ประชุมพิจารณา(ร่าง)แผนการใช้จ่ายงบอุดหนุนโครงการธนาคารสินค้าเกษตรฯ

 สำนักงานประมงจังหวัดยโสธร


ประชุมพิจารณา(ร่าง)แผนการใช้จ่ายงบอุดหนุนโครงการธนาคารสินค้าเกษตรฯ 15 ธันวาคม 2564 เวลา 10.00 น.
 คณะกรรมการพิจารณาการใช้จ่ายเงินอุดหนุนโครงการธนาคารสินค้าเกษตร กิจกรรมสนับสนุนธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม จังหวัดยโสธร ที่มีประมงจังหวัดยโสธร เป็นประธาน ร่วมประชุมพิจารณา(ร่าง)แผนการใช้จ่ายเงินอุดหนุนโครงการธนาคารสินค้าเกษตรฯ ของคณะกรรมการโครงการธนาคารสินค้าเกษตรฯ แหล่งน้ำหนองลาดควาย ตำบลดู่ลาด  อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร ณ ห้องประชุมสำนักงานประมงจังหวัดยโสธร ตำบลตาดทอง อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร เพื่อร่วมกันพิจารณารายละเอียดของ(ร่าง)แผนการใช้จ่ายเงินอุดหนุน ของคณะกรรมการโครงการฯ แหล่งน้ำหนองลาดควาย ว่ามีความเหมาะสมสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการธนาคารสินค้าเกษตรฯหรือไม่อย่างไร เพื่อจะได้นำไปเป็นข้อเสนอแนะให้คณะ กรรมการโครงการ สินค้าเกษตรฯแหล่งน้ำหนองลาดควาย ปรับปรุงแก้ไข รวมทั้ง เพื่อให้คณะกรรมการโครงการธนาคารสินค้าเกษตรฯ แหล่งน้ำหนองลาดควาย นำไปประกอบในการกำหนดกิจกรรมและจัดทำปฏิทินการดำเนินงาน โครงการในพื้นที่ ต่อไป

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ประกาศกรมประมง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง...  323   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินควา...  172   ดำเนินการจัดฝึกอบรม ภายใต้แผนงานโครงการส่งเสริมการผลิตเกษตรอินทรีย์ หลักสูตรส่ง...  118  ออกคัดเลือกเกษตรกรดีเด่น สาขาอาชีพ เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ระดับจังหวัด ประจำปี 25...  113  ประมงจังหวัดยโสธรและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามแยก ร่วมหารือการขับเคลื่อน "กิจก...  113  ยโสธรขับเคลื่อนธนาคารสัตว์น้ำ   99   ดำเนินการจัดฝึกอบรม ภายใต้แผนงานโครงการส่งเสริมการผลิตเกษตรอินทรีย์ หลักสูตรส่ง...  99  ประมงจังหวัดยโสธรออกตรวจเยี่ยมสำนักงานประมงอำเภอเลิงนกทา เพื่อให้กำลังใจและสอบถา...  91  ยโสธรขับเคลื่อนโครงการธนาคารสัตว์น้ำ    91  ตรวจใบอนุญาตจำหน่ายอาหารสัตว์ สำหรับร้านขายอาหารสัตว์น้ำ ที่อำเภอคำเขื่อนแก้ว จั...  87


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดยโสธร

     เลขที่ 92 หมู่ 12 ถนนแจ้งสนิท  บ้านประชาสรรค์  ตำบลตาดทอง  อำเภอเมืองยโสธร  จังหวัดยโสธร  35000    fpo-yasothon@dof.in.th   045-580218   045-580218   แฟนเพจ