บุคลากรห้องสมุดและข้อมูลข่าวสาร กรมประมง
นางสาวจารุวรรณ ลักษณะเกียรติ

หัวหน้ากลุ่มห้องสมุดและข้อมูลข่าวสาร
(ชำนาญการ)
    


นางสาวคณิตา นาคเสน่ห์

บรรณารักษ์
(ปฏิบัติการ)
    
นางสาวนันทวรรณ ทองคด

นักวิชาการเผยแพร่
(ปฏิบัติการ)
    
นางสาวดวงพร อัคคะทวีวัฒน์

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
    
นายชวิน ใจขำ

บรรณารักษ์
    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ห้องสมุดและข้อมูลข่าวสาร กรมประมง

 อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 2 กรมประมง เกษตรกลาง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900