันทร์ ที่ 24 มกราคม 2565 เวลา 09.30 น. นายธนนชัย  สืบพรม ประมงจังหวัดยโสธร                                                    พร้อมด้วยนายชัยณรงค์ ชื่นชม หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง นางสุมาลี  จันทะคูณ เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง นางสาวฐิรัตนา นิละปะกะ  หน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ 
ร่วมตรวจเยี่ยมประมงอำเภอคำเขื่อนแก้ว เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่
และกำกับติดตามการดำเนินงานทุกกิจกรรม/โครงการ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
พร้อมทั้งเสริมสร้างการทำงานแบบบูรณาการการทำงานระหว่างประมงอำเภอกับอำเภอ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เป็นการเพิ่มคุณภาพการบริการประชาชนด้านประมง ให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ภายใต้สถานการณ์ข้อจำกัดด้านงบประมาณและอัตรากำลังของเจ้าหน้าที่ ทั้งนี้ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ประชุมพิจารณา(ร่าง)แผนการใช้จ่ายงบอุดหนุนโครงการธนาคารสินค้าเกษตรฯ   132   ประมงจังหวัดยโสธรและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามแยก ร่วมหารือการขับเคลื่อน "กิจก...  95  ร่วมกิจกรรม โครงการ พอสว.และจังหวัดเคลื่อนที่ ที่โรงเรียนตระกูลประเทืองวิทยา บ้า...  94  โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมงกุฎรา...  83  ยโสธรขับเคลื่อนธนาคารสัตว์น้ำ   81  สำรวจและบันทึกข้อมูลพื้นฐานของเกษตรกรด้านประมง และสำรวจแหล่งน้ำสาธารณะ บ่อน้ำที่...  79  ยโสธรขับเคลื่อนโครงการธนาคารสัตว์น้ำ    78  ประกาศจังหวัดยโสธร เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นกรร...  76  ประมงจังหวัดยโสธรออกตรวจเยี่ยมสำนักงานประมงอำเภอเลิงนกทา เพื่อให้กำลังใจและสอบถา...  74  สนับสนุนเพื่อสร้างการรับรู้อาหารสัตว์น้ำอินทรีย์ในพื้นถิ่น   72

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดยโสธร

     เลขที่ 92 หมู่ 12 ถนนแจ้งสนิท  บ้านประชาสรรค์  ตำบลตาดทอง  อำเภอเมืองยโสธร  จังหวัดยโสธร  35000    fpo-yasothon@dof.in.th   045-580218   045-580218   แฟนเพจ