สำนักงานประมงจังหวัดระยองhttps://www.fisheries.go.th/fpo-rayong


การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ    151 วัฒนธรรมองค์กรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ " HOPE FOR THE BEST MOAC "    680 ประชาสัมพันธ์เรื่องการใช้ระบบโปรแกรมประยุกต์การออกหนังสือกำกับการซื้อขายสัตว์น้ำ (APD)    501 นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี กรมประมง ประจำปีงบประมาณ 2564    508 แบบสำรวจข้อมูลออนไลน์ การประเมินผลโครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์    519 พระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558และพระราชกำหนดการประมง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560    592 ประเด็นปัญหาจากการบังคับใช้กฎหมายด้านการประมงในจังหวัดระยอง    2,915 การแปรรูปอาหารจากสัตว์น้ำ    1,629 อ่านทั้งหมด 

   02 ธ.ค. 2565  กตส.  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมางานตรวจสอบย้อนกลับผลิตภัณฑ์ประมง ของกองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง..    01 ธ.ค. 2565  กพท.  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โครงการจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล จังหวัดกระบี่ จำนวน 1 แห่ง กองว..    01 ธ.ค. 2565  กตป.  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddin..    01 ธ.ค. 2565  กปจ.  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาวางเครื่องมือดักจับสัตว์น้ำในลุ่มแม่น้ำบางปะกง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองวิ..    30 พ.ย. 2565  กตป.  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างต่อเรือตรวจประมง จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ของกอ..  อ่านทั้งหมด


 สำนักงานประมงจังหวัดระยอง

  ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ชั้น 3

ถนนสุขุมวิท  ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150

 

  038-694094

  038-694094

  fpo-rayong@dof.in.th

 แผนที่สำนักงานประมงจังหวัดระยอง

 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

 สำนักงานประมงจังหวัดระยอง แฟนเพจ

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดระยอง

 ออกแบบเเละพัฒนาเว็บไซต์ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเเละการสื่อสาร กรมประมง