บุคลากร ห้องสมุดและข้อมูลข่าวสาร กรมประมง

นางสาวจารุวรรณ ลักษณะเกียรติ

หัวหน้ากลุ่มห้องสมุดและข้อมูลข่าวสาร
(ชำนาญการ)
    


นางสาวคณิตา นาคเสน่ห์

บรรณารักษ์
(ชำนาญการ)
    


นางสาวเบญจวรรณ สุดพิมศรี

เจ้าพนักงานห้องสมุด
(ปฏิบัติงาน)
    


นางสาวดวงพร อัคคะทวีวัฒน์

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
    
นายชวิน ใจขำ

บรรณารักษ์
    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ห้องสมุดและข้อมูลข่าวสาร กรมประมง

 อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 2 กรมประมง เกษตรกลาง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900    library.fisheries@gmail.com   0 25620600 ต่อ 7722   0 25790345   แฟนเพจ