บทความสำนักงานประมงจังหวัดระยอง

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 นายเสรี เรือนหล้า ประมงจังหวัดระยอง มอบเงินช่วยเหลือเยียวยาเรือประมงที่ได้รับความเสียหายจากวาตภัย โดยกรมประมงได้อนุมัติงบประมาณช่วยเหลือตามระเบียบกรมประมง เป็นเงินรวม 265,000 บาท จำนวน 4 ราย ดังนี้

1. เรือประมง โชคเจริญวศิน 2 เจ้าของเรือ นายวศิน เจริญพานิช จำนวนเงิน 115,000 บาท

2. เรือประมง ทรัพย์โสภณ 1 เจ้าของเรือ นางสุวลัย ประเสริฐดี จำนวนเงิน 95,000 บาท

3. เรือประมง อินทรีบูรพา 444  เจ้าของเรือ นายอำนาจ ยังมี จำนวนเงิน 30,000 บาท

4. เรือประมง โชคแคทรียา เจ้าของเรือ นายปรีดา สุวรรณฉิม จำนวนเงิน 25,000 บาท

วันที่ 26? พฤศจิกายน? 2564 นายชาญนะ? เอี่ยมแสง?  ผู้ว่าราชการ?จังหวัดระยอง? เป็นประธานพิธีปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกราม? โครงการส่งเสริมและฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำในแหล่งประมงพื้นที่จังหวัดระยอง จำนวน? 1,200,000 ตัว ใ นอ่างเก็บน้ำหลัก?จำนวน? 4? แห่ง?(อ่างดอกกราย/คลองใหญ่/ประแสร์/หนองปลาไหล)?เพื่อสร้างความมั่นคงด้านอาหารเป็นแหล่งอาหารโปรตีนสัตว์น้ำ/สร้างอาชีพ/สร้างรายได้ให้กับพี่น้องชาวประมง? ณ? อ่างเก็บน้ำดอกกราย อ.ปลวกแดง? จ.ระยอง

 

วันพุธที่ 24 พฤศจิกายน 2564 นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้ นายเสรี  เรือนหล้า ประมงจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีทำลายเครื่องมือประมงผิดกฎหมาย(ลอบพับได้หรือไอ้โง่) จำนวน 2,500 ชุด เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องชาวประมงได้ตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดจากการใช้เครื่องประมงที่ผิดกฎหมายและทำลายทรัพยากรสัตว์น้ำอย่างร้ายแรง พร้อมกันนี้ได้ปล่อยหอยหวานและปลาฉลามกบเป็นการเพิ่มปริมาณสัตว์น้ำให้กับชายฝั่งทะเลระยอง ณ? ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเพ ต.เพ อ.เมือง จ.ระยอง

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 ประมงอำเภอเมืองระยอง(นางไพรัช เจียะรัตน์) ร่วมกับศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลระยอง เขต1/ PTT GC /ประธานและสมาชิกกลุ่มประมงบางกะเฌอ/กลุ่มประมงเรือเล็กพื้นบ้านหาดแม่รำพึง ดำเนินโครงการจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล (ซั้งกอ) จำนวน 150 กอ เพื่อเป็นที่อยู่อาศัยให้กับสัตว์ทะเลขนาดเล็ก และเป็นการเพิ่มจำนวนสัตว์น้ำในทะเลสร้างความสมบูรณ์ในพื้นที่อ่าวระยองให้ชาวประมงใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 ประมงอำเภอเมืองระยอง (นางไพรัช เจียะรัตน์) ร่วมกับศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลระยอง เขต1 / PTT GC /ประธานและสมาชิกกลุ่มประมงเรือเล็กสวนสน-แกลง 2 ดำเนินโครงการจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล (ซั้งกอ) จำนวน 40 กอ เพื่อเป็นที่อยู่อาศัยให้กับสัตว์ทะเลขนาดเล็ก และเป็นการเพิ่มจำนวนสัตว์น้ำในทะเลสร้างความสมบูรณ์ในพื้นที่อ่าวระยองให้ชาวประมงใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง มอบปัจจัยการผลิต ได้แก่พันธุ์ปลานิล อาหารปลาและกระชังบกให้แก่เกษตรกร จำนวน 200 รายที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาการเลี้ยงสัตว์น้ำเพื่อสนับสนุนโครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์ จังหวัดระยอง ตามงบประมาณโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ณ ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ 3 ต.ชำฆ้อ และ หมู่ที่ 2,5,6,7,8 อ. เขาชะเมา จ. ระยอง

ประชาสัมพันธ์...เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรที่สนใจเข้าร่วมโครงการ ส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่องจากโครงการเดิมคือ โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ หากท่านใดสนใจเข้าร่วมโครงการฯ กรุณาตอบแบบสำรวจออนไลน์ผ่านช่องทางของโครงการ ส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ ได้ที่

https://ntap.moac.go.th/?p=survey_farmers หรือ

http://bit.ly/3Bdb3M0

ภายในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564

วันที่ 25 ตุลาคม 2564 นายเสรี  เรือนหล้า ประมงจังหวัด/หน่วยงานกรมประมง จังหวัดระยอง/นายกสมาคมประมงสุนทรภู่ ร่วมกันจัดกิจกรรม ตามโครงการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำ เพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนประมง ในพื้นที่ 22 จังหวัดชายทะเล ตามนโยบาย รมต.ว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน) โดยจัดปล่อยพันธุ์กุ้งกุลาดำ จำนวน 200,000 ตัว บริเวณอ่าวมะขามป้อม ต.กร่ำ อ.แกลง และปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกราม จำนวน 400,000 ตัว บริเวณอ่างเก็บน้ำประแสร์ ต.ซำฆ้อ อ.เขาชะเมา?จ.ระยอง?โดยมีท่านนพ.บัญญัติ  เจตนจันท์ เลขานุการคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข (ส.ส.ระยอง) เป็นประธาน

  •  บทความ
  •  Hits 10 อันดับ
  • ประเด็นปัญหาจากการบังคับใช้กฎหมายด้านการประมงในจังหวัดระยอง.. (1,727)  การแปรรูปอาหารจากสัตว์น้ำ.. (1,340) สำนักงานประมงจังหวัดระยองจำหน่ายผลิตภัณฑ์ประมงแปรรูป ตามมาตรการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากโรค COVID-19.. (821) 16. จำนวนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงปลาในกระชัง.. (809) สำนักงานประมงจังหวัดระยองร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ โครงการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำ.. (795) 4. จำนวนองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น.. (781) ประมงจังหวัดระยอง ร่วมออกอากาศรายการวิทยุ “รายการร่วมคิด ร่วมทำ.. (745) สำนักงานประมงจังหวัดระยอง ร่วมต้อนรับ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมคณะ เดินทางมาเยี่ยมชมวิถีวิตกลุ่มประมงเรือเล็กพื้นบ้านสวนสน-แกลง 1 .. (717) 21. ท่าเทียบเรือประมง.. (679) สำนักงานประมงจังหวัดระยองร่วมบูรณาการตรวจแรงงานในกิจการประมงทะเล ครั้งที่ 10/2563.. (647)