ห้องสมุดและข้อมูลข่าวสาร กรมประมงhttps://www4.fisheries.go.th/library
 ห้องสมุดและข้อมูลข่าวสาร กรมประมง

  อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 2 กรมประมง เกษตรกลาง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

  0 25620600 ต่อ 7722

  0 25790345

  library.fisheries@gmail.com

 แผนที่ห้องสมุดและข้อมูลข่าวสาร กรมประมง

 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

 ห้องสมุดและข้อมูลข่าวสาร กรมประมง แฟนเพจ

ยังไม่มีรูปหน่วยงานของท่าน!

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ห้องสมุดและข้อมูลข่าวสาร กรมประมง

 ออกแบบเเละพัฒนาเว็บไซต์ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเเละการสื่อสาร กรมประมง