บุคลากรห้องสมุด กรมประมง
นางสาวจารุวรรณ ลักษณะเกียรติ

หัวหน้ากลุ่มห้องสมุด/เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารกรมประมง
(ชำนาญการ)
    


นางสาวคณิตา นาคเสน่ห์

บรรณารักษ์
(ปฏิบัติการ)
    
นายจิระภัทร์ จริงจิตร

เจ้าพนักงานห้องสมุด
(ปฏิบัติงาน)
    


นางสาวดวงพร อัคคะทวีวัฒน์

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
    


นายชวิน ใจขำ

บรรณารักษ์
    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 ห้องสมุด กรมประมง

 อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 2 กรมประมง เกษตรกลาง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900