ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์

 ห้องสมุด กรมประมง

 ความพึงพอใจต่อศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ห้องสมุด กรมประมง

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 ห้องสมุด กรมประมง

 อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 2 กรมประมง เกษตรกลาง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900